Зміст дисципліни «Світова економіка. : Кафедра МЕВ : АлтГТУ

10.07.2015

Зміст дисципліни «Світова економіка»
МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1 Світове господарство: сутність, еволюція, суб’єкти. Міжнародний поділ праці

Сутність світового господарства. Суб’єкти сучасного світового господарства. Основні типи держав в світовій економіці. Принципи класифікації країн за економічним потенціалом і за рівнем соціально-економічного розвитку.

Система показників, що характеризують економічний потенціал країн і використовуються для визначення їх місця у світовій економіці. Система національних рахунків. Соціальні параметри економічного зростання, економічний розвиток. Регіональні об’єднання країн у світовій економіці. Роль транснаціональних корпорацій у світовій економіці.

Зародження світового господарства та основні тенденції його розвитку в ХХ столітті. Міжнародний поділ праці як основа розвитку світового господарства. Форми МРТ і тенденції його розвитку на початку XXI століття. Міжнародна спеціалізація і кооперація.

МОДУЛЬ 2

ТЕМА 2 Глобалізація і глобальні проблеми у світовій економіці на початку XXI століття

Посилення тенденцій глобалізації в розвитку світової економіки на початку XXI століття. Співвідношення глобалізації та глобальних проблем світової економіки-міці. Класифікація глобальних проблем. Продовольча проблема в світовій економіці. Природно-ресурсний потенціал світового господарства. Мінеральні ресурси і енергосировинна проблема у світовій економіці. Екологічна проблема. Інші проблеми світового господарства.

ТЕМА 3 Людські ресурси світового господарства

Загальні поняття демографії та проблеми динаміки населення світу (народжуваність, смертність, природне відтворення населення, коефіцієнти природного відтворення). Типи і особливості відтворення-ництва населення в різних групах країн і регіонах. Взаємозв’язок динаміки населення та економічного розвитку в аспекті глобальних проблем світової економіки. Національно-державна де-мографическая політика і міжнародне співробітництво у сфері демо-графічної політики.

Вікова проблема в динаміці і структурі населення світу.

Співвідношення міського і сільського населення. Процеси урбанізація-ції у світовій економіці.

Економічно активне населення та особливості його розподілу за сферами зайнятості. Проблема безробіття у світовій економіці. Міжнародна міграція населення, її основні форми та напрямки.

МОДУЛЬ 3

ТЕМА 4 Розвинені країни у світовій економіці

Країнові моделі економічного розвитку. Загальна характеристика промислово розвинутих країн (ПРК). Економічна політика ПРС. ПРС у МПП.

Основні етапи здійснення, сучасний стан та перспективи інтеграційного процесу в рамках ЄС. Проблеми розширення ЄС. ЄС в світовій торгівлі та русі капіталу. США, Японія у світовому господарстві.

ТЕМА 5 Розвиваються у світовій економіці

Загальна характеристика країн, що розвиваються. Диференціація країн, що розвиваються. Нові індустріальні країни у світовій економіці. Визначення та класифікація нових індустріальних країн. Причини виділення НІК в окрему групу країн. Етапи розвитку НІК. НІК в системі МРТ. Країни-нафтоекспортери. Найменш розвинені країни у світовій економіці.

ТЕМА 6 Країни з перехідною економікою

Поняття країн з перехідною економікою, їх групи. Основні реформи, які проводяться в країнах з перехідною економікою. Місце і роль країн Центральної та Східної Європи в світовій економіці. Росія і ЦСЄ. Економічний потенціал КНР. Основні реформи КНР з 1979 р. основні риси «китайської моделі» розвитку. Зовнішньоекономічні зв’язки КНР. Пострадянські республіки у світовому господарстві. Місце РФ в сучасному світовому господарстві.

Література та навчально-методичні матеріали

1.Гурова, В. П. Світова економіка. підручник: [за спеціальністю «Світова економіка «] / В. П. Гурова. — 2-е изд. стер. — М. ОМЕГА-Л, 2008. — 393 с. іл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

2.Світова економікаі міжнародний бізнес [Електронний ресурс]: електрон. підруч./ під ред. Ст. Ст. Полякова, Р. К. Щенина. — Електрон. дан. — М. КНОРУС, 2008. — 1 ел. опт. диск (CD-ROM): цв. зв.

3.Світова економіка: підручник / [Л. С. Падалкина та ін]; під ред. В. П. Ніколаєвої; Всесоюз. заоч. фінансово-екон. ін-т (ВЗФЭИ). — М. Проспект, 2010. — 237 с.

4. Світова економіка: [учеб. посібник для вузів по екон. спеиальностям / Ст. Ст. Клочков та ін.]; під ред. В. П. Ніколаєвої. — 3-е изд. перероб. і доп. — М. ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 510 с.

5. Світова економіка [Текст]: практикум / [І. П. Миколаєва та ін]; під ред. В. П. Ніколаєвої. — М. ПРОСПЕКТ, 2009. — 198 с. іл.

6.Баранова, Е. В. Світова економіка : учеб. посібник/ Е. В. Баранова; Алт. держ. техн. ун-т ім. І. в. Ползунова, [Центр дистанц. і інтенсив. навчання]. — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008. — 116 с.

7. Глобалістика: міжнар. междисциплинар. енцикл. слів. / гол. ред. та упоряд. І. В. Мазур, А. Н. Чумаков. — М. ЕЛІМА; СПб. Пітер; Нью-Йорк: [б. в.], 2006. — 1159 с.

8. Ломакін, В. К. Світова економіка. [учеб. для вузів по екон. спеціальностями і напрямами] / В. К. Ломакін. — 2-е изд. перероб. і доп. — М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 735 с. (3-е изд. перероб. і доп. — М. ЮНИТИ-ДАНА, 2007 р. — 671 с.)

9. Світова економіка і міжнародний бізнес: [учеб. за фахом « Світова економіка » / Ст. Ст. Поляків та ін]; під заг. ред. Ст. Ст. Полякова, Р. К. Щенина; Держ. ун-т упр. — 4-е изд. перероб. і доп. — М. КноРус, 2007. — 681 с.

10. Світова економіка: підручник: [для вузів по екон. спеціальностями і напрямами] / [А. С. Булатов та ін]; під ред. А. С. Булатова. — М. Экономистъ, 2005. — 734 с.

11.Світова економіка: підручник / [Л. С. Падалкина та ін]; під ред. В. П. Ніколаєвої; Всесоюз. заоч. фінансово-екон. ін-т (ВЗФЭИ). — М. Проспект, 2009. — 237 с.

12. Спиридонов, В. А. Світова економіка. [учеб. посібник для вузів за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бух. облік, аналіз і аудит», « Світова економіка «, «Податки і оподаткування»] / В. А. Спиридонов; М-во освіти і науки Зростав. Федерації, Моск. держ. відкритий ун-т. — 2-е изд. перероб. і доп. — М. ИНФРА-М, 2010. — 271, [1] с.

13.Стриженко, А. А. Глобалізація бізнесу і конкурентоспроможність транснаціональних компаній: монографія/ А. А. Стриженко; Алт. держ. техн. ун-т ім. І. В. Ползунова. — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. — 288 с.

ст. викл. каф. МЕВ Баранова Е. В.

Короткий опис статті: людські ресурси

Джерело: Зміст дисципліни «Світова економіка» : Кафедра МЕВ : АлтГТУ

Також ви можете прочитати