ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ З ЕКОНОМІКИ №4

27.09.2015

СТАТТІ, АНАЛІТИКА

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ З ЕКОНОМІКИ №4


Макроекономіка визначається як галузь економічної теорії, що вивчає процеси, що відбуваються на рівні національної економіки в цілому

Маніпуляції з державними витратами і податками для досягнення бажаного рівноважного рівня доходу і виробництва відносяться… до кейнсіанській фіскальній політиці

Марксизм характеризує… капіталістичний спосіб виробництва й відповідні йому відносини виробництва та обміну

найменше постраждають від непередбаченої інфляції… ті, хто став боржником, коли ціни були нижчі

Меркантилістську школу характеризує… діяльність, пов’язана із зовнішньою торгівлею і припливом грошей у країну

Заходи, що кореспондуються один з одним збільшення державних витрат та обсягу грошової маси

Метод досліджень об’єкта, що полягає у відволіканні від випадкових, тимчасових рис і зв’язків абстракція

Метод умовиводів, заснований на узагальненні фактів індукція

Мікроекономіка може бути визначена як галузь економічної науки, що вивчає… економічну поведінку окремих груп споживачів, фірм і власників ресурсів

Мікроекономіку можна визначити як розділ економічної теорії, який вивчає… економічна поведінка споживачів, фірм і власників ресурсів

Модель загальної макроекономічної рівноваги розкриває… умови, при яких досягається рівновага на всіх національних ринках

Модель росту Р. Солоу дає можливість досліджувати…всі перераховані процеси

Може спричинити інфляцію попиту. зростання дефіциту державного бюджету

Може використовуватися Центральним банком при проведенні рестрикційної грошово-кредитної політики…продаж державних цінних паперів на відкритому ринку

Монетарне правило передбачає, що в довгостроковому періоді темп приросту грошової маси в економіці повинен бути дорівнює темпу приросту реального ВВП

Монополіст може продати 10 од. товару за ціною 100 у.е. за од. Продаж 11 од. викличе зниження ціни до 99,5 у.е. Граничний дохід при збільшенні обсягу продажів з 10 до 11 од. дорівнює…94,5 у.е.

Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свій продукт, якщо… граничний дохід вище граничних витрат

Монополістична конкуренція – це ринкова структура, при якій… фірми продають диференційований продукт і володіють обмеженим контролем над ціною

Монополія – це ринкова структура, де… існують практично непереборні вхідні бар’єри в галузь

На кінцевого споживача перенось(-я)ться… акцизи

На конкурентних ринках ціна рівноваги… визначається рішенням виробників

На підприємстві використовується 200 верстатів вартістю по 10 тис. господарства виникає тісна залежність виробників один від одного

Невірним є твердження… в умовах ринкової економіки рівноважна ціна встановлюється завжди

Невірним є твердження… всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності

Невірним є твердження…всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень грошового доходу

Невірним є твердження… великий неврожай картоплі в країні призводить до зсуву кривої попиту на картоплю вліво

Невірним є твердження… граничні витрати в короткостроковому періоді завжди більше або дорівнюють граничним витратам в довгостроковому періоді

Невірним є твердження економічна наука відрізняється від природничих наук неможливістю постановки контрольованого експеримен

Невірним є твердження бухгалтерський прибуток це різниця між валовими доходами й економічними витратами

Невірним є твердження…в умовах ринкової економіки рівноважна ціна встановлюється завжди

Невірним є твердження…великий неврожай картоплі в країні призводить до зсуву кривої попиту на картоплю вліво

Невірним є твердження…обмежене благо обов’язково є рідкісним

Неможливий одночасний зростання темпу інфляції і рівня безробіття в кейнсіанської концепції…

Недостатній сукупний попит призводить до зростання…циклічної форми безробіття

Номінальний ВВП вимірюється… в поточних ринкових цінах

Нормативна економічна теорія… пропонує рецепти дій і відповідає на питання що повинно бути

Про інвестування на основі позикових коштів можна говорити, якщо… беруть іпотечний кредит

Зворотну залежність виражає відношення між… інвестиційними витратами і рівнем процентної ставки

Загальна корисність зростає, коли гранична корисність… збільшується або зменшується, але є величиною позитивною

Загальна риса ринків досконалої та монополістичної конкуренції на ринку оперує безліч покупців і продавців

Загальні витрати виробництва. рівновага на карті байдужості-це та точка,в якій нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу дотичної до неї кривої байдужості

Правильне, щодо грошей, затвердження… все назване

Урядова політика у сфері витрат і оподаткування називається… фіскальною політикою

Гранична норма заміщення товару А товаром означає… від якої кількості одиниць товару А споживач готовий відмовитися в обмін на отримання однієї одиниці товару В, щоб загальна корисність залишилась незмінною

Гранична корисність це найменш нагальна потреба, яка задовольняється останнім з споживаних примірників блага даного роду

Гранична схильність до споживання – це… відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу

Гранична схильність до споживання – це… відношення приросту споживання до приросту доходу

Граничні витрати – це… витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції

Граничний дохід не нижче ринкової ціни у … досконалих конкурентів

Граничним доходом називають… приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукції

Пропозиція землі… абсолютно неэластично

Припустимо, що ВВП збільшився з 500 млрд. у.е. до 600 млрд. у.е. а дефлятор ВВП з 125 до 150. За таких умов величина реального ВВП… не зміниться

Припустимо, що споживач має доход у 8-у.е. Ціна товару А дорівнює 1 в.е. а ціна товару В – 0,5 у.е. На бюджетній лінії знаходиться комбінація…5А і 6В

Припустимо, що реальна ринкова ціна нижче рівноважної. В цьому випадку… величина попиту буде більше величини пропозиції

Подання російського мислителя 18 століття І Посошкова про багатство ближче всього до… меркантилізму

При цьому попиті на інвестиції їх величина… буде скорочуватися, якщо буде рости процентна ставка

При даному рівні доходу сума граничної схильності до заощадження і до споживання дорівнює 1…

При побудові моделей рівноважного економічного зростання використовуються … аналіз «ex ante», динамічний

При прийнятті рішень про інвестиції фірми беруть до уваги… реальну процентну ставку

При інших рівних умовах попит на працю буде менш еластичний, якщо попит на продукт даного виду праці… є нееластичним

При інших рівних умовах збільшення продуктивності засобів виробництва призведе до… зростанню попиту на позикові кошти та зростання рівноважної ставки відсотка

При фіксованому обмінному курсі і стабільному рівні цін реальний обсяг виробленого національного доходу в країні з малою відкритою економікою може бути збільшений шляхом… збільшення державних витрат

Прибуток як складова частина підприємницького доходу є… залишковим доходом

Ознакою тільки монопольного ринку є… один продавець

Прикладом природної монополії є… міський метрополітен

Принцип бюджетного устрою єдність

Приріст інвестиційних витрат на 6 млрд. ден.од. привів до зміни реального ВВП з 466 до 490 млрд. ден.од. Величина мультиплікатора інвестиційних витрат складе….4

Причина виникнення диференціальної ренти є монополія на землю як об’єкт господарства

Проблема «як виробляти» не існує,якщо кількість виробничих ресурсів строго фіксоване і «прив’язаний» до конкретних товарів

Проблема «що виробляти» не варто, якщо… кожен виробничий ресурс специфічний, ті він може бути використаний для виробництва тільки одного конкретного товару

Проблеми «що, як і для кого виробляти» можуть мати відношення… до будь-якого суспільства незалежно від його соціально – економічної і політичної організації

Продаж однакової продукції різним покупцям за різними цінами – це… цінова дискримінація

Тривалість економічного циклу становить… не можна дати однозначну відповідь

Продуктивний економічний ресурс засоби виробництва

Виробничий тип підприємництва – це…виробництво товарів, інформації і інших послуг

Виробництво ефективно, якщо… повне використання всіх наявних ресурсів

Проміжний відрізок кривої сукупної пропозиції має позитивний нахил

Процес переходу від сьогоднішньої вартості капіталу до його майбутньої вартості – це…компаундинг

Процес, що уповільнює обіг капіталу, збільшення віддаленості ринків збуту від місця виробництва товарів

Пряму залежність виражає відношення… всі відповіді вірні

П’ята баночка прохолодного напою не доставляє такого задоволення, як перша. у.е. ставка податку на майно 2%. Річна сума податку на майно становитиме…5 млн. у.е.

Середні витрати – це … сума середніх постійних і середніх змінних витрат

Середній продукт – це обсяг виробництва…в ренті на одиницю даного ресурсу

Середня схильність до споживання обчислюється шляхом співвідношення… величини споживчих витрат до величини доходу

Середня схильність до заощадження обчислюється шляхом співвідношення… величини заощаджень до величини доходу

Позичковий відсоток – це… ціна, що сплачується власникові капіталу за використання позикових коштів

Стимулювати інфляцію витрат може… зростання цін на енергоносії

Стимулююча стабілізаційна політика відрізняється від рестрикційної тим, що вона спрямована на… збільшення обсягу виробництва і рівня зайнятості в економіці

Вартість капіталу підприємства – це…підсумок пасиву балансу

Прихильник монетаризму не буде згоден з твердженням… фіскальній політиці слід віддавати пріоритет перед грошово-кредитної

Страхування є прибутковою діяльністю, так як…сумарні внески по страхових полюсів перевищують збитки клієнтів

Страхове підприємництво – це…відшкодування страхових сум у разі настання обумовленого договором випадку

Існування державної власності зумовлене… всі відповіді вірні

Тариф – це. імпортне мито

Теорія споживчого поведінки передбачає, що споживач прагне максимізувати… загальну корисність

Термін « облікова ставка» означає… процентну ставку по позиках, що надаються комерційним банкам

Термін «операції на відкритому ринку» означає діяльність центрального банку з купівлі або продажу державних цінних паперів

Товари та послуги, що відносяться до громадських благ… неконкурентоспроможні, неподільні і неисключаемы споживання

Тільки для корпорації характерна… виплата дивідендів

Точка «порогового рівня» функції індивідуального споживання – це… дохід дорівнює споживанню

Трансфертні платежі – це… виплати домашнім господарствам, не обумовлені наданням з їх боку товарів і послуг

У монополіста граничні витрати зазвичай менше ціни продукту, тому що… ціна більше граничного доходу

У монополіста граничні витрати зазвичай менше ціни продукту, тому що…ціна більше граничного доходу

Збільшення доходу споживача графічно виражається в… паралельному зсуві бюджетної лінії вправо

Збільшення облікової ставки зазвичай призводить до… зниження цін на акції та облігації

Зменшення ціни на котлети призведе при інших рівних умовах… зменшенню попиту на котлети

Рівняння обміну В.Фішера показує, що… цінність грошей обернено пропорційна їх кількості

Умова, порушення якого не веде до підриву картельної угоди позитивність економічного прибутку в галузі

Умовою досконалої конкуренції НЕ є… диверсифікація (різноманітність) виробництва

Умови максимізації прибутку для фірми – це рівність… граничного доходу і граничних витрат

Стійкий характер рівноважного економічного зростання в моделі Р. Солоу забезпечується… взаємозамінністю факторів виробництва

Твердження, спотворюючий суть натурального господарства виробництво засноване як на індивідуальному працю власника, так і на застосуванні ним робочої сили

Твердження, спотворюючий суть товарного виробництва товарне виробництво передбачає виробництво продукту для задоволення потреб самого виробника

Твердження, яке означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються крива попиту на продукт фірми має негативний нахил

Твердження, невірно характеризує натуральне господарство в умовах натурального господарства виникає тісна залежність виробників один від одного

Втрата елементами основного капіталу споживної вартості матеріальний знос

Фактор, що викликає збільшення змінних витрат фірми в короткостроковому періоді збільшення цін на сировину

Фінансовий тип підприємництва – це…купівля-продаж грошей, валюти, цінних паперів

Фірма є монопсонией на ринку праці, але не володіє монопольною владою на ринку готової продукції, порівняно сконкурентными фірмами вона буде…наймати менше робітників і встановлювати більш низьку заробітну плату

Фіскальна політика не є дискреційною, якщо… збільшується величина податків

Фіскальна політика є автоматичною, якщо … при незмінній ставці прибуткового податку підвищуються розміри податкових надходжень

Фіскальна політика є рестрикційної у разі… зменшення обсягу державних закупівель товарів і послуг

Фіскальна політика є експансіоністською у разі зменшення оподатковуваного доходу громадян на суму витрат по будівництву житла

Фіскальна політика, спрямована на стимулювання економічної активності (розширювальна), передбачає… зменшення податкових ставок та збільшення державних витрат

Форма власності, більш ефективна з точки зору продуктивності праці змішана

Функцією грошей є… засіб обігу

Функцією центрального банку НЕ є… прийом внесків у населення

Функція попиту має вигляд D = 25 – р, а функція пропозиції S = – 11 +2р. Рівноважний обсяг продажів складе…13

Функція попиту має вигляд D = 25 – р, а функція пропозиції S = – 11 +2р. Ціна рівноваги складе…12

Функція попиту має вигляд D = 30 – 5р, а функція пропозиції S = – 5 +2р. Рівноважний обсяг продажів складе…5

Функція попиту має вигляд D = 30 – 5р, а функція пропозиції S = – 5 +2р. Ціна рівноваги складе…5

Функція попиту має вигляд D = 60 – 2р, а функція пропозиції S = – 20 +2р. Рівноважний обсяг продажів складе…20

Функція попиту має вигляд D = 60 – 2р, а функція пропозиції S = – 20 +2р. Ціна рівноваги складе…20

Функція попиту на товар Q(D) = 100 – 2P; функція пропозиції Q(S) = -2 + P. Рівноважна ціна складе…34

Функція попиту на товар Q(D) = 100 – 2P; функція пропозиції Q(S) = -2 + P. Рівноважний обсяг продажів складе…32

Функція попиту на товар Q(D) = 13 – P, функція пропозиції Q(S) = -7 + P. Рівноважна ціна складе…10

Функція попиту на товар Q(D) = 13 – P, функція пропозиції Q(S) = -7 + P. Рівноважний обсяг продажів складе…3

Функція попиту на товар Q(D) = 15 – 4P; функція пропозиції Q(S) = -3 + 5P. Рівноважний обсяг продажів складе…7

Функція попиту на товар Q(D) = 150 – 3P; функція пропозиції Q(S) = -10 + 2P. Рівноважна ціна складе…32

Функція попиту на товар Q(D) = 150 – 3P; функція пропозиції Q(S) = -10 + 2P. Рівноважний обсяг продажів складе 54…

Функція попиту на товар Q(D) = 200 – P, функція пропозиції Q(S) = -20 + P. Рівноважна ціна складе…110

Функція попиту на товар Q(D) = 200 – P, функція пропозиції Q(S) = -20 + P. Рівноважний обсяг продажів складе…90

Функція попиту на товар Q(D) = 50 – 15P; функція пропозиції Q(S) = -20 + 20P. Рівноважна ціна складе…2

Функція попиту на товар Q(D) = 50 – 4P; функція пропозиції Q(S) = -20 + 20P. Рівноважний обсяг продажів складе…20

Характеристиками вільного ринкового господарства виступають… все зазначене

Характерною рисою монополії на відміну від конкурентної фірми є прагнення знижувати обсяг виробленої продукції і підвищувати на неї ціну

Мета, переслідувана Центральним банком, при зміні облікової ставки пом’якшення циклічних коливань

Ціна землі залежить від усіх перерахованих факторів

Ціна на товар зросла на 1%, що призвело до скорочення попиту на цей товар на 1%, попит в даному випадку…одиничної еластичності

Ціна товару зросла з 5-ден. од. до 7 ден. од. Обсяг попиту скоротився з 9 млн. ден. од. до 7 млн. ден. од еластичність попиту за ціною попит нееластичний за ціною

Ціна послуг капіталу виступає у формі…орендної плати

Цінність сучасних грошей визначається… кількістю грошей, що перебувають в обігу

Цінова дискримінація – це… продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям

Центральному банку складно здійснити заходи по обмеженню грошової маси, якщо… комерційні банки володіють значними надлишковими резервами

Приватна власність – це форма юридичного закріплення за громадянином прав володіння, користування і розпорядження яким-небудь майном

Людина, яка сподівається незабаром знову отримати роботу… відноситься до безробітних

Людини, звільненого внаслідок автоматизації виробництва, слід віднести до категорії… структурне безробіття

Чітко виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає підвищення рівня оподаткування і скорочення державних витрат

Щоб забезпечити приріст доходу в 1000 ден.234555.ru/publ/10-1-0-461″ title=»Джерело» target=»_blank»>ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ З ЕКОНОМІКИ №4

Також ви можете прочитати