У Туркменії реалізується шельфовий проект видобутку нафти (на умовах УРП) «Челекен.

17.09.2015

В Туркменії реалізується шельфовий проект видобутку нафти (на умовах УРП) «Челекен»

ДОГОВІР-ОФЕРТА

на надання інформаційних послуг

Юридична або фізична особа, яка бажає укласти цей договір на зазначених у ньому умовах, іменоване надалі «Замовник», що діє від свого імені, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «Мінерал», іменоване надалі «Виконавець», в особі Генерального директора Ставського Анатолія Петровича, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір (далі також — Договір) про наступне.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  • 1.1 Цей Договір укладається з боку Замовника шляхом повного і беззастережного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) прийняття умов Договору та всіх Додатків до нього (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), що є невід’ємною частиною Договору; таким чином, укладанням Договору є факт оплати Послуг.
  • 1.2 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе надання інформаційних послуг по темі « ».

  2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  • 2.1 Вартість інформаційної послуги визначаються поточним Прайс-листом, розміщеному на сторінці замовлення послуги. ПДВ не застосовується відповідно до п. 2 статті 346.11 глави 26.2 «Спрощена система оподаткування» НК РФ. У разі виникнення у Виконавця обов’язки по сплаті ПДВ, він сплачує його за рахунок власних коштів.
  • 2.2 Виконавець виставляє Замовнику рахунок за інформаційну послугу « ». Оплата рахунку передбачена протягом 10 (десяти) робочих днів з дати його виставлення.

  3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГИ

  • 3.1 Інформаційні послуги надаються Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів після підтвердження факту оплати послуги. Результати роботи надсилаються Замовнику електронною поштою, адреса якої вказується Замовником на сторінці замовлення роботи або на електронному носії (за погодженням сторін). У разі подання результатів роботи на електронному носії, витрати, пов’язані з обраним способом передачі роботи, оплачує Замовник.
  • 3.2 У разі необхідності, за погодженням Сторін, виконання послуг підтверджується Актами надання послуг, які направляються Замовнику одночасно з результатами робіт (у відсканованому вигляді та на оригіналі поштою), складеними у двох примірниках(по одному для кожної із сторін). Термін підписання(приймання послуг) акту Замовником — 15 (п’ятнадцять) робочих днів. У разі неотримання Виконавцем до зазначеної дати (включно) ні підписаного Замовником акта, на аргументованої відмови від прийняття наданих послуг, послуги, зазначені в акті, вважаються наданими Виконавцем і прийнятими Замовником у повному обсязі. У разі надходження мотивованої відмови Замовника Сторонами складається акт з переліком необхідних виправлень і термінами усунення недоліків.

  4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

  • 4.1 Спори, що виникають внаслідок невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості дійти згоди, розглядаються арбітражним судом за місцем знаходження відповідача згідно із законодавством РФ.

  5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  • 5.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо неналежне виконання Сторонами зобов’язань викликано настанням обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що не підлягають розумному контролю.
  • 5.2 Сторона, яка не в стані виконати свої договірні зобов’язання в силу настання обставин непереборної сили, негайно письмово інформує іншу Сторону про початок і припинення вказаних зобов’язань, але в будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) робочих днів після початку їх дії.
  • 5.3 Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором унаслідок зазначених обставин, якщо тільки самі такі обставини не перешкоджали повідомленням іншої Сторони. Факт настання і припинення обставин непереборної сили документально підтверджується відповідними організаціями.
  • 5.4 Якщо зазначені обставини продовжуються більше 2 (двох) місяців, кожна Сторона має право на дострокове розірвання Договору. При цьому Замовник оплачує фактично виконані Виконавцем роботи.

  6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

  • 6.1 Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити захист конфіденційної інформації, що стала доступною їй в рамках цього Договору, від несанкціонованого використання, розповсюдження або публікації.
  • 6.2 Кожна із Сторін зобов’язана прийняти і забезпечити всі необхідні заходи для захисту конфіденційності інформації, включаючи дотримання правового режиму співробітниками Сторін, які мають до неї доступ, виключити доступ до інформації уповноважених Сторонами осіб, а також не допускати несанкціонованого розкриття конфіденційної інформації у будь-якій можливій формі.
  • 6.3 У разі розголошення конфіденційної інформації, Сторона зобов’язується негайно повідомити іншій Стороні про цей факт, або про факт загрози розголошення, незаконного одержання, використання конфіденційної інформації третіми особами.
  • 6.4 Зазначені обставини зберігаються протягом терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту закінчення строку дії Договору або розірвання Договору, а також у разі втрати правоздатності або зміни юридичного статусу будь-якої із Сторін.
  • 6.5 Будь-які збитки, спричинені порушенням умов конфіденційності, визначається і відшкодовується відповідно до чинним законодавством РФ.
  • 6.6 Всі авторські і суміжні права на який передається Виконавцем Замовнику матеріали в рамках надання інформаційної послуги за цим договором належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «Мінерал» (ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «Мінерал»). Створення копій матеріалу або його частин та (або) їх передача третім особам можуть здійснюватися тільки на підставі письмового дозволу правовласника. За незаконне використання матеріалу або його частин винні особи несуть відповідальність, передбачену чинним цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством. Справжнім дозволяється за придбання цифрової версії матеріалу самостійна друк одного його примірника на папері для спільного використання з цифровою версією без права передачі третім особам. Увага! Технологія підготовки даного матеріалу дозволяє при необхідності надійно ідентифікувати джерело появи незаконно створених копій.

  7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  • 7.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
  8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «Мінерал» (ТОВ «Центр «Мінерал»)

 • Адреса: 119571, р. Москва, Ленінський пр-кт, д. 158, офіс 0227
 • ІПН 7736554360; КПП 772901001
 • ОГРН 1077746333060
 • ОКПО 99067653
 • Банківські реквізити:
 • р/р 40702810422000004202
 • АКБ «Абсолют Банк» (ВАТ) р. Москва
 • до/з 30101810500000000976
 • БИК 044525976

Короткий опис статті: шельфовий видобуток нафти

Джерело:
У Туркменії реалізується шельфовий проект видобутку нафти (на умовах УРП) «Челекен»

Також ви можете прочитати