Трудові ресурси світового господарства, Реферати

30.07.2015

Трудові ресурси світового господарства

Введення

Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення відносяться до числа глобальних соціально-економічних параметрів. З одного боку, ринок праці — елемент економічної системи, і від ефективності його функціонування залежить розвиток економіки. З іншого боку, він опосередковує вплив цього розвитку на добробут населення і характер більшості соціальних пр

оцессов, посилюючи або згладжуючи протиріччя, які виникають. В даному контексті зміни на ринку праці виступають в якості базових, по відношенню до яких багато хто інші процеси є похідними. Тим важливіше прослідкувати, як ринок праці пов’язаний з економічною кон’юнктурою і соціальною ситуацією в країні.

Завданнями даної контрольної роботи є:

1. Розгляд сутності трудових ресурсів, демографічної структури населення по країнах та регіонах світу.

2. Вивчення особливостей функціонування світового ринку праці, галузевої структури зайнятості населення.

3. Визначення місця Росії на світовому ринку праці. Виявлення проблем безробіття та міграції робочої сили.

Для виконання поставлених завдань будуть використані методи аналізу і порівняння оцінок експертів і статистичний показників

1.Трудові ресурси світового господарства

Трудові ресурси (ТР) – це працездатна частина населення, що володіє фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності у суспільному виробництві. До трудових ресурсів відносять населення у працездатному віці; працюючих осіб пенсійного віку; працюючих підлітків молодше працездатного віку. Вихідною базою кількісної характеристики ТР є фактична середня чисельність населення. Населення Землі в ХХ столітті збільшилася з 1,5 млрд. до 6 млрд. людина. 2/3 світових ресурсів робочої сили припадає на країни з найнижчими показниками ВВП на душу населення.

Існують два основних типи вікової структури робочої сили:

Ø перший тип відтворення – омолодження (молоде покоління домінує) – даний тип відтворення характерний для більшості країн, що розвиваються;

Ø другий тип відтворення – демографічне старіння – даний тип відтворення характерний для промислово розвинених країн і країн з перехідною економікою.

За даними ООН, населення вважається демографічно старим, якщо частка осіб старше 60 років становить 12% (Швеція – 22,1%, Німеччина – 20,1%, Японія – 19,9%, Росія – 16,6%).

Для характеристики трудових ресурсів використовується таке поняття, як економічно активне населення, яке включає зайнятих і шукають роботу. Зайняті в економіці — особи, які у аналізований період: а) виконували оплачувану роботу за наймом, а також приносить дохід роботу не за наймом як із залученням, так і без залучення найманих працівників; б) тимчасово були відсутні на роботі через хвороби або травми, догляду за хворими; щорічної відпустки або вихідних днів; навчання поза свого робочого місця; відпустки без збереження або із збереженням змісту за ініціативою адміністрації (тривалістю менше 6 місяців); страйки; інших подібних причин; в) виконували роботу в якості допомагають на сімейному підприємстві. Зайнятими вважаються також особи, зайняті виконанням робіт з виробництва в домашньому господарстві продукції, призначеної для реалізації (повністю або частково). Оцінки загальної чисельності зайнятих в економіці (за місцем основної або єдиною роботи) в поточному періоді виготовляються на основі результатів центрів обстежень населення з проблем зайнятості та уточнюються після отримання підсумків чергового обстеження.

До безробітним, у відповідності зі стандартами Міжнародної Організації Праці ( МОП) — відносяться особи у віці, встановленому для виміру економічної активності населення, які в аналізований період задовольняли одночасно таким критеріям: а) не мали роботи (прибуткового заняття); б) займалися пошуком роботи, тобто зверталися в державну або комерційну служби зайнятості, використовували або поміщали оголошення у пресі, безпосередньо зверталися до роботодавця, використовували особисті зв’язки або робили кроки до організації власної справи; в) були готові приступити до роботи протягом обстежуваного тижня. Учні, студенти, пенсіонери та інваліди враховуються в якості безробітних, якщо вони займалися пошуком роботи і були готові приступити до неї.

Рівень економічної активності населення – частка чисельності економічно активних людей у загальній чисельності населення. Цей рівень обчислюється за формулою:
,

Економічно активне населення світу в 1998 році становило близько 50% усього населення. У розвинених країнах зосереджено всього 16% економічно активного населення світу. Основна частка трудових ресурсів світу припадає на Східну Європу і Південно-Східну Азію (35%), Південної Азії (20%) і Тропічну Африку (10%).

За прогнозами МОП в 2010 році більше 60% економічно активного населення проживатиме в Азії, понад 25% у Китаї і це є основним чинником зміни зайнятості у світі. Зросте частка та інших регіонів, де розташовані країни, що розвиваються, зокрема, Африки південніше Сахари, Середнього Сходу та Північної Африки, Латинської Америки і Карибського басейну. Частка економічно активного населення промислово розвинених країн і країн з перехідною економікою скоротиться і складе близько 20%.

Використання трудових ресурсів визначається кількістю робочих годин у рік, що припадає на одного зайнятого. Лідерами тут є нові індустріальні країни: Південна Корея – 2547, Чилі – 2400, Японія – 2017, США – 1945, Великобританія – 1880, Росія – 1441.

На сучасному етапі в розвинених країнах у галузевій структурі зайнятості можна відзначити наступні тенденції:

1. Падає питома вага населення, зайнятого в сільському господарстві: США – 3%, Німеччина – 5,5%, Франція – 8%.

2. Падає питома вага населення, зайнятого у промисловості та будівництві: Італія – 38%, Франція — 32%, США – 27%, Канада – 25%.

3. Прогресує сфера послуг: США–60%, Франція–52%,Японія – 50%.

2. Світовий ринок праці

Міграція трудових ресурсів – переміщення працездатного населення з одних держав в інші терміном більш ніж на рік, викликане причинами економічного й іншого характеру (див. табл.). Ці особи є мігрантами на ринку праці.

Класифікація форм міграції робочої сили.

Короткий опис статті: людські ресурси

Джерело: Трудові ресурси світового господарства — Реферати

Також ви можете прочитати