Трудові ресурси, Курсова робота

03.04.2017

Реферати, курсові, дипломні, контрольні (попередній перегляд)

Трудові ресурси, їх чисельність.

Забезпечення раціонального використання трудових ресурсів у всіх регіонах країни становить одну з найважливіших завдань соціально-економічного розвитку господарського комплексу Росії. Для її вирішення потрібна об’єктивна оцінка трудових ресурсів, якими володіє суспільство, потреб господарського комплексу в робочій силі та шляхів найбільш ефективного і повного використання трудових ресурсів в країні і регіонах, виходячи з інтересів всього суспільства.

Передумовою розвитку суспільного виробництва, головною продуктивною силою виступає населення — та частина, яка володіє сукупністю фізичних і духовних здібностей, що дозволяють йому трудиться. Працездатне населення виступає як частина населення, обмежена певними віковими межами. Межі працездатного віку носять рухливий характер і визначаються соціально-економічними умовами і фізіологічними особливостями розвитку людини.

До трудових ресурсів належить населення в працездатному віці. Для чоловіків він становить 44 роки (від 16 до 59 років включно), а для жінок — 39 років (від 16 до 54 років включно). Трудові ресурси включають в себе як зайняте, так і незайняте в економіці працездатне населення. Чисельність трудових ресурсів охоплює дві категорії осіб Перша — працездатне населення в працездатному віці. Друга — працююче населення за межами працездатного віку. Перша категорія осіб визначається шляхом вирахування з чисельності населення в працездатному віці непрацюючих інвалідів I і II груп, а також непрацюючих осіб, які отримали пенсію на пільгових умовах. Чисельність другої категорії населення визначається чисельністю працюючих підлітків (до 16 років) і працюючих пенсіонерів.

Розрізняють трудові ресурси потенційні і фактично використовуються. Останні характеризують реальне функціонування трудового потенціалу працездатного населення. Трудові ресурси як економічна категорія виражають економічні відносини, що складаються в суспільстві на певному етапі його розвитку в процесі виробництва, розподілу, перерозподілу і використання працездатного населення в економіці країни.

Трудові ресурси мають кількісної та якісної визначеністю, утворюючи в своїй сукупності абсолютну міру, предопределяющую трудовий потенціал суспільства, який, у свою чергу, має кількісний і якісний аспект. Кількісний аспект характеризується наступними параметрами:

* загальною чисельністю працездатного населення;

* кількістю робочого часу, що відпрацьовує працююче населення при сформованому рівні продуктивності та інтенсивності праці.

Якісний аспект трудового потенціалу визначається за наступними показниками:

* станом здоров’я, фізичною дієздатністю працездатного населення;

* якістю працездатного населення з точки зору рівня загальноосвітньої та професійно-кваліфікаційної підготовки працездатного населення.

Найважливішою проблемою готівкових трудових ресурсів є їх повна зайнятість і ефективне використання, що забезпечують економічне зростання і на цій основі — підвищення рівня і якості життя населення. Управління трудовими ресурсами є центральною проблемою управління суспільним відтворенням, бо функціонування головної продуктивної сили виступає вирішальним фактором економічного розвитку та суспільного прогресу в цілому.

Вікова структура населення Росії наступна: молодше працездатного віку налічується 34,5 млн. осіб у працездатному віці — 83,8 млн. чол. старше працездатного віку — 29,7 млн. чол. Розподіл населення на три вікові групи не повною мірою відображає обсяги трудового потенціалу, так як частка осіб молодше працездатного віку зайнята у виробництві, отже, відноситься до трудових ресурсів. В останні роки чисельність трудових ресурсів Росії має тенденцію до скорочення. Подібний процес негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни. Знижується чисельність учнів, зростає чисельність працездатного населення, не зайнятого у народному господарстві країни. Скорочення чисельності зайнятого населення та неухильне зростання незайнятого населення поглиблюють розуміння причин всебічного кризи, що охопила Росію.

Проблема зайнятості трудових ресурсів.

В працездатному населенні виділяють економічно активне і пасивне населення. Під економічно активним населення розуміється та частина працездатного населення, яка включена у всіх видах діяльності або має намір брати участь у виробництві. Чисельність цієї групи включає в себе як зайнятих, так і безробітних, при цьому вона має тенденцію до скорочення.

Економічно пасивне населення становить та частина, яка не прагне до працевлаштування. У 1995 р. порівняно з 1992 р. економічно активна частина населення зменшилася на 2525 тис. чол. При цьому кількість чоловіків збільшилася на 94 тис. чол. а число жінок зменшилася на 2619 тис. чол. Аналогічні процеси відбуваються і в середовищі зайнятого населення, чисельність якого за цей період скоротилася на 4971 тис. чол. з них припадає на частку чоловіків 1363 тис. чол. на частку жінок — 3608 тис. чол. що свідчить про активному скороченні чисельності зайнятого жіночого населення.

Значний інтерес представляє розподіл зайнятих трудових ресурсів по галузях економіки (табл.1).

Таблиця 1. Розподіл чисельності зайнятого населення за секторами економіки, %

Протилежним зайнятості явищем виступає безробіття, яка, як і зниження трудової творчої активності є фактором, углубляющим соціальну напруженість в суспільстві, що, в свою чергу, послаблює економічну безпеку країни. Сучасна ситуація в Росії загострюється тим, що обидва ці фактори мають стійку тенденцію до зростання. Безробіття в Росії володіє власними особливостями. Вона не зумовлена демографічними чинниками, як у країнах, бо наростає депопуляція. Вона не викликана циклічними хвилями попиту і пропозиції товарів і послуг, характерними для країн розвиненого капіталізму. Безробіття в Росії викликана соціально-економічними факторами. На першому місці серед них знаходиться спад виробництва, загострення руйнуванням системи економічних зв’язків з колишніми союзними республіками СРСР. Безробіття ініціюється змінами у відносинах власності, пов’язаними з приватизаційними процесами. На підприємствах недержавного сектору економіки, відбувається значне скорочення чисельності працівників. Правда, тут спостерігаються суперечності. Розвиток приватного сектора в формі малого і середнього підприємництва розширює місткість ринку робочої сили, оскільки створюються нові робочі місця.

Важливим чинником, що викликає збільшення безробіття, є інвестиційна криза. Якщо спад виробництва веде до недовантаження виробничих потужностей, скорочення капітальних вкладень викликає скорочення введення нових і додаткових робочих місць. Одним з чинників наростання чисельності безробітних виступає великий відтік капіталу з Росії за кордон. Використання цього капіталу могла б істотно збільшить попит на робочу силу.

В результаті структурної перебудови в економіці продовжує зберігатися галузева диференціація в динаміці чисельності зайнятих по галузях. Скорочення робочих місць у зв’язку з фізичним зносом у вугільній промисловості становить 60% від загального скорочення чисельності робітників у галузі, в текстильній — 57%, машинобудуванні та металообробці та легкої промисловості — 40%, нафтохімічної промисловості — 32%. Гострота проблеми скорочення робочих місць у цих галузях пов’язана з тим, що значна кількість підприємств є містоутворюючими. До регіонів з високим рівнем безробіття відносять: Іванівську, Псковську, Ярославську, Володимирську, Костромську і Архангельської області, Інгушську і Удмуртську республіки, тобто ті регіони, в яких значну роль в економічному розвитку відіграють машинобудування, легка промисловість, підприємства військово-промислового комплексу. Разом з тим в декількох районах Росії збереглася велика порівняно зі среднереспубликанскими показниками число безробітних, що припадають на одне вакантне місце, при невисокому рівні безробіття. До таких регіонів належать насамперед національні освіти: Єврейська автономна республіка, республіки Тува і Алтай, Новгородська і Саратовські області. Це пов’язано з традиційною обмеженістю пропозиції робочих місць у цих регіонах, а також недостатньою інформованістю і активністю жителів, слаборозвиненою інфраструктурою.

Короткий опис статті: ресурс робота Курсова робота Економіка, Географія Трудові ресурси чисельність Забезпечення раціонального використання трудових ресурсів усіх регіонах країни становить одну з найважливіших завдань соціально

Джерело: Трудові ресурси — Курсова робота

Також ви можете прочитати