Посадова інструкція інженера з видобутку нафти і газу . Форма

07.10.2015

Новини від партнерів
Посадова інструкція інженера з видобутку нафти і газу
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Інженер з видобутку нафти і газу відноситься до категорії фахівців, приймається на роботу і звільняється з роботи наказом керівника організації.

2. На посаду інженера з видобутку нафти і газу призначається особа, яка має вищу технічну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи або середню спеціальну освіту і стаж роботи за фахом на посаді техніка I категорії не менше 3 років.

На посаду інженера з видобутку нафти й газу II категорії призначається особа, що має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера з видобутку нафти і газу не менше 3 років.

На посаду інженера з видобутку нафти й газу I категорії призначається особа, що має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера з видобутку нафти й газу II категорії не менше 3 років.

3. У своїй діяльності інженер з видобутку нафти і газу керується:

— нормативними документами з питань виконуваної роботи;

— методичними матеріалами, що стосуються відповідних питань;

— статутом організації;

— правилами трудового розпорядку;

— наказами і вказівками керівника організації (безпосереднього керівника);

— цією посадовою інструкцією.

4. Інженер з видобутку нафти і газу повинен знати:

— нормативні правові акти, інші керівні, методичні і нормативні матеріали вищих органів, що стосуються техніки і технологій видобутку, збору нафти і газу;

— правила експлуатації нафтових і газових родовищ;

— техніку і технологію підземного і капітального ремонту свердловин;

— основи технології будівництва свердловин;

— умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об’єктах нафтопромислу, способи їх запобігання та ліквідації;

— спеціалізацію підрозділів, які обслуговують нафтопромисел;

— передовий досвід у галузі видобутку нафти і газу;

— організацію оперативного обліку виробництва;

— основи економіки, організації виробництва, праці і управління;

— основи трудового законодавства;

— правила і норми охорони праці і пожежної безпеки.

5. Під час відсутності інженера з видобутку нафти і газу його обов’язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за їх належне виконання.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

6. Для виконання покладених на нього функцій інженер з видобутку нафти і газу зобов’язаний:

6.1. Організовувати роботу експлуатаційних свердловин об’єктів відповідно до встановлених технічними режимами.

6.2. Приймати оперативні заходи щодо усунення причин відхилень від затверджених технологічних режимів.

6.3. Брати участь у розробці перспективних і поточних оперативних планів з видобутку нафти і газу.

6.4. Брати участь у складанні технологічних режимів роботи експлуатаційних свердловин та інших виробничих об’єктів.

6.5. Організовувати своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією.

6.6. Вносити зміни в технічну документацію у зв’язку з змінами і коригуванням технологічних режимів виробництва.

6.7. Проводити паспортизацію об’єктів.

6.8. Вести облік аварій по експлуатаційних свердловинах.

6.9. Брати участь в аналізі причин відбулися аварій та розробці заходів щодо їх запобігання та усунення.

6.10. Контролювати якість проведення поточного ремонту свердловин.

6.11. Здійснювати контроль за своєчасним і якісним виконанням роботи по випробуванню та впровадження нової техніки, вдосконалення систем збору нафти, технології нафтовидобутку і депарафинизаций.

6.12. Давати висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів, які стосуються вдосконалення конструкцій застосовуваного обладнання.

6.13. Надавати практичну допомогу по впровадженню прийнятих раціоналізаторських пропозицій.

6.14. Брати участь у розробці і впровадженні заходів з підвищення ефективності і культури виробництва, створення безпечних умов праці, охорони навколишнього середовища.

6.15. Брати участь у розробленні технічно обгрунтованих норм витрат матеріалів, палива і енергії.

6.16. Контролювати раціональне використання матеріалів.

6.17. Надавати сприяння і співпрацювати з роботодавцем у справі забезпечення здорових і безпечних умов праці, негайно повідомляти безпосередньому керівнику про кожен випадок виробничого травматизму і професійного захворювання, а також про надзвичайні ситуації, які створюють загрозу здоров’ю та життю для нього і оточуючих, виявлені недоліки і порушення охорони праці.

6.18. Приймати необхідні заходи щодо обмеження розвитку аварійної ситуації та її ліквідації, надавати першу допомогу потерпілому, вживати заходів щодо виклику швидкої допомоги, аварійних служб, пожежної охорони.

7. Інженер з видобутку нафти і газу має право:

7.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.

7.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.

7.3. Повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків недоліках у виробничій діяльності організації (її структурних підрозділах) і вносити пропозиції щодо їх усунення.

7.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

7.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає — то з дозволу керівництва).

7.6. Вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків і прав.

7.7. Брати участь в обговоренні питань охорони праці, що виносяться на розгляд зборів (конференцій) трудового колективу (профспілкової організації).

4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)
5. ОЦІНКА РОБОТИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10. Роботу інженера з видобутку нафти й газу оцінює безпосередній керівник (інша посадова особа).

11. Інженер з видобутку нафти і газу несе відповідальність:

11.1. За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством Республіки Білорусь.

11.2. За скоєні в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Республіки Білорусь.

11.3. За спричинення матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним і цивільним законодавством Республіки Білорусь.

11.4. За недотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту — у відповідності з вимогами нормативних правових актів Республіки Білорусь і локальних актів _____________________.

КОМЕНТАР

Посадова інструкція розроблена згідно з Кваліфікаційним довідником посад службовців, зайнятих у нафтовидобувній промисловості і транспортуванні нафти і газу, затвердженим постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 22.08.2003 р. N 100.

Дана інструкція є приблизною. Вона може застосовуватися як основа при розробці відповідної інструкції працівника з урахуванням специфіки діяльності організації.

Короткий опис статті: технологія видобутку нафти і газу Форма документа, зразок. Посадова інструкція інженера з видобутку нафти і газу Форма бланку, зразок, Посадова інструкція, Праця

Джерело: Посадова інструкція інженера з видобутку нафти і газу . Форма

Також ви можете прочитати