Поняття та види фінансових ресурсів в діяльності підприємства

11.07.2015

Поняття та види фінансових ресурсів в діяльності підприємства

1. Роль і важливість фінансових ресурсів в діяльності підприємства

1.1. Поняття фінансових ресурсів та їх види

1.2. Роль фінансових ресурсів у розвитку підприємства

2. Оцінка і аналіз використання фінансових ресурсів підприємства (на прикладі ТДВ «Номос»)

2.1. Напрямки використання фінансових ресурсів підприємством

3. Шляхи вдосконалення менеджменту та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів на підприємстві

3.1. Удосконалення методики менеджменту фінансовими ресурсами підприємства

3.2. Напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів

Висновок

Список використаних джерел

Програми

ВСТУП

Термін «фінансові ресурси» в економічній літературі не має однозначного тлумачення. В одних літературних джерелах їм позначають «грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств, господарських організацій та установ, що використовуються для покриття витрат і утворення різних фондів і резервів». Є інше визначення: «Під фінансовими ресурсами розуміються фінансові доходи і надходження, які формуються у руках суб’єктів господарювання і держави і призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню і економічному стимулюванню».

Нам ближче інше визначення: «Фінансові ресурси підприємства — це все джерела фінансових коштів, які акумулюються підприємством для формування необхідних йому активів з метою здійснення всіх видів діяльності як за рахунок власних доходів, накопичень і капіталу, так і за рахунок різного виду надходжень.

Фінансові ресурси призначені для виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, страховими організаціями, постачальниками матеріалів і товарів; здійснення витрат по розширенню, реконструкції і модернізації виробництва, придбання нових основних засобів; оплати праці та матеріального стимулювання працівників підприємств; фінансування інших витрат.

Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їхнє ефективне використання, визначають хороше фінансове становище підприємства платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв’язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства в цілому.

Ефективне формування і використання фінансових ресурсів, забезпечує фінансову стійкість підприємств, запобігає їх банкрутство. В умовах ринку стан фінансів підприємств цікавить безпосередніх учасників економічного процесу.

Основний поставленим завданням діяльності підприємств в умовах ринку є задоволення суспільних потреб, одержання прибутку і забезпечення своєї фінансової стійкості.

Для досягнення поставленої цілі підприємства повинні:

— обдаровувати високоякісну продукцію, оновлювати її у відповідності з попитом;

— раціонально використовувати виробничі ресурси з урахуванням їх взаємозамінності;

— розробляти стратегію і тактику поведінки підприємства і коригувати їх у відповідності з наявними обставинами;

— дбати про працівників, зростанні їх кваліфікації, підвищення життєвого рівня, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі;

— забезпечувати конкурентоспроможність підприємства, проводити гнучку цінову політику, впроваджувати нове у виробництво, організацію праці та менеджмент.

Метою даної роботи є аналіз менеджменту фінансовими ресурсами підприємства, як інструменту для проведення заходів щодо поліпшення його фінансового стану та стабілізації становища.

Об’єктом дослідження є ТДВ «Номос», підприємство фармацевтичної галузі, яке реалізує різні фармацевтичні товари і вироби. Предметом дослідження є фінансові ресурси підприємства і практика менеджменту ними на підприємствах Республіки Білорусь. При виконанні цієї роботи були використані спеціальні літературно-довідкові джерела: фінансові довідники, підручники, Положення та інструкції Мінфіну, і інші джерела. У якості бази для аналізу були використані дані бухгалтерського балансу та інших форм звітності.

1. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття фінансових ресурсів та їх види

Фінансові ресурси підприємства — це сукупність власних фінансових доходів і надходжень ззовні (залучені і позикові кошти), які перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань підприємства, фінансування поточних витрат, пов’язаних з розширенням виробництва і економічним стимулюванням.

Формування фінансових ресурсів здійснюється на двох рівнях:

* в масштабах країни;

* на кожному підприємстві.

Структура фінансових ресурсів визначається джерелами їх надходження.

Джерелом формування фінансових ресурсів на загальнодержавному рівні є національний бариш.

Джерелами утворення фінансових ресурсів підприємства є:

а) власні і прирівняні до них кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від реалізації вибулого майна, стійкі пасиви);

б) ресурси, мобілізовані на фінансовому ринку (продаж власних акцій, облігацій та інших цінних паперів, кредитні інвестиції);

в) надходження коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу (страхові відшкодування; надходження від концернів, асоціацій, галузевих структур; пайові внески; дивіденди і відсотки по цінних паперах; бюджетні субсидії).

Джерела фінансових ресурсів підприємств відображені у додатку А.

Основними елементами фінансових ресурсів підприємства є: статутний фонд, амортизаційний фонд, спеціальні фонди цільового призначення невикористана прибуток, кредиторська заборгованість усіх видів, ресурси, отримані з централізованих і децентралізованих фондів та інші.

У сучасних умовах проблема ефективного використання фінансових ресурсів є досить актуальною; так як постійний дефіцит як централізованих, так і децентралізованих фінансових ресурсів призводить до порушень нормального функціонування підприємств, організацій, галузей і в цілому народного господарства.

Поняття ефективного використання фінансових ресурсів, як і будь-яких інших видів ресурсів (матеріальних, трудових, природних) включає в себе зіставлення кількості і якості витрачених ресурсів з кількісним і якісним вираженням досягнутих результатів.

Однак слід зазначити, що ефективність використання фінансових ресурсів безпосередньо пов’язана з ефективним використанням матеріальних, трудових та інших видів ресурсів. Так, зниження матеріаломісткості продукції, тобто випуск більшої кількості продукції без збільшення обсягу використовуваного для цього сировини і матеріалів, веде до економії фінансових ресурсів. Зменшення витрат живої праці на одиницю продукції означає зростання ефективності використання трудових ресурсів, що також веде до економії фінансових ресурсів через зростання фінансових накопичень та зменшення потреб підприємства в додаткових фінансових коштах.

Проте поняття, ефективне використання фінансових ресурсів, має і самостійне значення. Це поняття відображає не тільки результат використання матеріально-сировинних, трудових ресурсів, але й розкриває певні економічні відносини, властиві категорії фінансів. Так, використовуючи розподільну функцію фінансів, підприємства через принципи розподілу фінансових ресурсів досягають оптимального режиму функціонування в ринковій економіці.

Ефективність використання фінансових ресурсів можна оцінювати з допомогою зіставлення досягнутих результатів діяльності (наприклад, прибутку) з сумою фінансових ресурсів, які були в розпорядженні підприємства за відповідний термін.

Проте не вічно результат господарської діяльності залежить тільки від ефективного використання фінансових ресурсів. Так, оптимально розподіливши і використавши фінансові ресурси підприємство може зазнати збитків у результаті зниження трудової дисципліни, порушення технології виробництва, перевитрати матеріалів, сировини та інших причин. Тому, для того щоб більш детально розглянути проблему ефективного використання фінансових ресурсів, треба оцінити ефективність використання всіх складових частин, які формують в цілому фінансові ресурси підприємства.

Велику важливість має структура джерел формування фінансових ресурсів, і, в першу чергу, питома вага власних. Велика питома вага залучених коштів ускладнює фінансову справу підприємства додатковими витратами на виплату відсотків за кредитами комерційних банків, дивідендів по акціях і облігаціях і ускладнює ліквідність балансу підприємства.

Формування та використання фінансових ресурсів може здійснюватися в двох формах: фондовій і нефондовой.

На рівні підприємства фінансові ресурси формуються і використовуються як у фондовій формі, так і в нефондовой. Частина фінансових ресурсів підприємство використовує на утворення фінансових фондів цільового призначення: фонд оплати праці, фонд розвитку виробництва, фонд матеріального заохочення та ін. Використання фінансових ресурсів на виконання платіжних зобов’язань перед бюджетом і банками здійснюється нефондовой формі.

Прискорення темпів розвитку економіки, підвищення економічної ефективності виробництва, оздоровлення державного бюджету та фінансів підприємстві багато в чому залежать від раціонального використання джерел формування фінансових ресурсів як на рівні підприємств, так і на рівні держави, що складає одну з найважливіших задач в області правильної організації менеджменту фінансами.

Розмір і структура фінансових ресурсів багато в чому залежать від обсягу виробництва та його ефективності. Постійне зростання виробництва і підвищення його ефективності є основою збільшення фінансових ресурсів як на загальнодержавному рівні, так і на рівні підприємств.

1.2. Роль фінансових ресурсів у розвитку підприємства

Метою фінансової політики підприємства є найбільш повна мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для задоволення насущних потреб розвитку суспільства. У відповідності з цим фінансова політика покликана створити сприятливі умови для активізації підприємницької діяльності. Велика уважність приділяється визначенню раціональних форм вилучення доходів підприємств на користь держави, а також частки участі населення у формуванні фінансових ресурсів. Важливе важливість надається підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів шляхом їх розподілу між сферами суспільного виробництва, а також їх концентрації на пріоритетних напрямках економічного і соціального розвитку.

Фінансові ресурси — доходи і надходження суб’єктів господарювання і держави в особі його органів, які використовуються на цілі розширеного відтворення та на задоволення інших потреб. Саме фінансові ресурси дозволяють відокремити категорію фінансів від категорії вартість та інших вартісних категорій. Фінансові ресурси, виступаючи у грошовій формі, відрізняються від інших ресурсів. Вони відносно відособлені в своїх функціях, тому існує необхідність в забезпеченні ув’язки фінансових ресурсів з іншими ресурсами.

Фінансові ресурси, їх раціональне використання в відтворювальної діяльності перехідного до ринку суспільства визначають матеріальну основу практичного реформування перехідної економіки, успішного подолання кризових негараздів, підвищення рівня соціального захисту населення, особливо його малозабезпечених верств, прошарків. Інакше кажучи, серед найважливіших чинників економічного зростання, цілеспрямованого й послідовного реформування народного господарства суверенної України на здорових ринкових засадах роль фінансової системи держави важко перебільшити, переоцінити.

Система фінансових ресурсів підприємства може бути охарактеризована як економічна, діюча у сфері фінансово-кредитних відносин, динамічна (тобто змінюється з плином часу), відкрита (тобто взаємопов’язана з навколишнім середовищем), керована.

Власні фінансові ресурси належать самому підприємству і їх використання не тягне за собою можливості втрати контролю над діяльністю підприємства. Позикові ресурси не є власністю даного підприємства та їх використання загрожує для нього втратою незалежності. Позикові кошти надаються на умовах терміновості, платності, зворотності, що в кінцевому підсумку обумовлює їх більш швидку, порівняно з власними ресурсами, оборотність. До позикових засобів відносяться різноманітні види кредитів, залучених від інших ланок кредитної системи (банків, інвестиційних інститутів, держави, підприємств, домогосподарств).

Залучені ресурси — кошти, що не належать підприємству, але тимчасово знаходяться в його обороті. Дані кошти до виникнення санкцій (штрафів або інших зобов’язань перед власниками) можуть бути використані за розсудом господарюючого суб’єкта. Це, насамперед, стійкі пасиви — заборгованість по оплаті праці працівникам, заборгованість до бюджету і позабюджетні фонди, кошти кредиторів, що надходять у вигляді передоплати та ін

Наступним ознакою виділення елементів фінансових ресурсів є терміновість використання. Як правило, ресурси класифікуються на короткострокові, середньострокові, довгострокові. Часовий горизонт кожної групи може бути встановлений індивідуально.

Ресурси короткострокового призначення — строк їх дії — до року. Призначені для фінансування поточної діяльності підприємства: формування оборотних коштів, короткострокових фінансових вкладень, розрахунків з дебіторами.

Ресурси середньострокового призначення — від року до 3 років — використовуються для заміни окремих елементів основних фондів, їх реконструкції і переозброєння. У цьому випадку, як правило, не переслідується поставлена проблема зміни технології або повної заміни обладнання.

Ресурси довгострокового призначення — залучаються, як правило, на термін від 3 до 5 років і використовуються для фінансування основних фондів, довгострокових фінансових вкладень, венчурного (ризикового) фінансування. Формування фондів підприємства починається з моменту організації господарюючого суб’єкта. Підприємство відповідно до законодавства формує статутний капітал — основний початковий джерело власних коштів підприємства, який у вигляді основного і оборотного капіталу спрямовується на купівлю фондів підприємства. До числа фондів належить додатковий капітал — створюється за рахунок: приросту вартості майна в результаті переоцінки основних фондів, емісійного доходу (за рахунок перевищення продажної вартості акцій над номінальною), безоплатно отриманих цінностей на виробничі цілі. Він може бути використаний на погашення сум зниження вартості майна, що виявилися за результатами його переоцінки, на погашення збитків, що виникли в результаті безоплатної передачі майна іншим підприємствам і особам, на приріст статутного капіталу, на погашення збитку за результатами роботи підприємства за звітний рік.

У процесі виробничої діяльності доходи від реалізації виробленої продукції у формі виручки від реалізації надходять на розрахунковий або валютний (якщо підприємство експортує продукцію) рахунок. Виручка ж є джерелом відшкодування витрат на виробництво, просування продукції на ринок, на реалізацію товарів (робіт, послуг). Амортизація, таким чином, надходить у складі виручки від реалізації в амортизаційний фонд призначений для забезпечення відтворення основних фондів.

Результатом діяльності підприємства є прибуток. Після податкових виплат утворюється чистий прибуток, яка витрачається у відповідності з статутними документами і на розсуд господарюючого суб’єкта. З неї формуються: резервний капітал та інші подібні резерви, фонд накопичення, фонд споживання. Резервні капітал — фонд який утворюється у відповідності з законодавством і установчими документами. Призначений для покриття збитків звітного періоду, виплати дивідендів при недостатності або відсутності прибутку. Наявність фонду є найважливішою умовою забезпечення стійкого фінансового стану підприємства. До числа резервних фондів належать також резерви під знецінення вкладень у цінні папери, викупної фонд, відкладений фонд та ін створювані для погашення облігацій і викупу акцій.

Фонд накопичення — кошти призначені для розвитку виробництва. Їх використання пов’язане із збільшенням майна підприємства і фінансовими вкладеннями для отримання прибутку.

Фонд споживання — кошти спрямовуються на соціальні потреби, фінансування об’єктів невиробничої сфери, одноразове заохочення працівників, виплати компенсаційного характеру і т. д.

Залишок прибутку — нерозподілений прибуток також характеризує фінансову стійкість і може використовуватися для подальшого розвитку підприємства.

2. ОЦІНКА І АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТДВ «НОМОС»

2.1. Напрямки використання фінансових ресурсів підприємством

Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них коштів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку і надходження коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу.

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент установи підприємства, коли утворюється статутний фонд. Його джерелами залежно від організаційно-правових форм господарювання виступають: акціонерний капітал, пайові внески членів кооперативів, галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні засоби. Величина статутного фонду показує розмір тих коштів — основних і оборотних, — які інвестовані в процес виробництва.

Основним джерелом фінансових ресурсів на діючих підприємствах виступає ціна(в) реалізованої продукції (наданих послуг), різні частини якої в процесі розподілу виторгу приймають форму фінансових доходів та накопичень. Фінансові ресурси формуються головним чином за рахунок прибутку (від основної та інших видів діяльності) і амортизаційних відрахувань. Поряд з ними джерелами фінансових ресурсів також виступають:

— виручка від реалізації вибулого майна, — стійкі пасиви,

— різні цільові надходження (плата за утримання дітей у дошкільних закладах і т. д.),

— мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві,

— пайові та інші внески членів трудового колективу.

Значні фінансові ресурси, особливо по знову створюваним і реконструюється підприємствам, можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку. Формами їх мобілізації є: продаж акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, що випускаються відомостями підприємством, кредитні інвестиції.

Найбільш повно фінансові ресурси можуть бути вивчені з позиції системного підходу. Системою фінансових ресурсів підприємства будемо вважати сукупність активів підприємства, які можуть бути використані ним в якості знаків розподіляється вартості при здійсненні своєї діяльності і для подальшого розвитку та функціонування.

Система фінансових ресурсів підприємства може бути охарактеризована як економічна (оскільки вона підпорядковується економічним законам), що діє у сфері фінансово-кредитних відносин, динамічна (тобто змінюється з плином часу), відкрита (тобто взаємопов’язана з навколишнім середовищем), керована.

Переходячи до розгляду елементів системи ресурсів, зазначимо, що, на наш погляд, існують кілька класифікацій елементів, виділених за різними критеріальними ознаками. При виділенні елементів будемо виходити з раніше даного визначення фінансових ресурсів, заснованого на сутності фінансів. В цьому випадку абсолютно логічно виділяти елементи по ступеню абсолютної ресурсності. Саме, таким чином, вони представлені в активі підприємства.

1 — (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення) — активи, що мають практично абсолютну ресурсність. Можуть бути відразу використані як знаки вартості.

2 — (дебіторська заборгованість терміном погашення до 12 місяців і інші оборотні активи) — активи, що мають деяку обмеженість при використанні в якості знаків вартості. Розвиток ринкових інститутів (наприклад, факторингових компаній) і відносин розширює можливості по використанню в якості ресурсів цих активів. А3 — (сировина, матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, довгострокові фінансові вкладення та ін). Можуть бути прийняті в якості знаків вартості в поодиноких випадках, при досить високому ступені їх ліквідності і затребуваності на ринку. Їх реалізація і перетворення в грошову форму тривалий за часом і нерідко супроводжується значною знижкою.

4 — (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво) — використовуються в виняткових випадках (як правило, при неспроможності платника), або при створенні і утворенні нового підприємства. При перекладі в грошову форму вважаються важко реалізованими. Це не відноситься до унікальному обладнанню, відомим торговим маркам, перспективним «ноу-хау».

Співвідношення відповідних груп активів і пасивів підприємства характеризує його ліквідність. Слід зазначити, що практично тільки ресурси групи А1 можуть бути трансформовані в найкоротший період і без втрат у будь-яку іншу необхідну форму. Особлива роль цієї групи пояснюється ще і тим, що грошики, маючи (як правило) абсолютною ліквідністю, показують потенційні можливості маневрування ресурсами при прийнятті вигідних управлінських рішень. У цьому випадку зовнішні вимоги ринку до моментальної оплати загальним еквівалентом (грошима) підтверджуються і відповідною структурою фінансових ресурсів підприємства і його можливостями. Різні варіанти формування ресурсів та можливості їх використання зумовлюють ліквідність та фінансову стійкість суб’єкта господарювання. На малюнку 2.1 представлена дійство і сприйняття виділених елементів.

Короткий опис статті: види ресурсів ЗМІСТ Введення 1. Роль і важливість фінансових ресурсів в діяльності підприємства 1.1. Поняття фінансових ресурсів та їх види 1.2. Роль фінансових ресурсів у розвитку підприємства фінансових, підприємства, ресурсів, прибутку, діяльності, ресурси, є, коштів, реалізації, продукції, кошти, прибуток, менеджменту, використання, фінансові, виробництва, фондів, капіталу, може, підприємств

Джерело: Поняття та види фінансових ресурсів в діяльності підприємства — Скачати реферати, шпори, лекції, реферат

Також ви можете прочитати