Поняття, ознаки, види, джерела і форми утворення фінансових ресурсів

20.08.2015

Поняття, ознаки, види, джерела і форми утворення фінансових ресурсів

Фінанси є частиною економічних відносин в об-суспільстві, однак на практиці ми маємо справу не з абстрактними відносинами, а з реальними грошовими коштами. Распреде-ня і перерозподіл вартості з допомогою фінансів соп-ровождается рухом грошових коштів у формі доходів, пос-туплений і накопичень, що становлять у сукупності фінан-правові ресурси які є матеріальними носіями фінансових відносин.

При широкому використанні терміну «фінансові ресур-си» тлумачення його по-різному. У Росії він вперше був засто-нен при складанні першого п’ятирічного плану країни, до складу якого входив баланс фінансових ресурсів.

В більш загальному сенсі «ресурс» у словниках розглядається як запас, який виступає джерелом задоволення потреб-тей, формування фондів. Оскільки фінанси являють собою економічні відносини, опосередковані грошима, очевидно, що під фінансовими ресурсами розуміються лише такі ресурси, які мають грошову форму, на відміну від ма-ріальних, трудових, природних та інших ресурсів. Таким-разом, можна зробити перший висновок про те, що фінансові ре-сурси існують тільки у грошовій формі.

Однак фінансові ресурси — це не вся сума коштів, що використовуються органами державної влади та орга-нами місцевого самоврядування, а також суб’єктами господарювання-ня. Крім фінансових ресурсів у грошовій формі також функціонують кредитні ресурси. особисті грошові доходи населення і т. п. Тому важливим є виділення таких ознак фінансових ресурсів, які дозволять їх вычле-нитка із загального обсягу грошових коштів.

У будь-якому суспільстві фінансові ресурси не існують самі по собі, вони завжди мають власника або особа, якій власником делеговані права ними розпоряджатися. Фінан-фінансові ресурси не можуть бути поза відносин власності.

І тільки та частина грошових коштів. яка перебуває у власності або розпорядженні суб’єктів господарювання чи органів державної влади і органів місцевого самоврядування і обслуговує процес суспільного відтворення, сто-сится до фінансових ресурсів .

Їх приналежність конкретному суб’єкту господарювання чи органів державної влади і місцевого самоврядування дозволяє відокремити їх від не залученою в процес суспільно-го відтворення частини грошових доходів і накопичень населення-лення.

Однак не всі грошові кошти суб’єктів господарювання можна віднести до фінансових ресурсів, а лише ті, які опосередковують процеси виробництва товарів, надання різному-го роду послуг або використовуються для фінансування функцій органів державної влади і місцевого самоврядування.

Звідси випливає наступний ознака фінансових ресурсів — вони завждивикористовуються на цілі розширеного відтворення, з-соціальні потреби, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення інших суспільних потреб.

Таким чином, під фінансовими ресурсами розуміютьсяде-ніжні доходи, нагромадження і надходження, які перебувають у власності або розпорядженні суб’єктів господарювання чи органів державної влади і місцевого самоврядування та іс-пользуемые ними на цілі розширеного відтворення, соціальні потреби, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення-ня інших громадських потребносте.

До джерел формування фінансових ресурсів прийнято від-носити вартість валового внутрішнього продукту, частина націо-нального багатства і надходження від зовнішньоекономічної діяль-ності.

Частина національного багатства втягується в господарський оборот у вигляді перехідних залишків бюджетних коштів; коштів від продажу частини золотого запасу країни; виручки від реалізації зайвого, конфіскованого та безхазяйного майна, доходів від приватизації та ін. Від зовнішньоекономічної діяльності надходять фінансові ресурси у вигляді доходів від внешнеторго-вих операцій, зовнішніх державних запозичень, інвести-ранніх інвестицій і т. п.

Види фінансових ресурсів — це ті конкретні форми дохо-дов, надходжень і накопичень, які утворюються у суб’єктів господарювання і суб’єктів влади в результаті фінансового розподілу . Ними є: амортизаційні відрахування, при-бувальщина організації, податкові доходи, страхові платежі і т. п.

склад джерел фінансових ресурсів суб’єктів госпо-ня будуть справляти вплив: сфера діяльності (матері-ально виробництво або невиробнича сфера), спосіб ведення господарства, т.тобто переслідує організація витяг прибутку як основної мети своєї діяльності (коммер-економічні організації) або не має такої мети і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками (некомерційні орга-нізації), організаційно-правова форма, галузеві особ-ності і т. п.

Фінансові ресурси комерційної організації — це грошова-ні доходи, нагромадження і надходження, які перебувають у власності-ти чи розпорядженні організації і призначені для виконання-ня фінансових зобов’язань, забезпечення відтворювальних витрат, соціальних потреб та матеріального стимулювання розвитку-ня працюючих.

До основним джерел формування фінансових ресурсів комерційної організації відносяться:

— виручка від реалізації продукції, робіт і послуг;

— виручка від іншої реалізації (наприклад, вибулих ос-основних фондів, виробничих запасів тощо);

— позареалізаційні доходи (одержані штрафи, дивіден-ди і відсотки з цінних паперів та ін);

— бюджетні кошти;

— кошти, що надійшли в порядку перерозподілу фі-вих ресурсів всередині вертикально інтегрованих струк-тур і галузей.

Видами фінансових ресурсів комерційної організації будуть виступати прибуток від реалізації товарів (робіт або послуг), від реалізації майна, сальдо доходів і витрат від внереализа-ційних заходів, амортизаційні відрахування, резерв-ві та аналогічні їм фонди, утворені за рахунок прибутку минулих років.

Напрямками використання фінансових ресурсів комерційним-кою організації є: платежі до бюджетів різного рівня і в позабюджетні фонди, сплата відсотків за користування креди-те, погашення позичок, страхові платежі, фінансування капі-талевих вкладень, збільшення оборотних коштів, финансиро-вання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконання зобов’язань перед власниками коммер-практичної організації (наприклад, виплата дивідендів), матері-ально заохочення працівників підприємства, фінансування їх соціальних потреб, благодійні цілі, спонсорство і т. п.

Фінансові ресурси некомерційної організації — це грошова-ні доходи, надходження і накопичення, які використовуються для здійснення-виготовлення і розширення статутної діяльності організації. Організації-зационно-правова форма і вид діяльності некомерційної організації буде впливати на склад джерел фі-вих ресурсів, а також на механізм їх формування і вико-користування.

основними джерелами фінансових ресурсів некомерційних організацій відносяться:

• внески засновників та членські внески;

• доходи від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності;

• бюджетні кошти;

• безоплатні перерахування фізичних і юридичних осіб;

• інші джерела.

Видами фінансових ресурсів некомерційних організацій виступають бюджетні кошти, безоплатні перерахування юридичних і фізичних осіб, включаючи гранти, прибуток, амортизаційні відрахування (крім бюджетних установ), резервні та аналогічні їм фонди (крім бюджетних установ-установ) і т. п.

Фінансові ресурси некомерційної організації використовуються для реалізації основної мети її створення. Це можуть бути роз-ходи, пов’язані з оплатою праці службовців, експлуатацією примі-щення, придбанням обладнання, платежі до бюджетів і го-державні позабюджетні фонди, капітальні вкладення, капітальний ремонт будівель і споруд і т.п.

Крім суб’єктів господарювання, які ведуть свою діяльність як юридична особа, підприємницьку діяльність мо-гут здійснювати і індивідуальні підприємці, у кото-рих також формуються фінансові ресурси.

Джерелами фінансових ресурсів, що знаходяться в распоряже-нді органів державної влади та місцевого самоврядування, виступають валовий внутрішній продукт, частину вартості націо-нального багатства і надходження від зовнішньоекономічної діяль-ності.

Валовий внутрішній продукт є основним джерелом формування державних і муніципальних фінансових ресурсів. Але іноді, наприклад, у періоди економічного кри-зіса або настання надзвичайних обставин (революції, війни, великі стихійні лиха і т. п.) як джерело державних і муніципальних фінансових ресурсів може виступати раніше накопичене національне багатство.

Фінансовими ресурсами органів державної влади і місцевого самоврядування є:

— податкові доходи (податок на прибуток організацій, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний податок та ін.);

— неподаткові доходи (дивіденди за акціями, які перебувають у державній і муніципальної власності, доходи від здачі державного та муніципального майна в оренду, відсотки, отримані від надання бюджетних кредитів (бюджетних позик) тощо);

— безоплатні перерахування (від бюджетів інших рівнів, державних позабюджетних фондів та ін);

— інші доходи.

Використання фінансових ресурсів, що знаходяться в распоряже-нді органів державної влади та місцевого самоврядування, безпосередньо пов’язана з функціями держави: економічної-кою, соціальної, управлінської, зміцнення обороноспособ-ності; за допомогою фінансових ресурсів забезпечуються важ-ні потреби суспільства у розвитку економіки, фінансування соціальної сфери, здійснення державних-державного та муніципального управління, зміцнення оборонос-пособности країни і т. п.

Формування та використання фінансових ресурсів осу-ся в фондової або нефондовой формі. Фондова форма зумовлена потребами органів державної влади та місцевого самоврядування, що потребують фінансових ресур-сах для забезпечення свого функціонування, і деякими потребами суб’єктів господарювання, які здійснюють рас-ширенное відтворення. При формуванні та використанні-нді їх фінансових ресурсів використовуються як фонди многоце-лівого призначення, так і узкоцелевые.

Фінансові фонди мають наступні риси:

· це відокремилися частина, що виділилася із загальної суми коштів;

· в результаті відокремлення грошовий фонд починає функ-ционировать самостійно, причому ця самостійність від-носительна, відбувається постійне поповнення та використання-ня коштів;

· завжди створюється для фінансування будь-яких цілей, причому цілі можуть бути різного порядку, широкі і вузькі;

· має правове забезпечення, в якому регулюються питання-роси порядку його утворення і використання.

Фондова форма утворення і використання фінансових ресурсів має переваги порівняно з нефондовой. Фор-формування відокремлено функціонуючих фінансових фон-дов з чіткою регламентацією порядку їх формування та іс-користування забезпечує концентрацію фінансових ресурсів для виконання невідкладних завдань, дозволяє ефективніше уп-управляти ними і полегшує контроль за їх формуванням і вико-користуванням. Однак якщо раніше фондова форма була засад-ний, то в умовах ринку у фондовій формі формуються і використовуються в основному фінансові ресурси органів дер-жавної влади і місцевого самоврядування. До таких фондів відносять бюджети відповідних рівнів і позабюджетні фонди.

Форма використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в даний час у меншій мірі регламен-орієнтована державою. Порядок використання фінансових ре-ресурсів комерційними організаціями визначається їх засновника-законодавчими документами, і тому тут можливе поєднання фондовій і нефондовой форм.

Частина ресурсів суб’єктів госпо-ня може бути спрямована на утворення фондів цільового-вого призначення (наприклад, економічного стимулювання, резервних фондів).

Використання фінансових ресурсів на ви-нання фінансових зобов’язань перед бюджетами різних рівнів, державними позабюджетними фондами, банківськими установами, страховими організаціями, сплата штрафних санкцій прова-диться в нефондовой формі або у вигляді . читати далі.

Короткий опис статті: фінансові ресурси поняття, ознаки, види, джерело, форми, освіти, фінансових, ресурс, грошові доходи, накопичення, надходження, виручка, прибуток, фонд, держава поняття, ознаки, види, джерело, форми, освіти, фінансових, ресурс, грошові доходи, накопичення, надходження, виручка, прибуток, фонд, держава

Джерело: Поняття, ознаки, види, джерела і форми утворення фінансових ресурсів

Також ви можете прочитати