Поняття фінансових ресурсів та джерела їх формування

31.08.2015

Поняття фінансових ресурсів та джерела їх формування

В процесі розподілу валового внутрішнього продукту держави, підприємств, організацій формуються доходи і грошові накопичення, які є основою фінансових ресурсів.

Отже, фінансові ресурси – це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу й використання ВВП за певний період часу (макрорівень).

Поняття фінансові ресурси визначають також як акумульовані підприємством з різних джерел грошові кошти, які надходять у його обіг і призначені для покриття потреб підприємства (мікрорівень).

Джерелом утворення фінансових ресурсів є вироблений валовий внутрішній продукт. З трансформацією вартості ВВП у відповідні фонди фінансових ресурсів починається вплив фінансів на процес розширеного відтворення, і вони починають діяти як складова частина економічного механізму.

загалом, фінансові ресурси являють собою сукупність доходів, надходжень, які знаходяться в розпорядженні підприємств, організацій та держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб з метою розширеного відтворення та зростання матеріального добробуту населення.

Фінансові ресурси держави охоплюють ресурси всіх секторів економіки: державного, підприємницького, а також приватного сектора.

У розпорядженні держави перебувають ресурси бюджетної системи, централізованих і окремих децентралізованих фондів грошових коштів, а також державних фінансових інституцій ( Національного банку, державних кредитних установ тощо).

Джерела формування фінансових ресурсів держави:

  1. Національний дохід.
  2. Амортизаційний фонд.
  3. Відрахування підприємств у централізовані фонди державного соціального страхування, інші позабюджетні фонди.
  4. Національне багатство, яке залучене в господарський оборот ( продаж золотого запасу країни, енергоносіїв тощо).
  5. Надходження від зовнішньоекономічної діяльності держави, а також уступка від продажу державних цінних паперів.
  6. Відступлення від населення у вигляді сплати податків, проведення лотерей, доходів від надання позик.
  7. Кредитні ресурси національного банку як державний грошовий резерв, закріплена за національним банком у вигляді статутного, резервного та інших фондів.

Джерелами фінансових ресурсів підприємств є статутний капітал, прибуток, амортизаційна фонд, резервний капітал, кредити і позики, кредиторська заборгованість та ін Таким чином, фінансові ресурси підприємств поділяють на власні і залучені. До власних фінансових ресурсів відносять грошові кошти, отримані в ході фінансово-господарської діяльності (статутний. резервний капітал, прибуток тощо). Залучені ресурси – це грошові кошти, отримані на фінансовому ринку, постачальників, інших кредиторів, які набувають характер заборгованості (кредити і позики; фінансові ресурси, залучені шляхом випуску цінних паперів; кредиторська заборгованість).

Актуальним питанням удосконалення фінансових відносин є питання про встановлення раціонального співвідношення між централізованими і децентралізованими фінансовими ресурсами. Високий рівень централізації податків та інших обов’язкових платежів призводить до зростання фінансових ресурсів державного сектору економіки і, відповідно, зменшення фінансових ресурсів підприємств, які негативно відображається на результатах їх діяльності, підриває матеріальну зацікавленість у досягненні кращих показників, а також сприяє відтоку коштів у тіньовий сектор.

Основні напрями використання фінансових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні держави:

u розвиток народного господарства, його структурна перебудова;

u фінансування закладів соціальної сфери;

u соціальний захист населення;

u охорона навколишнього середовища;

u управління;

u оборона країни;

u створення матеріальних і фінансових резервів і т. п.

Напрямки використання фінансових ресурсів підприємств є:

u розширене відтворення і розвиток підприємств;

Короткий опис статті: фінансові ресурси Бізнес портал Stark Project Group — діловий бізнес портал для ділових людей. Бізнес, новини, фінанси, економіка, промисловість та ін. бізнес, бізнес-портал, новини, фінанси, економіка, промисловість

Джерело: Поняття фінансових ресурсів та джерела їх формування

Також ви можете прочитати