Організація процесу видобутку нафти і газу . ✐ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

10.10.2015

✐ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ НА УПН✐
Організація процесу видобутку нафти і газу

Виробничий процес видобутку нафти і гара являє собою комплекс різнорідних часткових

виробн-дарських процесів :

1) власне видобування нафти і газу (витяг із пласту на поверхню);

2) збір і утилізація попутного газу;

3) комплексна підготовка нафти і газу;

4) транспорт і зберігання нафти;

5) підземний ремонт свердловин;

6) наземний ремонт свердловин і обладнання;

7) капітальний ремонт свердловин;

8) нагнітання робочого агента в пласт;

9) дослідження свердловин і пластів;

10) монтаж та демонтаж механічного та енергетичного устаткування.

Процес власне видобування нафти, газу і газоконденсату — це основний виробничий процес. Він пов’язаний з цілком-ням робіт по розробці раціональної всього пласта і місце-народження в цілому у відповідності з проектом, а також обслугову-вання основного виробництва різними видами послуг та постач-вання енергією, транспортом, ремонтом, матеріалами, інст-рументом.

Підготовка нафти — заключний етап у створенні го-тового продукту (товарної нафти). Від техніки, технології та орга-організації підготовки нафти залежить якість реалізованої продук-ції. Забезпечення безперебійності виробничого процесу вимагає суворої, чіткої її організації та обліку в часі.

Особливістю нафтогазовидобутку

є те, що предмет праці — пласт, що містить нафту і газ, не є резуль-татом минулого праці і не має вартості. Тому, як в будь-видобувної галузі, в нафтогазовидобувній про-вості відсутні витрати на сировину, що впливає на структуру, рівень і планування деяких техніко-еко-номічні показників.

Наступна особливість полягає в тому, що на нефтега-зодобывающих підприємствах предмет працітериторіально зак-реплен. Звідси — залежність вибору місця для проектування та організації виробництва і праці на ньому від місцевих умов (рельєф місцевості, її пересеченность, кліматичні умови, наявність лісу, промислових споруд, житла та ін).

Третя особливість процесу в тому, що предмет праці обра-батывается безперервно, тому необхідний цілодобовий контроль за технологією та організацією виробництва силами спеціальних оперативних служб.

Четверта особливість— віддаленість предмета праці і під-земній частині експлуатаційного обладнання від безпосередніх-ного спостереження і впливу.

Це обумовлює своєрідний характер технології процесу видобутку нафти, коли людина ви-нужден впливати на предмет праці не безпосередньо, а через нафтові та газові свердловини. Звідси виникає необ-необхідність планування і організації постійноїкапітально-го будівництва у видобутку нафти — буріння. До того ж необ-димо постійне і безперервне відтворення виробничих об’єктів свердловин — з тим, щоб, з одного боку, ком-пенсировать виснаження пластів, а з іншого боку, забезпечення-чить постійне розширення фонду експлуатаційних свердловин і нарощування виробничих потужностей.

Однією з осо-бенностей, так само як в бурінні і розвідці, слід вважативлі-of природного фактора

у процесі обробки предмета праці. Тому її ведення обумовлює специфічну технологію видобутку нафти різними способами експлуатації (фонтанним, компресорних, глибинно-насосним). З метою підтримки пла-стового тиску створюються спеціальні цеху (служби).

Важливою особливістю єтериторіальна відокремлений-визначеність та закріпленість виробничих об’єктів (свердловин), їх індивідуальність і залежність організації промислового господарства від системи розробки родовища. Тому необ-хідно своєчасне проектування раціональної системи розробки родовищ і наявність генерального плану його розробки. Це ж визначає особливості організації основ-ного виробництва, які полягають в обслуговуванні свердловин-жін, регулювання їх технологічного режиму і підтримання-нді в працездатному стані фонду свердловин.

Специфікою нафтогазовидобутку є те, що має мо-сто обмежений фіксований обсяг продукції (суммар-ний відбір нафти і газу згідно з проектом розробки місце-народження).

І, нарешті, особливість нафтогазовидобувної промисловості-ності полягає в тому, що вона дає тільки готову продукцію. Тут немає ні незавершеного виробництва, напівфабрикатів. Особливості процесу визначають виробничу структуру

нафтогазовидобувного управління (НГВУ), що діє як філія у складі акціонерного товариства (нефтегазодобываю-ного об’єднання). Вона характеризується спеціалізацією, відділів-ленням основного виробництва від допоміжного з його мак-симальной концентрацією (рис. 7).

Рис. 7. Типова виробнича структура нафтогазовидобувного управління

В якості основного виробництва виділені цеху з видобутку нафти і газу (ЦДНГ) і цех подддержания пластового тиску (ЦППД).

У складі ЦДНГ діють бригади з видобутку (оператори) — БД, а ЦППД — бригада по закачування в пласт води, пари, хімічних-ких реагентів БЗ.

Основні роботи, пов’язані з процесом видобутку нафти і газу проводить ЦДНГ. Він забезпечує необхідну технологію видобутку, організовує безперебійну роботу системи збору і транс-порту нафти і газу, здійснює збір і аналіз даних про роботу свердловин і на цій основі забезпечує видобуток запланований-вих обсягів нафти і газу, об’єднує і керує роботою груп з видобутку нафти і газу і груп з дослідження свердловин.

Пер-ша група веде профілактичний ремонт наземного обладнання-вання свердловин, підтримує задані параметри технології-тичного режиму.Друга група виконує необхідні дослі-довательские роботи по свердловинах (замір дебіту рідини, оп-визначення обводненості нафти, заміри дебітів газу, завмер пла-стовых тисків та ін). Число і склад цих груп залежать від кількості обслуговуючих свердловин, відстані між ними, а так-ж від ступеня їх автоматизації і телемеханізації.

Цех здійснює контроль за ходом підземного і капі-ного ремонту свердловин та інших об’єктів, що знаходяться на його території. Всю роботу очолює начальник цеху.

Оператори з видобутку нафти розділені по технологічних групах і під керівництвом старших інженерів ведуть роботи по обслуговуванню експлуатації свердловин, здійснюють їх об-хід і огляд, усунення дефектів устаткування, дотримання режиму роботи, пуск свердловин. Ці групи постійно пов’язані з диспетчерським пунктом. Цех оснащений технологічними схема-мі системи збору нафти, газу, повітря і водопостачання, ком-комунікацій свердловин.

Допоміжні виробництва, пов’язані з виробничо-вим обслуговуванням свердловин, об’єднані в бази виробничого-ного обслуговування (БВО). До складу БПО входять:

· — прокатно-ремонтний цех експлуатаційного обладнання-ня (ПРЦЭО);

· — прокатно-ремонтний цех електрообладнання і електро-постачання (ПРЦЭО і Е);

· — цех підземного і капітального ремонту свердловин (ЦП і ВРХ);

· — цех автоматизації виробництва (ЦАП);

Керівництво БПО координує діяльність цехів і забезпе-забезпечувати безперебійну роботу свердловин і всіх об’єктів основ-ного виробництва згідно з планами-графіками.

Крім того, є структурні підрозділи, не входячи-щие до складу БПО, а саме:

· — цех підготовки і перекачування нафти (ЦП і ПН);

· — цех науково-дослідних і виробничих робіт (ЦНИПР);

· — цех пароводопостачання (ЦПВС);

· — газокомпрессорный (газовий) цех (ГКЦ);

· — будівельно-монтажний ділянку (РМВ) — при відсутності в НГВУ самостійної будівельної організації.

При виробничій необхідності в окремих НГВУ по вирішенню об’єднання можуть бути створені цехи: прокатно-ремонтний заглибних електроустановок, футерования труб (ан-тикоррозийных покриттів, остеклования, покриття эпоксидны-ми смолами, емалювання).

Цілодобове оперативне керівництво виробництвом і координацію діяльності всіх цехів та служб підприємства осу-ществляет центральна інженерно-технологічна служба (ЦИТС).

Основне завдання ЦИТС — забезпечення виконання плано-вих завдань з видобутку нафти і попутного газу в НГВУ з з-блюдением встановленого технологічного режиму. ЦИТС осу-ществляет: керівництво роботою ЦДНГ та інших служб; вона про-водить збір і обробку інформації з усіх виробничих-вим об’єктів; організацію робіт з ліквідації аварій; ока-зание допомоги при нещасних випадках і ін

Важливе значення надається плануванню робіт — ЦИТС розробляє месяч-ні комплексні плани-графіки, що включають всі необхідні докуме-необхідні роботи по свердловинах. Велике місце в роботі ЦИТС зані-маєт здійснення заходів щодо створення автоматизованої-ванній системи управління (АСУ).

Для цього ЦИТС має службу обробки інформації (СОІ). Вона являє собою важ-ний важіль оперативного керівництва і контролю за технологи-тичними процесами.

Всі роботи, в тому чи іншому регіоні, пов’язані з відтворення-ництвом запасів нафти і газу, потужностей по їх вилученню здійснюють територіальні виробничі комплекси (нафтогазовидобувні об’єднання), що діють на правах акціонерних товариств (АТ), як правило, в складі нафтових компаній (ПК).

Виробнича структура АТ також визначається особ-ностями виробничого процесу видобутку нафти і газу. Вона залежить від масштабу виробництва, ступеня його спеціалізації та кооперування.

У зв’язку з цим відсутні єдина для всіх нафтових райо-нів країни структура АКЦІОНЕРНОГО товариства. Незважаючи на це, можна визначити його типове побудова (рис. 8).

Дана виробнича структура заснована на предмет-але й спеціалізації і концентрації виробництва. Предмет-ва спеціалізація виражається в організації спеціалізо-ванних на видобутку нафти, газу і газоконденсату виробн-дарських одиниць — нафтогазовидобувних управлінь (НГВУ); управлінь буровими роботами (УБР) або управління-ний розвідувального буріння (УРБ), зайнятих будівництвом свердловин; структурних підрозділів допоміжного та про-служивающего виробництва при одночасній їх концент-рації на рівні об’єднань.

Виробнича структура об’єднання виражає високий рівень концентрації основного виробництва, а також глибоке-кую спеціалізацію робіт з його технічного обслуговування.

Крім НГВУ основне виробництво представлено виробн-чими одиницями у вигляді газодобувних управлінь (ГДУ), нефтешахтных управлінь (НШУ), а також управліннями по внутрипромысловому збору та використання нафтового газу (УИНГ), управліннями по підвищенню нафтовіддачі пластів і капітального ремонту свердловин (УПН та ВРХ), управліннями з підготовки технологічної рідини для підтримання пла-стового тиску (УПТЖ) кущового інформаційно-обчис-лительного центру (КИВЦ). До основним же виробництва відно-сится таке самостійне підприємство, як науково-дослід-вательский і проектний інститут (НДПІ).

Слід звернути увагу на наявність у виробничій структурі об’єднання підприємств по виробництву геолого-розвідувальних робіт у даному економічному районі (геолого-розвідувальне — ГР і геологопоисковое — ДП). Це дає можли-ність безперервно проводити роботи по підготовці і приросту запасів корисних копалин.

Технічне обслуговування виробництва представлено таки-мі спеціалізованими одиницями, як управління (УПТОК) і бази виробничо-технічного обслуговування і комплек-експлуатації обладнання, центральна база виробничого-говування з ремонту устаткування (ЦБПО), управління енер-гонефть (УЕН), управління по експлуатації засобів автоматичн-зированной передачі інформації (УС) та експлуатаційне уп-виправлення автомобільних доріг (УАД).

Крім того, технічним обслуговуванням виробництва за-няты підприємства технологічного транспорту і спеціаль-ної техніки (УТТСТ) і ремонтно-механічні заводи (РМЗ).

До підприємств по капітальному будівництву крім УБР і УРБ відносяться вышкомонтажные і тампонажні управління (ВМУ, ТУ), а також для виробництва будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з промисловим облаштуванням, є стро-щодо-монтажне управління (БМУ).

В об’єднанні також здійснюється економічне обслу-няно з допомогою машиносчетной станції (МСС) та норма-тивно-дослідної станції (НІК).

Робота по обслуговуванню кадрів проводиться через навчально-курсовий комбінат (НКК) і ряд госпрозрахункових підприємств, а саме: житлово-комунальне господарство (ЖКГ), відділ ра-бочего постачання (ОРС), торговельно-закупівельну базу (ТЗБ). Кро-ме того, об’єднання має медсанчастина (МС), дитячі установи-установи (ДУ) і воєнізовану охорону (ВОХР).

Газовидобувне виробництво одна з найважливіших ланок єдиної системи, що охоплює газоносний пласт (ряд розпоряд-розташовані один під одним пластів), мережа газових свердловин, а також газопромысловые установки з підготовки газу до дальне-го транспорту і систему внутріпромислових газозбірних мереж. Окремі елементи цієї системи розосереджені на площі в декілька десятків (сотень) квадратних кілометрів, але вза-мосвязаны і беруть участь в єдиному технологічному процесі до-бычи газу.

Процес видобутку газу має ряд особливостей. Так, витяг газу не вимагає додаткової енергії як видобуток нафти. Його підйом з пласта відбувається в основному спонтанно, від-сутствует необхідність організації служб з вилучення газу.

Свердловини, як джерела видобутку газу, розташовані на великих відстанях від об’єктів збору, підготовки і транс-порту газу.

Технологічні об’єкти «пласт — свердловина — промысло-ше обладнання — газопровід — споживач» — не єдина-розривна система.

Газовий пласт характеризується змінною виробник-ністю (наростаюча, постійна і падаюча видобутку газу).

В процесі експлуатації об’єкт видобутку газу постійно мо-нує свій стан.

Газові свердловини, установки комплексної підготовки газу і конденсату (УКПГ), головні споруди (ГС), оснащені складним технологічним обладнанням, а також мережу всередині-промислових і вихідних колекторів являють собоюоб’єкт-ти основного виробництва, пов’язані між собою і підпорядкований-ні єдиної мети — безперебійного постачання споживачів газом в потрібних кількостях і відповідної якості, а також максимального відбору вуглеводневого конденсату, як вельми цінної сировини для хімічної промисловості.

Необхідна умова нормальної виробничої діяч-ності об’єктів основного газодобувного виробництва — високопродуктивна і безаварійна робота газових свердловин-жін і технологічних установок, безпосередньо визначаю-ють видобуток природного газу і якість її підготовки.

Розрізняють централізовану і децентралізовану струк-тури збору і підготовки газу .

При централізованій структурі газ із свердловин за викиди-вим лініях (шлейфах) надходить на УКПГ, де здійснює-ся його попередня підготовка за спрощеною технологією (очищення від механічних домішок і краплинної вологи). Потім

газ подається на головний споруда промислу, здійснюю-най остаточну його підготовку.

При децентрализованой структурі газ із свердловин по шлейф-фам надходить на УКПТ, де здійснюється його повна підго-підготовка до подальшого транспорту.

Основна виробнича одиниця в видобутку газу — газодо-бувають управління (ГДУ), що експлуатують родовища і включають в себе об’єкти видобутку, збору і підготовки при-рідного газу. ГДУ характеризуються техніко-економічної, тих-нологической і геолого-промислової спільністю.

Встановлення технологічних режимів експлуатації про-мысловых установок підготовки природного газу, газових свердловин-жін і газоносного пласта здійснюється виробничо-дис-петчерской, оперативно-виробничої та геологічної службами газодобувного підприємства.

Виробничо-диспетчерська служба (ГДС) — орган управління основним виробництвом, ко-який здійснює:

· — забезпечення виконання завдань з видобутку газу і кон-денсата;

· — контроль за дотриманням технологічних режимів газо-промислового обладнання;

· — координацію виробничої діяльності всіх УКПГ або ГС;

· — організацію виконання графіків ремонту свердловин та пла-на геолого-технічних заходів;

· — організацію впровадження нової техніки і технології. Оперативно-виробнича служба (ОПВ) — орган управління УКПГ. Вона забезпечує:

· — збір технологічних параметрів, що характеризують про-процеси підготовки газу;

· — обслуговування газопромислового обладнання і підтри-жания встановлених режимів роботи УКПГ або ГС;

· — безперебійну експлуатацію свердловин і технологічних установок підготовки газу до дальнього транспорту. Геологічна служба здійснює:

· — контроль за розробкою родовища;

· — поточне геологічне обслуговування фонду свердловин;

· — організацію дослідження свердловин, розроблення оптималь-вих режимів роботи свердловин і контроль за їх дотриманням;

· — облік видобутку газу і конденсату по окремим свердловинам та експлуатаційних об’єктів;

· — розробку і впровадження геолого-технічних заходів;

· — контроль за проведенням робіт з капітального та подзем-ному ремонтів свердловин.

Центральний керуючий орган на газовидобувному підпри-зняття — геологічна служба, яка планує технологічні ре-жими експлуатації об’єктів газового родовища. В свою оче-редь виробничо-диспетчерська служба — центральний дис-петчерский пункт — здійснює спільно з оперативно-вироб-водственными службами оперативне управління технологічно-ми об’єктами таким чином, щоб забезпечити виконання плано-вих завдань з видобутку природного газу та газового конденсату.

До основних резервів вдосконалення виробничо-го процесу нафтогазовидобування, що забезпечує зниження се-собівартості кінцевої цільової продукції відносяться:

· — скорочення втрат нафти і газу в процесі їх видобування, підготовки та транспортування до споживача;

· — підвищення ступеня використання (утилізації) попут-ного газу;

· — удосконалення виробничої структури нефтега-зодобывающих підприємств за рахунок максимально можливого звільнення основного виробництва від допоміжних фун-кцій і концентрації їх в рамках спеціалізованих підрозділів-поділок (ремонтних, транспортних, спецтехніки та ін.), дей-діючих у складі нафтогазовидобувного об’єднання;

· — перехід нафтогазодобувного виробництва на рыноч-корпоративні відносини, що передбачають організацію конкурен-ції в учасників процесу освоєння нафтогазових ресурсів (гео-логоразведчиков, буровиків і ін).

Схожі статті

Тривалість циклу визначається сумою тривалості-ти окремих трудових процесів. Вона залежить від ряду факторів:

Короткий опис статті: технологія видобутку нафти і газу Виробничий процес видобутку нафти і гара являє собою комплекс різнорідних

Джерело: Організація процесу видобутку нафти та газу | ✐ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ НА УПН✐

Також ви можете прочитати