Курсова робота: Матеріальні ресурси підприємства, BestReferat.

29.07.2015

Курсова робота: Матеріальні ресурси підприємства

Вступ

1. Теоретичні аспекти аналізу матеріаломісткості

1.1. Значення, завдання та джерела аналізу матеріальних ресурсів

1.2 Забезпеченість організації матеріальними ресурсами

1.3 Оцінка матеріаломісткості як показника ефективності використання матеріальних ресурсів

2.2 Економічна характеристика ТОВ «Хоум-Мастер»

3. Аналіз забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів

3.1 Аналіз забезпеченості ТОВ «Хоум-Мастер» матеріальними ресурсами

3.2. Аналіз матеріаломісткості та матеріаловіддачі

4. Резерви збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів

Висновок

Список використаної літератури

ВВЕДЕННЯ

Будь-який керівник хоче, щоб компанія росла і розвивалася. Існує багато видів ресурсів, які можна використовувати для розвитку бізнесу: грошові, матеріальні, кадрові, адміністративні, інтелектуальні, технологічні. Є кілька методів їх залучення. В даний час на перший план виходить підвищення ефективності використання вже наявних у розпорядженні компанії грошових і матеріальних ресурсів, адже від цього залежить рентабельність та ліквідність підприємства.

Таким чином, на існуючому етапі однією з найважливіших проблем науково-технічного прогресу є зниження матеріаломісткості продукції, всебічне вивчення факторів, від яких залежить поліпшення використання сировини і матеріалів, своєчасне і повне використання резервів на кожному підприємстві.

Актуальність проблеми оптимізації матеріальних запасів підприємства та ефективного управління ними зумовлена тим, що стан запасів справляє визначальний вплив на конкурентоспроможність підприємства, його фінансовий стан та фінансові результати. Забезпечити високий рівень якості продукції і надійність її постачання споживачам неможливо без створення оптимальної величини запасу готової продукції, а також запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, продукції незавершеного виробництва та інших ресурсів, необхідних для безперервного і ритмічного функціонування виробничого процесу. Занижені запаси матеріальних ресурсів можуть привести до збитків, пов’язаних з простоями, з незадоволеним попитом і, отже, до втрати прибутку, а також втрату потенційних покупців продукції. З іншого боку, накопичення зайвих запасів пов’язує оборотний капітал підприємства, зменшуючи можливість його вигідного альтернативного використання і сповільнюючи його оборот, що відображається на величині загальних витрат виробництва та фінансових результатах діяльності підприємства. Економічний збиток завдає як значне наявність запасів, так них недостатня кількість.

Підвищення актуальності раціонального використання сировини також сприяють випуск продукції на ринок і дефіцит фінансових ресурсів.

Предметом дослідження курсової роботи є матеріальні ресурси, об’єктом – ТОВ «Хоум-Мастер», основною діяльністю якого є виробництво віконних і дверних систем з ПВХ-профілю.

Завдання курсової роботи:

1. Вивчення сутності матеріальних ресурсів, методику проведення аналізу забезпеченості матеріальними ресурсами та ефективності їх використання;

2. Дослідження характеристики компанії «Хоум-Мастер» та проведення аналізу фінансового стану

3. Аналіз матеріальних ресурсів на прикладі ТОВ «Хоум-Мастер».

4. Розробка резервів зростання ефективності використання матеріальних ресурсів.

У процесі написання курсової роботи використовувалися навчальна література, практикуми, методична література та річні звіти ТОВ «Хоум-Мастер» за 2007-2009 роки.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ МАТЕРИАЛООЕМКОСТИ

1.1 Значення, завдання та джерела аналізу матеріальних ресурсів

Необхідною умовою організації виробництва продукції є забезпечення його матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, напівфабрикатами і т. д.

Матеріальні витрати становлять значну частку всіх витрат на виробництво продукції, робіт, послуг. Тому виробнича програма підприємства може бути виконана тільки за умови своєчасного і повного забезпечення її необхідними матеріально — енергетичними ресурсами.

Задоволення потреби підприємства в матеріальних ресурсах здійснюється двома шляхами: екстенсивним і інтенсивним. Екстенсивний шлях припускає збільшення видобутку і виробництва матеріальних ресурсів і пов’язаний з додатковими витратами. Інтенсивний шлях задоволення потреби підприємства в матеріалах, сировині, паливі, енергії та інших матеріальних ресурсах передбачає більш економне витрачання наявних запасів в процесі виробництва продукції. Економія сировини та матеріалів у процесі споживання рівнозначна збільшенню їх виробництва.

Найважливішим інструментом пошуку внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального використання матеріальних ресурсів є економічний аналіз. Його завданнями в цій галузі є:

— оцінка потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

— вивчення якості та реальності планів матеріально — технічного забезпечення, аналіз їх виконання та впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість і інші показники;

— характеристика динаміки та виконання планів за показниками використання матеріальних ресурсів;

— оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів;

— визначення системи факторів, що зумовлюють відхилення фактичних показників використання матеріалів від планових або від відповідних показників за попередній період;

— кількісне вимірювання впливу факторів на виявлені відхилення показників;

— виявлення та оцінка внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів і розробка конкретних заходів щодо їх використання.

Джерела інформації: план матеріально — технічного забезпечення, заявки, специфікації, фондові сповіщення, наряди, договори на постачання сировини і матеріалів, форми статистичної звітності № 1-СН, 3-СН, 4-СН, 11-СН, 12-СН про наявність і використання матеріальних ресурсів і №5-3 про витрати на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг; оперативні дані відділу матеріально — технічного забезпечення; відомості аналітичного обліку про надходження, витрати і залишки сировини, матеріалів; планові і звітні калькуляції собівартості виробів, що випускаються; дані відповідних служб про нормативи і норми витрат матеріальних ресурсів і їх зміну; інші джерела інформації залежно від цілей і завдань аналізу. [14, стор 147]

1.2 Забезпеченість організації матеріальними ресурсами

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і утворення необхідних запасів виходячи з прогресивних норм витрат матеріалів.

Важливим умовою безперебійної нормальної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах (MPі ) джерелами покриття (Uі ):

Джерела покриття можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела — це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку — це різниця між загальною потребою у певному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел її покриття.

У процесі аналізу необхідно також перевірити забезпеченість потреби в завезенні матеріальних ресурсів договорами на їх поставку і фактичне їх виконання.

Перевіряється також якість отриманих матеріалів від постачальників, відповідність їх стандартам, технічним умовам і умовам договору і у випадках їх порушення пред’являються претензії постачальникам. Особлива увага приділяється перевірці виконання постачань матеріалів, виділених підприємству по держзамовленню, і кооперованих постачань.

Велике значення надається виконанню плану по термінах постачання матеріалів (ритмічності). Порушення термінів поставки веде до недовиконання плану виробництва і реалізації продукції. Для оцінки ритмічності поставок використовують коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації.

Особлива увага приділяється стану складських запасів сировини і матеріалів. Розрізняють запаси поточні, сезонні і страхові. Величина поточного запасу залежить від інтервалу поставки (у днях) і середньодобового витрати i-го матеріалу.

У процесі аналізу фактичні запаси найважливіших видів сировини і матеріалів зіставляють з нормативними і виявляють відхилення. З цією метою на підставі даних про фактичну наявність матеріалів в натурі і середньодобовому їх витраті розраховують фактичну забезпеченість матеріалами в днях і порівнюють її з нормативною.

Перевіряють також стан запасів сировини і матеріалів на предмет виявлення зайвих і непотрібних. Їх можна встановити за даними складського обліку шляхом порівняння приходу і витрати. До неходовим відносять матеріали, по яких не було витрат більше одного року.

На закінчення визначається приріст (зменшення) обсягу виробництва продукції по кожному виду за рахунок зміни:

а) кількості заготовленої сировини і матеріалів (З);

б) перехідних залишків сировини і матеріалів (Ост);

в) надпланових відходів з-за низької якості сировини, заміни матеріалів і інших факторів (Отх);

г) питомої витрати сировини на одиницю продукції (УР).

При цьому використовується наступна модель випуску продукції:

Зменшити витрату сировини на виробництво одиниці продукції можна шляхом спрощення конструкції виробів, вдосконалення техніки і технології виробництва, заготівлі більш якісної сировини і зменшення його втрат під час зберігання і перевезення, недопущення шлюбу, скорочення до мінімуму відходів, підвищення кваліфікації працівників і т.д. [7, стор 184]

1.3 Оцінка матеріаломісткості як показника ефективності використання матеріальних ресурсів

Всемірне поліпшення використання матеріальних ресурсів – одне з найважливіших завдань промислових підприємств. Чим краще використовуються сировина, паливо, допоміжні матеріали, тим менше їх витрачається для вироблення певної кількості продукції, тим самим створюється можливість збільшити обсяг виробництва промислової продукції.

Витрата матеріальних ресурсів є їх виробниче споживання. Витрата на виробництво охоплює всю кількість матеріальних ресурсів, витрачених підприємством безпосередньо на виконання програми по випуску продукції. Витрачання матеріальних ресурсів здійснюється також на ремонтні потреби, обслуговування внутрішньозаводського транспорту, забезпечення підсобного господарства, культурно-побутові потреби. Споживання матеріальних ресурсів характеризується їх загальною і питомою витратою.

У процесі споживання матеріальних ресурсів у виробництві відбувається їх трансформація в матеріальні витрати, тому рівень їхньої витрати визначається через показники, обчислені виходячи з суми матеріальних витрат.

Необхідність систематичного виявлення і мобілізації резервів зниження матеріальних витрат і матеріаломісткості продукції передбачає застосування в аналізі системи показників, що всебічно характеризує ефективність використання матеріальних ресурсів і що дозволяє планувати, враховувати і аналізувати результати роботи підприємств, об’єднань та галузей промисловості в області зниження матеріаломісткості продукції.

Для оцінки ефективності матеріальних ресурсів використовується система узагальнюючих і приватних показників (табл. 1).

Таблиця 1 — Показники ефективності матеріальних ресурсів

Короткий опис статті: матеріальні ресурси Значення, завдання та джерела аналізу матеріальних ресурсів. Оцінка матеріаломісткості і матеріаловіддачі на прикладі ТОВ «Хоум-Майстер». Витрати матеріалів на виробництво продукції і вартість товарної продукції, як складові частини розрахунку матеріаломісткості. курсова робота: матеріальні ресурси підприємства bestreferat шпаргалки

Джерело: Курсова робота: Матеріальні ресурси підприємства — BestReferat.uk

Також ви можете прочитати