Конспект лекції з Фінансів. Частина 1, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ

17.08.2015

Конспект лекції з Фінансів. Частина 1 — ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Сторінка 13 з 18

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Виробнича і фінансова діяльність підприємств починається з формування фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню і економічному стимулюванню працюючих. Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них коштів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку та надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу.

– капітал;

– витрати на споживання;

– інвестиції в невиробничу сферу;

– фінансовий резерв.

Капітал – це частина фінансових ресурсів, що спрямовується на виробничо-господарські цілі (поточні витрати і розвиток). Капітал – це гроші, призначені для отримання прибутку. До структури капіталу входять кошти, вкладені в:

– основні фонди;

– нематеріальні активи;

– оборотні фонди;

– фонди обігу.

Сукупність майнових прав, що належать підприємству, являють собою активи підприємства. До складу активів входять основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти.

Основні засоби – це кошти, вкладені в основні виробничі фонди. Основні фонди являють собою засоби праці, які багаторазово використовуються в господарському процесі і переносять свою вартість частинами, по мірі їх зносу на вартість створюваної продукції (послуг). Цей процес називається амортизацією.

Нематеріальні активи – це вартість об’єктів промислової та інтелектуальної власності та інших майнових прав. До них відносяться права, що виникають:

– з патентів на винаходи, промислові зразки, товарні і фірмові знаки, торгові марки;

– з прав на «ноу-хау», гудвіл»;

– з прав користування земельними ділянками і природними ресурсами й ін.

Оборотний капітал (оборотні кошти) – частина капіталу підприємства, вкладена в його поточні активи. Частина оборотного капіталу авансирована в сферу виробництва і формує оборотні виробничі фонди, інша його частина знаходиться в сфері обігу і утворює фонди обігу.

Оборотні виробничі фонди – це сировина, матеріали, паливо і т. п. – тобто предмети праці, а також знаряддя праці, що враховуються в складі малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції, змінюючи первісну форму в протягом виробничого циклу.

Фонди обігу, хоча і не беруть участі в процесі виробництва, але необхідні для забезпечення єдності виробництва і обігу. До них відносяться: готова продукція на складі, товари відвантажені, грошові кошти в касі підприємства та на рахунках у комерційних банках, дебіторська заборгованість, кошти в розрахунках.

Чисті активи підприємства – це активи за вирахуванням боргів.

Пасиви підприємства – це сукупність боргів і зобов’язань підприємства, що складаються з позикових і привернутих засобів, включаючи кредиторську заборгованість.

Фінансові ресурси утворюються за рахунок різних джерел. За формою права власності розрізняються дві групи джерел:

– власні;

– позикові та залучені (чужі).

Основними джерелами власних грошових коштів є статутний капітал (статутний фонд), прибуток і амортизаційні відрахування. До чужих коштів відносяться кредиторська заборгованість, кредити і позики.

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент установи підприємства, коли утворюється статутний фонд. Його джерелами залежно від організаційно-правових форм господарювання виступають: акціонерний капітал, пайові внески членів кооперативів, галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні засоби.

Величина статутного фонду показує розмір тих коштів – основних і оборотних, – які інвестовані в процес виробництва.

Основним джерелом фінансових ресурсів на діючих підприємствах виступає вартість реалізованої продукції (наданих послуг), різні частини якої в процесі розподілу виторгу приймають форму грошових доходів і нагромаджень. Фінансові ресурси формуються головним чином за рахунок прибутку (від основної та інших видів діяльності) і амортизаційних відрахувань.

Прибуток і амортизаційні відрахування є результатом кругообігу засобів, вкладених у виробництво. Оптимальне використання амортизаційних відрахувань і прибутку по цільовому призначенню дозволяє відновити виробництво продукції на розширеній основі.

Призначення амортизаційних відрахувань – забезпечувати відтворення основних виробничих фондів і матеріальних активів. На відміну від амортизаційних відрахувань прибуток не залишається цілком у розпорядженні підприємства, її значна частина у вигляді податків надходить у бюджет.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства – це багатоцільовий джерело фінансування його потреб, але основні напрямки її використання можна визначити як нагромадження і споживання. Пропорції розподілу прибутку на нагромадження і споживання визначають перспективи розвитку підприємства.

Джерелами фінансових ресурсів підприємств також виступають:

– виручка від реалізації вибулого майна,

– стійкі пасиви;

– різні цільові надходження (плата за утримання дітей у дошкільних закладах і т. д.).

– мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві та ін

Значні фінансові ресурси, особливо по знову створюваним і реконструюється підприємствам, можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку. Формами їх мобілізації є: продаж акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, що випускаються даним підприємством, кредитні інвестиції

Використання фінансових ресурсів здійснюється підприємством по багатьом напрямкам, головними з яких є:

– платежі органам фінансово-банківської системи, обумовлені виконанням фінансових зобов’язань. Сюди відносяться: податкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди, сплата відсотків банкам за користування кредитами, погашення раніше узятих позичок, страхові платежі і т.д.;

– інвестування власних коштів у капітальні витрати (реінвестування), зв’язане з розширенням виробництва і технічним його відновленням, переходом на нові прогресивні технології, використання «ноу-хау» і т. д.;

– інвестування фінансових ресурсів у цінні папери, що здобуваються на ринку: акції й облігації інших фірм, у державні позики і т. п.;

– напрямок фінансових ресурсів на утворення грошових фондів заохочувального і соціального характеру;

– використання фінансових ресурсів на благодійні цілі, спонсорство і т. п.

Короткий опис статті: ресурси Конспект лекцій – Фінанси. Читати онлайн лекції фінанси читати онлайн

Джерело: Конспект лекції з Фінансів. Частина 1 — ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Також ви можете прочитати