Інформаційний менеджмент та інформаційні системи управління

17.08.2015

Основні поняття та сутність інформаційного менеджменту

Сучасний етап розвитку нашого суспільства можна охарактеризувати як постіндустріальний або інформаційний.

Інформаційне суспільство суспільство, в якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією інформації, особливо вищої її форми — знань.

Відмінні риси інформаційного суспільства:

 • збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства,
 • зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті,
 • створення глобального (єдиного) інформаційного простору, що забезпечує: ефективну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів, задоволення їх потреб в інформаційних продуктах і послугах.

Іншими словами, якщо в індустріальному суспільстві основним ресурсом і об’єктом виробництва вважався матеріальний продукт або послуга, то одним з ключових понять при інформатизації суспільства стали інформаційні ресурси.

Інформаційні ресурси — це сукупність даних, організованих для отримання достовірної інформації; документи і масиви документів, окремі і в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, базах даних і знань тощо).

Дані факти, оброблені і представлені у формалізованому вигляді (тобто на будь-якому носії) для подальшої обробки.

Одним з особливо важливих аспектів функціонування інформаційного суспільства є створення такого спільного ресурсу, який дозволив би безперешкодно створювати і споживати інформацію у всіх сферах життєдіяльності людини.

Інформаційний простір сукупність інформаційних ресурсів, інформаційних систем і комунікаційного середовища.

Єдиний інформаційний простір сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення і використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів, за загальними правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію організацій і громадян.

Однак для ефективного функціонування людини (підприємства) в інформаційному просторі необхідні стандарти і правила, що забезпечують взаємодію всіх компонентів цього процесу між собою.

Інформаційна культура уміння цілеспрямовано працювати з інформацією і використовувати для її отримання, обробки і передачі комп’ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи.

Стрімкий розвиток практики менеджменту, роботи по створенню загальної теорії менеджменту дозволяють дати його вже, можна сказати, усталене визначення.

Менеджмент — це управління в соціально-економічних системах: сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності та збільшення прибутку.

Інформаційний менеджмент технологія, компонентами якої є документний інформація, персонал, технічні і програмні засоби забезпечення інформаційних процесів, а також нормативно встановлені процедури формування і використання інформаційних ресурсів.

Для визначення розуміння сутності інформаційного менеджменту необхідно брати до уваги ряд положень:

Інформація — комплексне поняття, тобто:

 • умова і засіб ділового спілкування;
 • засіб доведення до суспільства відомостей про організації;
 • джерело відомостей про зовнішнє середовище;
 • товар.

1. Інформаційний менеджмент здійснюється в межах конкретної організації.

2. Інформація являє собою самостійний фактор виробництва, який лежить в основі процесу прийняття управлінського рішення.

3. Інформаційний менеджмент має відношення не просто до інформації, а до всієї інформаційної діяльності організації, при цьому будучи значно масштабнішим поняттям, ніж управління документообігом.

Таким чином, інформаційний менеджмент — управління діяльністю по створенню і використанню інформації в інтересах організації.

Іншими словами, інформаційний менеджмент — процес управління на базі комп’ютерних технологій обробки інформації з використанням управлінських інформаційних систем як базового інструмента для роботи менеджерів на всіх рівнях управління в різних предметних областях.

Мета інформаційного менеджменту. забезпечення ефективного розвитку організації шляхом регулювання різних видів її інформаційної діяльності.

Завдання інформаційного менеджменту:

 1. Якісно інформаційне забезпечення процесів управління в організації;
 2. Здійснення управління інформаційними ресурсами;
 3. Забезпечення управління обробки інформації на всіх рівнях;
 4. Інтерфейсна завдання — забезпечення управління комунікаціями (спілкування — передача інформації від людини до людини).

Інформаційний простір підприємства сукупність банків і баз даних, технологій їх супроводження та використання інформаційних телекомунікаційних систем, що функціонують на основі загальних принципів і забезпечують:

 • інформаційну взаємодію організацій і громадян;
 • задоволення їх інформаційних потреб.

Основними компонентами інформаційного простору є:

 • інформаційні ресурси;
 • засоби і технології інформаційної взаємодії;
 • інформаційна інфраструктура.

Інформаційний ресурс підприємства:

 • Інформаційні ресурси — у широкому сенсі — сукупність даних, організованих для ефективного отримання достовірної інформації.
 • Інформаційні ресурси (за законодавством РФ) окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах: бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших видах інформаційних систем.

Інформаційні ресурси можна класифікувати наступним чином:

 • По відношенню до підприємства: внутрішні і зовнішні.
 • За способом зберігання(передачі): без документарні, документарні та електронні.
 • За типом джерела(користувача): персональні, колективні (група, структурний підрозділ і загальнокорпоративні.
 • доступності: загальнодоступні, частково закриті (тільки для групи осіб) і закриті (для декількох осіб).

Інформаційна система (ІС) за законодавством РФ — організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) і інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв’язку, що реалізують інформаційні процеси. Інформаційні системи призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації.

Інформаційний менеджмент — це управління економічними інформаційними системами (ЕІС) на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Інформаційний менеджмент необхідний:

 • на підприємствах-виробниках програмних продуктів;
 • на підприємствах, що займаються реалізацією програмних продуктів;
 • на підприємствах-споживачах інформаційних систем;
 • на підприємствах, що працюють в IT-консалтингу.

Поняття інформаційного менеджменту має різне тлумачення в різних країнах.

Німецька школа розуміє під IT-менеджментом весь комплекс завдань менеджменту у сфері створення і використання інформаційних ресурсів.

Англійська школа трактує IT-менеджмент як комплекс завдань управління, пов’язаних з інформаційними системами.

Російське визначення IT -менеджменту : коло завдань управління, вирішення яких забезпечує досягнення цілей підприємства за рахунок ефективного та узгодженого управління ресурсами інформаційних технологій і ресурсами підприємства.

Таблиця 1. Способи використання ІТ на підприємстві

Короткий опис статті: інформаційні ресурси це Основні поняття та сутність інформаційного менеджменту. Інформаційний менеджмент як засіб управління інформаційним процесом.

Джерело: Інформаційний менеджмент та інформаційні системи управління

Також ви можете прочитати