Фінансові ресурси підприємства, джерела фінансових ресурсів

23.07.2015

Інформація

Фінансові ресурси підприємства, джерела фінансових ресурсів.

З переходом російської економіки на ринкові основи господарювання перед підприємствами постала проблема забезпечення виробництва фінансовими ресурсами. Якщо при плановій економіці підприємства, у разі невдачі, могли розраховувати на допомогу держави з його системою перерозподілу фінансових ресурсів, то в сучасних умовах господарювання вирішення питання виживання і процвітання знаходиться у власних руках підприємства.

Фінансові ресурси підприємницької фірми можна визначити як сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні, що знаходяться в розпорядженні фірми і призначених для виконання фінансових зобов’язань, фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з розширенням виробництва.

Фінансові ресурси підприємницької фірми за своїм походженням поділяються на власні і позикові. Власні фінансові ресурси формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел:

У складі внутрішніх джерел основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні фірми, яка розподіляється рішенням органів управління.

Важливу роль у складі внутрішніх джерел грають також амортизаційні відрахування, які представляють собою грошове вираження вартості зносу основних засобів і нематеріальних активів і є внутрішнім джерелом фінансування як простого, так і розширеного відтворення.

У складі зовнішніх (залучених) джерел формування власних фінансових ресурсів основна роль належить додаткової емісії цінних паперів, за допомогою якої відбувається збільшення акціонерного капіталу фірми, а також залучення додаткового складеного капіталу, шляхом додаткових внесків коштів у статутний фонд.

Для деяких підприємств додатковим джерелом формування власних фінансових ресурсів є надана їм безоплатна фінансова допомога, зокрема, це можуть бути бюджетні асигнування на безповоротній основі, як правило, вони виділяються для фінансування державних замовлень, окремих суспільно значущих інвестиційних програм або в якості державної підтримки підприємств, виробництво яких має загальнодержавне значення.

До інших зовнішніх джерел відносяться безоплатно передаються фірмам матеріальні та нематеріальні активи, що включаються до складу їх балансу.

В умовах ринкової економіки виробничо-господарська діяльність фірми неможлива без використання позикових коштів, до яких відносяться:

  • кредити банків;
  • позикові кошти інших підприємств і організацій;
  • кошти від випуску та продажу облігацій фірми;
  • кошти позабюджетних фондів;
  • бюджетні асигнування на поворотній основі та ін

Залучення позикових коштів дозволяє фірмі прискорювати оборотність оборотних коштів, збільшувати обсяги здійснюваних господарських операцій, зменшувати незавершене виробництво. Однак використання даного джерела призводить до виникнення певних проблем, пов’язаних з необхідністю подальшого обслуговування прийнятих на себе боргових зобов’язань. До тих пір, поки розмір додаткового доходу, забезпеченого залученням позикових ресурсів, перекриває витрати з обслуговування кредиту, фінансове становище фірми залишається стійким.

При рівності цих показників виникає питання про доцільність залучення позикових джерел формування фінансових ресурсів, не забезпечують додаткового доходу. У ситуації ж, коли розмір витрат по обслуговуванню кредиторської заборгованості перевищує розмір додаткових доходів від її використання, неминуче погіршення фінансової ситуації у формі:

  • скорочення прибутку через необхідність направлення значної частини виручки від основної діяльності на розрахунки за раніше отриманими позичками (фірма фактично починає працювати не на себе, а на своїх кредиторів);
  • подальшого зростання заборгованості із-за необхідності залучення нових позик для обслуговування раніше отриманих;
  • втрати фінансової самостійності фірми з-за неможливості здійснення своєчасно розрахунків за своїми зобов’язаннями;
  • подальшого зростання заборгованості із-за необхідності залучення нових позик для обслуговування раніше отриманих;
  • втрати фінансової самостійності фірми з-за неможливості своєчасного здійснення розрахунків за своїми зобов’язаннями.

Фінансові ресурси використовуються підприємницькими фірмами в процесі виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності. Вони постійно перебувають у русі і в грошовій формі перебувають лише у вигляді залишків коштів на розрахункових рахунках у банках і в касі фірми.

Короткий опис статті: фінансові ресурси Ідеї бізнесу. Типовий договір. Бізнес. Банки.

Джерело: Фінансові ресурси підприємства, джерела фінансових ресурсів

Також ви можете прочитати