Фінансові ресурси держави, NewReferat.com

24.07.2015

Фінансові ресурси держави

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

1.1 Визначення фінансових ресурсів держави

1.2 Склад фінансових ресурсів та методи їх мобілізації

У нас ви можете замовити доставку суші додому або зробити замовлення суші в офіс по всьому Новосибірську.

1.3 Джерела формування фінансових ресурсів та напрямки їх використання

1.4 Державний бюджет як основа формування фінансових ресурсів держави

2.1 Склад фінансових ресурсів суб’єкта РФ

2.2. Джерела формування фінансових ресурсів регіону

2.3. Роль фінансових ресурсів у соціально-економічному розвитку території.

3. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ

3.1 Фінансові ресурси підприємств, особливості їх формування

3.2 Використання фінансових ресурсів на підприємствах в умовах ринку

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ВСТУП

В умовах проведених у країні економічних перетворень особливу важливість набувають питання організації фінансів і оптимального руху фінансових ресурсів, як на макрорівні, так і на рівні суб’єктів господарювання. Важливість даного положення обумовлена тим, що фінанси, будучи вартісною категорією, справляють істотний вплив на стадії відтворювального процесу в країні і цей вплив тим більше помітно і суттєво на низовому рівні господарювання — підприємствах.

Важливим специфічним ознакою фінансів, яка відрізняє їх від інших розподільних категорій, є те, що фінансові відносини завжди пов’язані з формуванням грошових доходів і нагромаджень, що приймають форму фінансових ресурсів. Це ознака є загальною для фінансових відносин будь-яких суспільно-економічних формацій, де б вони не функціонували. При цьому форми і методи, за допомогою яких утворюються і використовуються фінансові ресурси, мінялися в залежності від зміни соціальної природи суспільства.

Дослідження економічної сутності фінансів, виявлення специфічних рис цієї категорії неможливо без особливо поглибленого вивчення такої категорії як фінансові ресурси.

В умовах перехідної економіки посилюється роль процесу залучення та розподілу фінансових ресурсів в регулюванні відтворювальних процесів, відбувається активізація всієї системи фінансових відносин. Цим обумовлюється актуальність розглянутої в курсовій роботі проблеми.

Метою даної курсової роботи є вивчення і визначення сутності такої фінансової категорії фінансові ресурси на макрорівні (держава) і мікрорівні (підприємства, домашні господарства).

В рамках поставленої мети автор спробував вирішити наступні завдання:

1. Розкрити сутність державних фінансових ресурсів, визначити склад державних фінансових ресурсів, джерела їх формування та напрями використання;

2. Розкрити сутність фінансових ресурсів суб’єктів федерації, визначити їх склад, джерела формування та напрями використання.

3. Проаналізувати категорію фінансові ресурси підприємства і дати їй розширену характеристику.

У відповідність з поставленими завданнями робота розділена на три частини, кожна з яких присвячена вивченню категорії «фінансові ресурси» щодо об’єкта фінансових ресурсів.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ 1.1 Визначення фінансових ресурсів держави

В умовах переходу до ринкової економіки всім інститутам фінансової системи додається велике значення, тому що, вони вносять визначений внесок у розвиток економіки держави. Удосконалення фінансових відносин — головна умова функціонування ринкової економіки.

Фінанси – інструмент ринкової економіки. Вони є невід’ємною частиною економіки, що допомагає здійснити методи державного регулювання шляхом формування різних фондів грошових коштів. Значення фінансів у тому, що за допомогою різних фондів грошових засобів формування доходів на етапах розподілу підтримує певні пропорції між виробництвом і його споживанням.[1]

Фінанси як наукове поняття зазвичай асоціюються з тими процесами, які на поверхні суспільного життя проявляються в різноманітних формах і обов’язково супроводжуються рухом (готівковим чи безготівковим) грошових коштів. Чи йдеться про розподіл прибутку і формування фондів внутрішньогосподарського призначення на підприємствах, або про перерахування податкових платежів у доходи державного бюджету, або про внесення коштів у позабюджетні або благодійні фонди — у всіх цих і подібних їм фінансових операцій відбувається рух грошових коштів.

Розподіл і перерозподіл вартості з допомогою фінансів обов’язково супроводжується рухом грошових засобів, приймаючих специфічну форму фінансових ресурсів.

Суб’єктом державних фінансових ресурсів є сама держава.

Об’єктом державних фінансових ресурсів є фінансові відносини в результаті дій, яких утворюються цільові грошові фонди: доходи бюджетів усіх рівнів і доходи позабюджетних фондів.

Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин.

Вони виступають об’єктом реального грошового обороту, є джерелами фінансування розширеного відтворення.

Головним матеріальним джерелом грошових фондів виступає національний дохід країни — новостворена вартість. Він розподіляється на вартість необхідного і додаткового продукту. Необхідний продукт і частина додаткового — це фонд відтворення робочої сили. Інше — це фонд накопичення. У господарюючих суб’єктів основними грошовими фондами є фонд накопичення, фонд споживання та фонд фінансових резервів.[2]

Таким чином, фінансові ресурси держави – це сукупність усіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє держава, що перебувають у його розпорядженні. Фінансові ресурси є результатом взаємодії надходження і витрат, розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання.

Державі необхідні фінансові ресурси для реалізації функцій, покладених на нього. Без наявності достатніх фінансових ресурсів держава не може ефективно впливати на розвиток виробництва, соціальної сфери, брати участь у міжнародних відносинах, організувати свою зовнішню захист і забезпечити внутрішній правопорядок.

1.2 Склад фінансових ресурсів та методи їх мобілізації

До основних видів державних фінансових ресурсів відносяться:

1. Кредити МВФ та інших міжнародних організацій, плюс внутрішні кредити Центробанку.

2. Податки.

3. Відрахування у позабюджетні фонди.

4. Платежі населення в місцевий бюджет.

5. Інші.

Склад державних фінансових ресурсів і їх форма представлені в Таблиці 1.1.

Короткий опис статті: фінансові ресурси

Джерело: Фінансові ресурси держави — NewReferat.com

Також ви можете прочитати