Фінанси і фінансові ресурси підприємства

09.07.2015

Фінанси і фінансові ресурси

Фінанси — — це система грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів у процесі їх кругообігу. Фінансова система Російської Федерації включає в себе: державні фінанси (федеральний бюджет. фонд державного соціального страхування, пенсійний. фонд зайнятості населення. фонд обов’язкового медичного страхування та ін); регіональні фінанси (бюджети і позабюджетні фонди різних адміністративно-територіальних утворень); фінанси підприємств, організацій, фірм. Фінанси фірм, підприємств займають визначальне становище в структурі фінансової системи країни, оскільки саме на рівні підприємств формується переважна маса фінансових ресурсів держави.

Загальне поняття фінансових ресурсів

Грошові доходи, накопичені їх власниками для подальшого витрачання, а також кошти, залучені в якості кредитів, що складають фінансові ресурси. які поділяються на власні і залучені (кредитні). Для бюджетів всіх рівнів фінансові ресурси — це мобілізовані доходи і залучені позики. Для підприємств — це власний капітал, прибуток, отримані кредити та розміщені на ринку цінних паперів. Для працівників фінансовим ресурсом є дохід у вигляді заробітної плати, а також кредити (наприклад, банківські, споживчі та ломбардні).

Власні фінансові ресурси знаходяться в повному розпорядженні власника, а кредитні залучаються на термін і підлягають поверненню разом з процентними виплатами за їх використання.

Джерелами кредитних ресурсів виступають тимчасово вільні грошові кошти підприємств, населення, а в деяких випадках і держави. Купівля та продаж цих ресурсів зосереджена на фінансовому ринку. Він складається з двох частин: ринку позичкових капіталів та ринку цінних паперів. Його основна функція — забезпечення господарюючих суб’єктів додатковими грошовими коштами під певний відсоток.

Фінанси підприємств — частина загальнодержавної фінансової системи

Фінанси господарюючих одиниць знаходяться в залежності від проведеної державою економічної політики. До основних напрямів державного регулювання фінансової діяльності підприємств відносяться: ціноутворення, податкова система, грошовий обіг, кредит, форми платежів і розрахунків, організація обігу цінних паперів (фондовий ринок ), державне ліцензування господарської діяльності, зовнішньоекономічні зв’язки, бюджетне фінансування (рис. 55).

На фінансовий стан підприємств найбільш істотний вплив роблять: неправильна емісійно-грошова політика без урахування обсягів товарної маси і реальних інтересів підприємств; лібералізація цін без їх необхідного регулювання; зниження інвестиційної активності і неправильна бюджетна політика; кредитно-банківська політика і тенденції фондового ринку; криза платежів; неправильна експортно-імпортна політика держави.

Рис. 55. Основні напрямки державного регулювання фінансового стану підприємства

Принципи організації фінансів підприємства. Рух грошових коштів на підприємстві

Переважна частина фінансових ресурсів загальногосподарської системи фінансів формується на підприємствах. Оскільки до 80% дохідної бази бюджету формується за рахунок податків, а в податкових надходженнях переважають платежі підприємств, фінанси підприємства формують загальнодержавну фінансову систему.

В основі організації фінансів підприємств лежать наступні принципи:

 • самостійність в області фінансово-господарської діяльності;
 • самофінансування;
 • зацікавленість у результатах роботи;
 • відповідальність за ці результати;
 • утворення фінансових резервів;
 • розподіл коштів на власні і позикові;
 • першочергове виконання зобов’язань перед бюджетом;
 • фінансовий контроль за діяльністю підприємств;

Цикл руху грошових коштів підприємства можна представити наступним чином:

Рис. 56. Цикл руху грошових коштів підприємства

Рух грошових коштів на підприємстві — безперервний процес. Для кожного напрямку використання грошових фондів має бути відповідне джерело. Активи підприємства — це чисте використання коштів, а пасиви і власний капітал — чисті джерела. Для діючого підприємства не існує початкової і кінцевої точки руху коштів. Обсяг грошових коштів коливається в залежності від виробничого графіка, обсягу продажів, інкасації дебіторської заборгованості, капітальних вкладень та фінансування.

У загальному грошовому обороті підприємства можна виділити наступні відносини:

 • утворення і використання цільових фондів внутрігосподарського призначення-статутного фонду, фонду розвитку виробництва, заохочувальні фонди тощо);
 • що виникають при участі в інших підприємствах (внесення пайових внесків, участі в розподілі прибутку від спільної діяльності та інше);
 • з працівниками підприємства;
 • з покупцями продукції;
 • зі страховими організаціями;
 • з банківською системою;
 • з державою;
 • з вищими управлінськими структурами.

Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства це грошові кошти. наявні у розпорядженні підприємства і призначені для здійснення поточних затрат і затрат по розширеному відтворенню, для виконання фінансових зобов’язань і економічного стимулювання працюючих, т.е. сукупність грошових коштів суворо цільового використання, що володіє потенційною можливістю мобілізації або іммобілізації. Фінансові ресурси спрямовуються також на утримання і розвиток об’єктів невиробничої сфери, споживання, накопичення, у спеціальні резервні фонди та ін

Організація, планування і стимулювання використання фінансових ресурсів реалізується з допомогою фінансового механізму. Фінансовий механим складається з п’яти взаємопов’язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення.

 • Фінансові методи — це способи впливу фінансових відносин на господарський процес. Дія фінансових методів виявляється в утворенні і використанні грошових фондів.
 • Фінансові важелі — це прийоми дії фінансових методів.
 • Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає законодавчі акти, постанови, накази та інші правові документи.
 • Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму — це інструкції, нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки і роз’яснення і ін
 • Інформаційне забезпечення функціонування фінансового механізму — це різна економічна, комерційна, фінансова та інша інформація. До фінансової інформації належать відомості про фінансової стійкості та платоспроможності партнерів та конкурентів, ціни, курси, дивіденди, відсотки на товарному, фондовому, валютному ринках, відомості про стан справ на біржовому та позабіржовому ринках, фінансової і комерційної діяльності господарюючих суб’єктів та ін

Формування фінансових ресурсів здійснюється з допомогою джерел як власних, так і позикових коштів. Джерелами фінансових ресурсів є всі грошові доходи і надходження, якими володіє підприємство або інший господарюючий суб’єкт у певний період (або на дату) і які спрямовуються на здійснення грошових витрат і відрахувань, необхідних для виробничого і соціального розвитку

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства по суті справи відображає кінцеві результати його діяльності.

Фінанси підприємств і їх функції

Конкретний зміст фінансів організації розкривається в їх функціях.

Фінанси підприємства виконують в основному три функції :

 • розподільну (стимулюючу);
 • контрольну;
 • обслуговуючу (відтворювальну).

Розподільна функція

Під розподільною функцією фінансів організації слід розуміти її участь в процесі розподілу доходів .

Розподільна функція фінансів полягає в тому, що з їх допомогою формуються і використовуються всі грошові доходи і фонди, наявні на підприємстві в цілях виконання грошових зобов’язань перед контрагентами, персоналом, бюджетом і кредиторами. Правильний розподіл грошових коштів надає стимулюючу дію на поліпшення роботи фірми .

Контрольна функція

Контрольна функція фінансів організації полягає у відстеженні фінансового стану та перевірці ефективності її діяльності. Так, наприклад, контроль за рівнем рентабельності дозволяє визначити ступінь результативності господарської діяльності організації. Поряд з цим фінанси організації здатні впливати на ступінь ефективності її господарської діяльності за допомогою так званого контролю рублем. який здійснюється всередині організації, в її взаєминах з іншими учасниками ділового обороту, організацією, державою та іншими учасниками фінансової системи. Всередині підприємства рублем контролюється якість і кількість праці, використання необоротних та оборотних активів і т. д. Контроль рублем у взаємовідносинах з іншими учасниками ділового обороту проводиться при дотриманні договірних зобов’язань. Господарська діяльність підприємства контролюється рублем у процесі виконання зобов’язань перед бюджетом.

Контрольна функція реалізується двояким чином:

 • фінансові показники бухгалтерської. статистичної і оперативної звітності;
 • фінансовий вплив, яке здійснюється за допомогою економічних важелів і стимулів (податки, пільги, субсидії і т. д.).

Функція обслуговування

Функція обслуговування руху доходів організації є другою функцією, яка розкриває зміст фінансів підприємства. Так як рух доходів підприємства пов’язане з відновленням споживаних ресурсів, то часто цю функцію називають відтворювальної. Наявність цієї функції пов’язано з необхідністю забезпечення безперервного руху доходів в процесі господарської діяльності підприємства. Ефективність процесу обслуговування фінансами організації руху її доходу залежить від відповідності потоків матеріальних і грошових ресурсів, які забезпечують господарську діяльність організації. Багато в чому це відповідність визначає платоспроможність підприємства. спроможність своєчасного і повного виконання своїх зобов’язань перед іншими суб’єктами фінансових відносин.

Розподільна, обслуговує і контрольна функції розкривають зміст фінансів організації в процесі руху кожної з трьох форм її доходів — первинної, вторинної та кінцевої.

Функції фінансів організації виступають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Обслуговування руху доходу неможливо без його розподілу, а забезпечення відповідності між потоками матеріальних і фінансових ресурсів досягається з допомогою контрольної функції організації.

У складі фінансових відносин підприємств виділяються такі групи грошових відносин підприємств:

 • з контрагентами з приводу формування доходів і використання фондів;
 • з підприємствами з приводу розподілу фінансів; в нефондовой формі (сплата й одержання штрафів при порушенні договірних зобов’язань, внесення різних пайових внесків, участі в розподілі прибутку від спільної діяльності, придбання цінних паперів інших підприємств і держави, отримання з них дивідендів і ін);
 • з споживачами продукції згідно з договорами;
 • зі страховими організаціями з приводу різних видів обов’язкового і добровільного страхування;
 • з банківською системою з приводу розрахунково-касового обслуговування у зв’язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків, а також наданням банкам у тимчасове користування вільних грошових коштів за певну плату;
 • з державою з приводу утворення і використання бюджетних та позабюджетних фондів;
 • з вищими управлінськими структурами вертикальні та горизонтальні взаємозв’язки з приводу внутрішньогалузевих перерозподілів фінансових ресурсів.

Ці групи грошових відносин і становлять у цілому зміст фінансів підприємств. Фінанси фірми являють собою грошові відносини, пов’язані з формуванням і розподілом грошових доходів і накопичень у суб’єктів господарювання, і їхнім використанням, виконанням зобов’язань перед фінансовою та банківською системами, фінансуванням поточних затрат і затрат по розширеному відтворенню, соціальному забезпеченню і матеріального стимулювання працюючих.

Фінансові ресурси підприємства та їх структура

Формування і поповнення фінансових ресурсів основного іоборотного капіталу ) — важлива фінансова проблема. Первинне формування цих капіталів відбувається в момент установи підприємства, коли утворюється статутний капітал .

Статутний (акціонерний) капітал майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників.

Фінансові ресурси — це грошові кошти, що залишаються в розпорядженні підприємства після здійснення поточних витрат на покриття матеріальних витрат і оплати праці.

Основне джерело формування фінансових ресурсів прибуток .

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства: прибуток; виручка від реалізації вибулого майна; амортизація; приріст стійких пасивів; позики; цільові надходження; пайові внески. Крім того, підприємство може мобілізувати фінансові ресурси у різних секторах фінансового ринку. продаж акцій, облігацій; дивіденди, відсотки; кредити; доходи від інших фінансових операцій; доходи від виплати страхових премій і т. д. (рис. 57).

Рис. 57. Угруповання фінансових ресурсів підприємства

Значні фінансові ресурси підприємства можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку .

Основний напрямок використання фінансових коштів — інвестування в розширене відтворення.

Використання фінансових коштів здійснюється за наступними напрямками:

 • інвестування в капітальні вкладення на розширення виробництва;
 • інвестування в цінні папери;
 • платежі в бюджет, банківську систему, внески у позабюджетні фонди;
 • освіта грошових фондів і резервів.

Основне джерело фінансових коштів підприємства — його прибуток (рис.58). Прибуток — частина валового доходу підприємства.

Рис. 58. Прибуток підприємства і формування податку на додану вартість

Валовий дохід підприємства виручка від продажу продукції за мінусом витрат.

Важлива складова валового прибутку — прибуток від реалізації основних фондів (рис. 59).

Рис. 59. Прибуток від реалізації основних фондів і іншого майна

Інша складова валового прибутку — прибуток від позареалізаційні діяльності (здача майна в оренду, доходи з цінних паперів та інше).

Серед основних джерел фінансування розширеного відтворення основних фондів знаходиться амортизація. Це процес перенесення вартості основних фондів та нематеріальних активів на виробництво і реалізовану продукцію в міру їх зношування. Накопичені суми амортизаційних відрахувань повинні використовуватися для довгострокового інвестування.

Амортизація основне джерело самофінансування на підприємствах.

На фінанси підприємств надає сильний вплив податкова система. Три елементи податкової системи найбільш важливі для фінансів підприємства: ставки податків; оподатковувана база; терміни сплати податків до бюджету.

Управління фінансами підприємства

Формування та використання фінансових ресурсів неможливі без системи управління фінансами підприємств.

Управління фінансами (фінансовий менеджмент) — це діяльність, спрямована на досягнення стратегічних і тактичних цілей функціонування даного підприємства.

Управління фінансами підприємства включає в себе:

 • організацію та управління відносинами підприємства у фінансовій сфері з іншими підприємствами, банками, страховими компаніями, бюджетами всіх рівнів, а також фінансових відносин всередині підприємства;
 • формування фінансових ресурсів та їх оптимізацію;
 • розміщення капіталу та управління процесом його функціонування;
 • аналіз і управління грошовими потоками на підприємстві.

Основні функції фінансового менеджера :

 • фінансове планування, складання бюджету підприємства, формування цінової політики, прогнозування продажів;
 • формування структури капіталу і розрахунок його ціни;
 • управління капіталом (робота з цінними паперами; контроль і регулювання грошових операцій; інвестиційний аналіз; управління основним і оборотним капіталом);
 • аналіз фінансових ризиків;
 • захист майна;
 • оцінка та консультації.

Короткий опис статті: фінансові ресурси Фінансові ресурси підприємства-це грошові кошти, наявні у розпорядженні підприємства. Фінанси підприємств — частина загальнодержавної фінансової системи.

Джерело: Фінанси і фінансові ресурси підприємства

Також ви можете прочитати