Економічні ресурси, їх класифікація та характеристики. Інші матеріали.

19.08.2015

Економічні ресурси, їх класифікація та характеристики

Питання 6. Дайте визначення поняття «економічні ресурси», їх класифікацію та характеристику. Розкрийте проблему обмеженості ресурсів. Дайте характеристику факторів виробництва. Вкажіть види доходів від власності на фактори виробництва.

Економічні ресурси

— це природні, людські і вироблені людиною ресурси, які використовуються для виробництва товарів і послуг. Всі економічні ресурси можна розділити на матеріальні ресурси (земля, капітал) і людські ресурси (праця і підприємницька здатність).

Матеріальні економічні ресурси

Земля — поняття, що включає в себе власне землю, надра, водні, лісові та ін. ресурси.

Капітал – це економічний ресурс, виражений в грошовій формі, або у засобах виробництва (грошовий і реальний капітал).

Людські економічні ресурси

Праця – люди з їх здатністю виробляти товари і послуги.

Підприємницька здатність – здатність людей до організації виробництва товарів і послуг.

Деякі вчені включають у набір економічних ресурсів так само науково-технічний прогрес та інформацію.

Індивід, як і суспільство в цілому, живе у світі обмежених можливостей. Обмежені фізичні і інтелектуальні здібності людини, наявні в його розпорядженні засоби виробництва, інформація і навіть час, яким він має для задоволення своїх потреб. З проблемою обмеженості ресурсів фірми зіштовхуються також і суспільство в цілому.

Розрізняють абсолютну і відносну обмеженість ресурсів. Під абсолютною розуміють недостатність виробничих ресурсів для одночасного задоволення всіх потреб всіх членів суспільства. Відносна обмеженість передбачає наявність певних ресурсів для задоволення яких-небудь вибраних потреб.

Обмеженість ресурсів змушує робити вибір між відносно рідкісними ресурсами, внаслідок доводиться приймати рішення про те які товари і послуги виробляти, а від яких слід відмовитися. Питання про розподіл ресурсів стоїть перед кожною людиною, так і перед підприємством, суспільством в цілому. Економічна наука є наука про вибір оптимального економічного рішення.

Слід розрізняти поняття «ресурси виробництва» від поняття «фактори виробництва».

Фактори виробництва

– це реально залучені в процес виробництва ресурси.

Отже, поняття «ресурси виробництва» більш широке, ніж поняття «фактори виробництва».

Характеристика факторів виробництва

Земля – найважливіший фактор виробництва, розглядається як природний фактор, як природне багатство і першооснова господарської діяльності. Тут з матеріального фактора виділяються в особливий фонд природні умови. При цьому термін «земля» вживається в широкому сенсі слова. Він охоплює всі корисності, які дані природою у визначеному обсязі і над пропозицією яких людина не владна, будь то сама земля, водні ресурси чи корисні копалини. На відміну від інших факторів виробництва ЗЕМЛЯ володіє однією важливою властивістю — обмеженістю. Людина не в змозі змінити її розміри по своєму бажанню. Стосовно цього фактору можна говорити про закон спадної віддачі. При цьому мається на увазі віддача в кількісному виразі або спадної дохідності. Людина може впливати на родючість землі, але цей вплив не безмежно. При інших рівних умовах, безперервне додаток праці й капіталу до землі, до видобутку корисних копалин не буде супроводжуватися пропорційним зростанням віддачі.

Короткий опис статті: економічні ресурси це

Джерело: Економічні ресурси, їх класифікація та характеристики :: Інші матеріали :: Macro-Econom.uk

Також ви можете прочитати