Економічні ресурси та їх обмеженість

16.09.2015

Реферат на тему Економічні ресурси та їх обмеженість

Зміст

ВСТУП.

1.2 Обмеженість ресурсів. 6

1.3 Обмеженість благ 9

1.4 Альтернативна вартість. Проблема Вибору. Помилка! Закладка не визначена.

2. МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ І БЛАГ. Помилка! Закладка не визначена.

ВИСНОВОК. 17

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 19

ВСТУП

Питання обмеженості ресурсів і благ у сучасному світі є одним з найбільш актуальних. Відомо, що запаси багатьох природних ресурсів вже знаходяться в дефіциті, а те, що деякі збереглися в досить великих кількостях, не означає їх нескінченність. Задоволення потреб суспільства безпосередньо залежить від створення благ, а блага в свою чергу вимагаю все більшу кількість ресурсів для їх виробництва. Зрозуміло, що при постійному збільшенні населення землі, блага і ресурси будуть обмежуватися, їх не буде вистачати для задоволення всіх потреб. В даний час вже можна помітити, що на виробництво благ витрачатися величезну кількість ресурсів. Необхідно обмежити використання ресурсів, тому що в майбутньому проблема їх обмеженості може виявитися нездійсненним і привести до фатальних наслідків.

У науковій літератури розкривається дана тема, тому що вона безпосередньо впливає на подальший розвиток товариства. Одні автори роблять наголос на те, що обмеженість ресурсів і благ є відносною, а не абсолютною, тобто, як довго не вичерпається той чи інший ресурс, визначається тим, наскільки ефективно він буде використовуватися суспільством. Інші вважають, що ресурси є і абсолютно обмежені, і відносно обмежені. Щодо обмежених вони погоджуються з думкою перших, а на рахунок абсолютно обмежених вони кажуть, що існують такі ресурси, які не можна замінити іншими, і вони рано чи пізно вичерпаються. Думка перших авторів здається більш переконливим, оскільки сучасні технології розвиваються з величезною швидкістю і дозволяють вже зараз використовувати, наприклад, безвідходне виробництво, тобто вони допомагають зберігати ресурси.

Предметом роботи є обмеженість ресурсів і благ, а об’єктом – ресурси та блага.

ЕКОНОМІЧНІ РЕССУРСЫ І ЇХ ОБМЕЖЕНІСТЬ.

1.1. Поняття та види економічних ресурсів.

Економічні ресурси — це сукупність різних елементів виробництва, які можуть бути використані в процесі створення матеріальних і духовних благ і послуг.

Економічні ресурси включають:

— природні ресурси;

— трудові (населення у працездатному віці);

— матеріальні (всі створені людиною засоби виробництва, які є результатом виробництва);

— фінансові (грошові кошти, які суспільство в змозі виділити на організацію виробництва);

— інформаційні (наукова, науково-технічна, проектно-конструкторська, агрегатна, технологічна, а також інші види інтелектуальних цінностей. необхідних для створення економічного продукту );

Природні ресурси — це елементи функціонування природних систем, які не створені працею людини, існують незалежно від нього, але в тій чи іншій мірі використовуються людиною. Слід розрізняти природні умови і природні ресурси. Природні умови створюють можливості для виробничої діяльності людини. До них відносяться сонячне випромінювання, внутрішнє тепло Землі, рельєф, клімат, опади. На певній ступені розвитку продуктивних сил природні умови перетворюються на природні ресурси. Наприклад, вітер використовується для отримання енергії. Природними ресурсами є ті сили, які можуть бути використані у виробничій і невиробничій діяльності людини.

Природні ресурси за характером використання поділяються на:

— реальні (залучені у виробничий процес)

— потенційні (в даний час не використовуються)

Природні ресурси поділяються на:

— вичерпні

— невичерпні

— замінні- незамінні

Тут можна підійти до ресурсів як відносно і абсолютно обмеженим.

Вичерпні — це такі ресурси, які на якомусь етапі виробничої діяльності можуть бути повністю вичерпані.

Вичерпні ресурси:

— не поновлювані ресурси (земельні угіддя, повітря, корисні копалини), абсолютно обмежені своєю кількістю.

— щодо поновлювані ресурси

— ,

Невичерпні складаються з трьох груп:

— космічні (сонячна радіація, морські припливи та відпливи)

— кліматичні (атмосферне повітря, енергія вітру, води)

— водні ресурси

Замінні — це ресурси, які можна замінити іншими, більш економічно вигідними.

Незамінні — атмосферне повітря, питна вода. В економічному плані природні ресурси виконують роль засобів праці, предметів праці та умов життя людини.

Трудові ресурси — частина населення країни, яка по фізичному розвитку, придбаного освіту, професійно-кваліфікаційним рівнем здатна займатися суспільно корисною діяльністю.

Поняття «трудові ресурси» сформулював в одній зі своїх статей академік Струмилін Ц. Р. в 1922 році. У зарубіжній літературі цьому поняттю відповідає термін «людські ресурси».

Трудові ресурси являють собою категорію, що займає проміжне положення між економічними категоріями «населення» і «сукупна робоча сила». У кількісному відношенні до складу трудових ресурсів входить все працездатне населення, зайняте незалежно від віку в сферах суспільного господарства та індивідуальної трудової діяльності. До їх складу включаються також особи працездатного віку, потенційно здатні до участі в праці, але зайняті в домашньому та особистому селянському господарстві, на навчанні з відривом від виробництва, на військовій службі.

У структурі трудових ресурсів з позиції їх участі в суспільному виробництві виділяють дві частини: активну (функціонуючу) і пасивну (потенційну).

Величина трудових ресурсів залежить від офіційно встановлених вікових меж — верхнього і нижнього рівнів працездатного віку, частки працездатних серед населення працездатного віку, чисельності беруть участь у суспільній праці з осіб за межами працездатного віку. Вікові межі встановлюються в кожній країні чинним законодавством.

У сучасних умовах основними джерелами поповнення трудових ресурсів є молодь, яка вступає в працездатний вік; військовослужбовці, що вивільняються зі збройних сил у зв’язку з скороченням чисельності армії; вимушені переселенці з країн Балтії, Закавказзя, Середньої Азії. Кількісні зміни чисельності трудових ресурсів характеризуються такими показниками, як абсолютний приріст, темпи зростання і темпи приросту.

Фінансові ресурси — сукупність усіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє економічний суб’єкт, що перебувають у його розпорядженні. Фінансові ресурси є результатом взаємодії надходження і витрат, розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання.

Інформація – це відомості, незалежно від форми їх подання, засвоювані суб’єктом у формі знань.

Інформаційна система – це організаційно впорядкована сукупність документів (інформаційних продуктів) та інформаційної інфраструктури.

Інформаційні ресурси – це окремі документи, масиви документів, які входять до складу інформаційних систем.

1.2

Обмеженість ресурсів.

Всі економічні ресурси, фактори виробництва володіють однією властивістю, вони є в обмеженій кількості. Ця обмеженість відносна і означає, що ресурсів, як правило, менше, ніж необхідно для задоволення всіх потреб за даного рівня економічного розвитку.

Внаслідок обмеженості ресурсів обсяг виробництва обмежений. Суспільне виробництво не здатне виробити весь обсяг товарів і послуг, який суспільство хотіло б отримати. Обмеженість ресурсів відносна й тому, що історично визначений рівень науково — технічного прогресу (НТП) визначає межі використання того чи іншого ресурсу (наприклад, глибина переробки нафти).

Оскільки наші потреби безмежні, а наші ресурси обмежені, ми не в змозі задовольнити всі наші потреби. Доводиться вирішувати, які товари й послуги необхідно виробляти, а від яких в певних умовах слід відмовитися. Проблема обмеженості ресурсів: виробництво автомобілів у світі зростає з кожним роком, проте охочих придбати їх значно більше. Для збільшення виробництва автомобілів потрібно більше металу, гуми. двигунів, і т. д. а наявні ресурси обмежені. Всі види економічних ресурсів, що знаходяться в розпорядженні людства в цілому, окремих країн, підприємств, сімей, обмежені і в кількісному і в якісному відношенні. Їх явно недостатньо для задоволення всієї гами людських потреб. У цьому і полягає принцип обмеженості, рідкісності ресурсів.

Проблема вибору складна тим, що, віддаючи перевагу одному виду благ, ми одночасно відмовляємося від споживання інших. Наприклад, людина, що зібрав гроші па купівлю відеомагнітофона, в останній момент вирішує, що напередодні зими краще купити собі шубу. Купивши її, він відмовляється від реалізації свого першого бажання. Питання про те, як розподілити наявні обмежені ресурси, стоїть не тільки перед кожною окремою людиною, але і перед підприємством, перед урядом будь-якої країни.

Економічна теорія констатує, що обмеженість ресурсів визначаєальтернативність їх використання.

Для ілюстрації скористаємося цифровим прикладом американського економіста П. Самуельсона.

Припустимо, необхідно зробити два товару — гармати і масло. Ці товари, як правило, використовують для ілюстрації альтернативності цивільного і військового виробництва. Наприклад, абсолютно всі ресурси суспільства спрямовані на виробництво масла. Будемо вважати обсяг його в 5 млн. кг — це максимум, який можливо зробити при даному рівні ресурсно-технологічного забезпечення. Альтернатива «масляного раю» — гарматний виробництво при тому ж ресурсно-технологічному значенні, яке може скласти максимум 15 тис. шт.

Однак, якщо суспільство знизить обсяг виробництва олії, зможе мати і гармати. Причому обсяги виробництва масла і гармат не тільки альтернативні, але і взаємодоповнювані при обліку обмеженості ресурсів як єдиного цілого. Значення альтернативних можливостей наведені у таблиці 1.


Альтернативні можливості виробництва масла і гармат.

Короткий опис статті: економічні ресурси це Тема: Економічні ресурси та їх обмеженість. Тип: Реферат. В роботі є таблиці 1 шт., малюнки 3 шт. Мова: російська. Розмістив (ла): Мантана. Розмір: 26 кб. Категорія: Економіка. Короткий опис: ‘1. Економічні ресурси та їх ОБМЕЖЕНІСТЬ. Поняття та види економічних ресурсів. 2Ограниченность ресурсів. 3Ограниченность благ. Альтернативна вартість. Проблема Вибору можливе рішення проблеми обмеженості ресурсів і БЛАГ.’ Реферат Економічні ресурси та їх обмеженість Економіка

Джерело: Економічні ресурси та їх обмеженість

Також ви можете прочитати