Економічні ресурси. Інформація як новий вид ресурсу, Економічна

13.07.2015

Економічні ресурси. Інформація як новий вид ресурсу

Як зазначалося раніше, економічні блага відрізняються ресурсоємністю, тобто на їх виробництво затрачуються певні ресурси. У перекладі з французької ресурси означають «допоміжні засоби», тобто джерела, що забезпечують виробництво. В економічній теорії параду з поняттям «економічні ресурси» використовують поняття «фактори виробництва «. Їх відмінність у тому, що ресурси означають економічний потенціал країни, а фактори виробництва — це як раз ті ресурси, що вже залучені в процес виробництва.

Ресурси поділяються на кілька видів.

1. Природні ресурси (земля, ліси, водні, кліматичні фактори та ін). Часто їх називають просто «земля», маючи на увазі при цьому надані природою блага. Наприклад, в нашій країні є багатющі природні ресурси, які активно залучені в господарський оборот. Величезні природні багатства дозволяють Росії займати лідируюче місце по виробництву багатьох видів промислової і сільськогосподарської продукції. Так, Росії належить перше місце по природному газу, друге — по бурому вугіллю, картоплі, молока, третє місце вона займає нафти, четверте — по електроенергії, чавуну, залізній руді, вивезенні ділової деревини.

2. Трудові ресурси (праця) — це чисельність працездатного населення, яке можна використовувати в процесі створення економічних благ. Ще Аристотель і інші древні мислителі вважали працю одним з найважливіших факторів виробництва.

У Росії на 1 січня 2011 р. чисельність населення склала 141,5 млн осіб, у тому числі економічно активне населення — 76,2 млн чоловік.

3. Виробничі ресурси (капітал) існують у формі грошей і засобів виробництва.

4. Підприємницькі здібності — це здібності до організації та комбінування факторів виробництва для досягнення конкретних цілей.

Функції підприємця полягають у наступному:

o прояві ініціативи по з’єднанню різних ресурсів в процесі виробництва матеріальних благ або послуг;

o прийняття рішень з управління фірмою;

o впровадження інновацій шляхом виробництва нового виду продукту або радикальної зміни виробничого процесу;

o несенні відповідальності за економічний ризик, пов’язаний з усіма зазначеними функціями.

Підприємництво як ресурс найбільш ефективно реалізується в умовах ліберальної економіки, де немає надмірних бюрократичних обмежень і функціонує стабільна законодавча база. Ефект від підприємництва залежить від рівня освіти, кваліфікації, від здібностей тих людей, які беруть на себе ініціативу по створенню і управлінню виробництвом.

В даний час новим важливим фактором виробництва (ресурсом) стала інформація. Отримання інформації — це процес збору, обробки та розповсюдження знань, які необхідні для виробництва і реалізації економічних благ, для ведення бізнесу. Зараз жодна з сторін життя людини не може обійтися без цього знання. Багато країни витрачають значні кошти на розвиток НТП і розширення інформаційних систем.

Всі економічні ресурси, або чинники виробництва, мають одну загальну властивість: вони рідкісні чи є в обмеженій кількості. Внаслідок рідкісності виробничих ресурсів обсяг виробництва економічних благ також обмежений. Тому необхідно домагатися ефективного використання рідкісних ресурсів. Економічна ефективність характеризує зв’язок між кількістю ресурсів, що застосовуються в процесі виробництва, і одержуваним у результаті кількістю якого-небудь блага. Більша кількість продукту, що отримується від даного обсягу витрат, означає підвищення ефективності, а менший обсяг продукту від даної кількості затрат вказує на зниження ефективності.

Значимість окремих ресурсів змінювалась у залежності від рівня розвитку продуктивних сил суспільства. Так, у доіндустріальній системі головними факторами виробництва були природа і праця; в індустріальній системі основне значення має капітал у вигляді грошей, машин і обладнання; в постіндустріальній системі провідна роль відводиться інформації, інтелектуальних ресурсів.

Ресурси знаходяться у певному співвідношенні, вони взаимопереплетены, доповнюють і замінюють один одного. Наприклад, якщо фірма купує нове складне обладнання, то вона повинна підготувати персонал до ефективного його використання. Взаємозамінність ресурсів (альтернативність використання) пов’язана з тим, що збільшення обсягу виробництва може бути забезпечено різними поєднаннями ресурсів, збільшенням кількості праці або капіталу, або землі.

Економічно ресурси мобільні, тобто можуть переміщатися в просторі, проте ступінь їх мобільності різна. Найменш мобільні природні ресурси, а найбільш рухливі трудові ресурси, які мігрують не тільки на території певної держави, але і за його межами. Мобільні також підприємництво, капітал та інформація. Підприємець як раз відшукує найбільш раціональну комбінацію ресурсів, використовуючи їх взаємозамінність.

Взаємозв’язок суб’єктів і об’єктів економіки здійснюється на основі кругообігу ресурсів і економічних благ. Оскільки основними суб’єктами економіки є домогосподарства і фірми, то цей кругообіг можна представити у вигляді схеми (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Кругообіг ресурсів і економічних благ 57

В умовах ринкової економіки кожного ресурсу притаманний свій ринок, який характеризується специфікою попиту і пропозиції. На цих ринках формуються доходи власників ресурсів — праці, капіталу, землі.

Короткий опис статті: економічні ресурси це Навчальні матеріали для студентів, лекції, конспекти, короткі курси, Економічні ресурси. Інформація як новий вид ресурсу —

Джерело: Економічні ресурси. Інформація як новий вид ресурсу — Економічна теорія — Навчальні матеріали для студентів

Також ви можете прочитати