Диплом. Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування

11.08.2015

Фінансові ресурси та джерела їх формування

2008 р.


Отримати / Завантажити файл!

Зміст

Вступ

Глава 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансових ресурсів та джерел їх формування

1.1. Сутність фінансових ресурсів як економічної категорії

1.2. Роль фінансових ресурсів у відтворювальному процесі підприємства

1.3. Методика аналізу використання фінансових ресурсів

Глава 2. Аналіз фінансових ресурсів на прикладі ТОВ за 2005 – 2007 рр ..

2.1. Коротка характеристика підприємства

2.2. Аналіз структури вкладень фінансових ресурсів і їх джерел

2.3. Аналіз ліквідності фінансових ресурсів

2.4. Аналіз забезпеченості запасів і затрат власними джерелами

Глава 3. Аналіз використання фінансових ресурсів підприємства й пропозиції з їх удосконалення

3.1. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів та їх джерел

3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів

Висновок

Список використаної літератури

Додаток 1. Бухгалтерська звітність ТОВ за 2006 рік

Додаток 2. Бухгалтерська звітність ТОВ за 2007 рік

Приклад аналогічної роботи :

Введення

Фінанси — це специфічний елемент економіки підприємства, пов’язаний з тим, що відносини між учасниками будь-якої виробничої або невиробничої діяльності — юридичними особами — супроводжуються грошовим обігом. Фінанси — це сукупність грошових відносин, що виникають у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) та включають формування і використання грошових доходів, забезпечення кругообігу засобів в процесі відтворення, організацію взаємин з іншими підприємствами, бюджетом, банками, страховими організаціями .

Фінансові ресурси, будучи джерелом цільових витрат і вкладень, виконують найважливіші функції, які полягають в утворенні доходів, здійснення витрат та контроль фінансових показників, необхідному для аналізу заходів фінансового впливу.

Обрана тема роботи актуальна, оскільки для того, щоб виробництво було ефективним, а величезні фінансові кошти, витрачені на створення та придбання основних виробничих фондів, не були марно втраченими, підприємство повинно забезпечити їх ефективне функціонування, а аналіз використання фінансових ресурсів передбачає виявлення недоліків у діяльності підприємства і пропозиція рекомендацій щодо їх усунення.

Метою роботи є аналіз використання фінансових ресурсів і їх джерел на прикладі підприємства ТОВ.

Виходячи з поставленої мети, у роботі вирішуються наступні завдання:

— дослідити сутність фінансових ресурсів як економічної категорії;

— визначити роль фінансових ресурсів у відтворювальному процесі підприємства;

— запропонувати методику аналізу використання фінансових ресурсів і їх джерел;

— провести аналіз стану та використання фінансових ресурсів ТОВ;

— визначити напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ.

Предмет дослідження – фінансові ресурси, як необхідна умова успішного функціонування підприємства.

Об’єкт дослідження – фінансові ресурси ТОВ.

Методи написання дипломної роботи:

— сукупність діалектичних методів (приватне – особливе, кількість – якість, дедукція, індукція, система частину системи, позитивне – негативне і ін);

— методи узагальнення практичного досвіду (зіставлення, кількісна оцінка, аналіз часових рядів, фінансового аналізу, економіко-математичні методи та ін.);

— методи обробки інформації (редагування, виділення головного та ін).

Теоретико-методологічною основою дослідження стали розробки, концепції обгрунтовані і представлені в сучасній економічній літературі.

Емпіричною базою дослідження є аналітичні дані, опубліковані в науковій літературі та періодичній пресі, експертні розробки та оцінки російських і зарубіжних вчених-економістів, а також власні розрахунки.

Глава 1. Теоретичні АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФОРМУВАННЯ
1.1. Сутність фінансових ресурсів як економічної категорії

Фінанси підприємств — сукупність об’єктивно обумовлених економічних відносин підприємств, що мають розподільний характер, грошову форму вираження і материализуемых в доходи, надходження, накопичення, формованих у розпорядженні суб’єктів господарювання для цілей забезпечення виробничої діяльності.

Поняття фінансових ресурсів у вітчизняній практиці було введено вперше при складанні першого п’ятирічного плану країни, до складу якого входив баланс фінансових ресурсів. Однак при широкому використанні в теорії і практиці цього терміна його тлумачення досить по-різному. Між тим, однозначне і обґрунтоване тлумачення сутності даної категорії важливо для її повного розуміння і практичного здійснення фінансової роботи на підприємстві, фірмі.

Фінансові ресурси – поняття, яке включає поряд з фінансовими засобами (для забезпечення поточної діяльності) та потенційно можливі, які можуть бути отримані при необхідності (або в перспективі, або з деяким дисконтом від реалізації активів підприємства).

Фінансові ресурси підприємства тісно пов’язані з економічною категорією фінанси. Фінанси – це сукупність економічних відносин, здійснюваних через реальний оборот грошових коштів. Результатом же функціонування фінансів є утворення фінансових ресурсів. Отже, фінанси і фінансові ресурси – не тотожні поняття. Фінансові ресурси не визначають сутність фінансів, не розкривають їх внутрішній зміст і суспільне призначення. Фінансова наука вивчає не ресурси, а суспільні відносини, що виникають на основі утворення, розподілу та використання ресурсів.

Список літератури і джерел:

1. Федеральний закон від 08.02.1998 N 14-ФЗ «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю» (ред. від 18.12.2006). — Збори законодавства РФ», 16.02.1998, N 7, ст. 785, «Російська газета», N 30, 17.02.1998.

2. Баканов М. І. Теорія економічного аналізу. Підручник для вузів. / М. І. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет Під ред. М. І. Баканова/ — М. Фінанси і статистика. 2006. – 535 с.

3. Банк В. Р. Банк С. В. Тараскіна А. В. Фінансовий аналіз. — М «Проспект», 2007. — 344 с.

4. Большаков С. В. Фінанси підприємства: теорія і практика. Підручник. — М. Книжковий світ, 2005. – 617 с.

5. Бочаров Ст. Ст. Фінансовий аналіз. — С.-Пб. Пітер, 2008.

6. Гіляровський К. Т. Лисенко Д. В. Ендовицкий Д. А. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. — М «Проспект», 2007. — 360 с.

7. Гіляровський К. Т. Ендовицкая А. В. Аналіз і оцінка фінансової стійкості комерційних організацій. — М «ЮНІТІ», 2007. — 159 с.

8. Дыбаль С. В. Фінансовий аналіз: теорія і практика. — М «Бізнес-Преса», 2006. — 301 с.

9. Ковальов Ст.В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. — М «Фінанси та статистика», 2006. — 559 с.

10. Ковальов Ст. Ст. Ковальов Віт. В. Фінанси організацій (підприємств): учеб. – М. ТК Велби», Вид-во Проспект, 2006. – 352 с.

11. Колчина Н.В. Фінанси підприємств. Підручник. — М. ЮНИТИ, 2007. – 368 с.

12. Курс економічної теорії: Навчальний посібник /під ред. Проф. Чепуріна М. Н. проф. Кисельової Е. А. – Кіров: АСА, 2002. – 624 с.

13. Левчаев П. А. Фінансові ресурси підприємства: теорія і методологія системного підходу / Наук. ред. проф. П. В. Шичкін. — Саранськ: Вид-во Мордов. ун-ту, 2002. — 104 с.

14. Маркарян Е. А. Герасименко Р. П. Маркарян С. Е. Фінансовий аналіз. — М «КноРус», 2006. — 217 с.

15. Мельник М. В. Бердніков Ст. Ст. Фінансовий аналіз: система показників і методика проведення. — М «Экономистъ», 2006. — 159 с.

16. Селезньова Н.Н. Іонова А. Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами.- М. «ЮНИТИ», 2003. – 640 с.

17. Тронин Ю. Н. Аналіз фінансової діяльності підприємства. — М «Альфа-Прес», 2005. — 202 с.

18. Трохина С. Д. Ільїна Ст. А. Морозова Т. Ф. Управління фінансовим станом підприємства. — М. ДИС, Фінансовий менеджмент №1 / 2004.

19. Турманидзе Т. У. Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства. — М «РДЛ», 2006. — 159 с.

20. Фінансово-кредитний словник / Під ред. Ф. Ст. Гарбузова. – Т. 3. – М. Фінанси і статистика, 1984. -330 с.

21. Фінансово-кредитний енциклопедичний словник/Кол. Авторів; Під заг. ред. А. Р. Грязнову. – М. Фінанси і статистика, 2002. – 1168 с.

22. Фінанси // Під ред. В. М. Родіонової. – М:Фінанси і статистика, 1995. – 432 с.

23. Фінанси, грошовий обіг і кредит: Підручник/ під ред. М. В. Романовського, О. В. Врублевської. – М:Юрайт-М, 2001. – 543 с.

24. Фінанси. Грошове звернення. Кредит: Підручник для вузів/Під ред. Проф. Р. Б. Поляка. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2-е изд. 2001. – 512 с.

25. Фінанси. Підручник. Видання друге, перероблене і доповнене / Під ред. Проф. В. О. Ковальова. — М. ТОВ «ТК Велби», 2003. — 512 с.

26. Шеремет А. Д. Сайфулін Р. С. Негашев Е. В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій. -М. ИНФРА-М, 2005. -207 с.

Короткий опис статті: фінансові ресурси Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування на прикладі ТОВ . 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансових ресурсів та джерел їх формування. 1.1. Сутність фінансових ресурсів як економічної категорії фінансові ресурси, підприємства, джерела, формування прикладі, тов, теоретичні аспекти, аналізу, фінансових, ресурсів, джерел, сутність, економічної, категорії

Джерело: Диплом. Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування на прикладі ТОВ

Також ви можете прочитати