6.3. Собівартість видобутку нафти і газу: Собівартість видобутку

06.10.2015

6.3. Собівартість видобутку нафти і газу

Собівартість видобутку нафти і газу являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі видобутку нафти і газу природних ресурсів, реагентів, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат.

Склад, класифікація та групування витрат підприємств нафтогазовидобувної промисловості визначаються наступними основними особливостями:

-технологічним процесом видобутку одночасно двох продуктів — нафти і газу, а також необхідністю розподілу загальних витрат між ними;

-випуском тільки готової продукції та відсутністю незавершеного виробництва і напівфабрикатів; -послідовним здійсненням основних виробничих процесів — підтримання пластового тиску, вилучення продукції з свердловин, збір і транспортування нафти і газу, комплексна підготовка нафти (сепарація газу, зневоднення, знесолення та стабілізація нафти), підготовка та утилізація промислових стічних вод, зовнішня перекачування нафти і газу; -здійсненням основних технологічних процесів в автоматизованому режимі; —

погіршенням гірничо-геологічних умов по мірі експлуатації

експлуатації родовища і пов’язаним з цим зниженням дебіту свердловин, висновком бездіяльність або консервацію великої кількості свердловин у зв’язку з їх нерентабельністю, зростанням собівартості видобутку нафти і газу; —

необхідністю проведення більшого обсягу геолого-тих

технічних заходів (ГТЗ) і капітального ремонту свердловин (ВРХ) з метою виведення свердловин з бездіяльності і збільшення обсягу видобутку нафти. Розрахунок собівартості видобутку нафти (газу) базується на затверджених проектах розробки родовища, нормативних витратах, встановлених підприємством на одиницю видобутої нафти і газу, свердловину діючого фонду, один ремонт та ін. норми обслуговування, тарифних угод з оплати праці, норми амортизаційних відрахувань і т. д.

В собівартість видобутку нафти (газу) включаються: 1)

витрати, безпосередньо пов’язані з видобутком і промислової підготовкою нафти (газу), обумовлені технологією і організацією виробництва; 2)

платежі за видобуток корисних копалин, витрати на рекультивацію земель, плата за деревину, що відпускається на пні, плата за воду, що забирається промисловими підприємствами з водогосподарських систем у межах встановлених лімітів. Платежі за гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище;

11. Дунаї» В. Ф 3) витрати на підготовку і освоєння виробництва: витрати на підготовчі роботи, пов’язані з організацією нових нафтогазовидобувних управлінь на щойно введених у розробку площах (крім витрат, що підлягають відшкодуванню за рахунок капітальних вкладень), очищення території в зоні відкритих гірничих робіт, майданчиків для зберігання родючого шару грунту, що використовується при подальшої рекультивації земель, на влаштування тимчасових під’їзних колій та доріг для вивезення видобутої сировини, інші види робіт; 4)

витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технології та організації виробництва. Фінансування витрат по створенню нових і вдосконалення застосовуваних технологій, а також по підвищенню якості продукції, пов’язаних з проведенням науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 5)

витрати на обслуговування виробничого процесу: забезпечення виробництва матеріалами, паливом, енергією, інструментом, пристроями та іншими засобами і предметами праці; 6)

з підтримання основних виробничих фондів у робочому стані (витрати на технічний огляд і догляд, на проведення поточного, середнього та капітального ремонтів); 7)

модернізація обладнання, а також реконструкція об’єктів основних фондів, що здійснюються за рахунок капітальних вкладень, і витрати на їх проведення в собівартість видобутку нафти і газу не включаються; 8)

витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки: влаштування і утримання огорож машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації, інших видів пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки; 9)

поточні витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення: очисних споруд, золоуловлювачів, фільтрів та інших природоохоронних об’єктів, витрати на захоронення екологи — но небезпечних відходів, оплата послуг сторонніх організацій за їх приймання, зберігання та знищення, поточних

природоохоронних витрат; 10)

витрати, пов’язані з управлінням виробництвом: —

зміст працівників апарату акціонерного товариства, об’єднання та його структурних підрозділів, матеріально-технічне та транспортне обслуговування їх діяльності, включаючи витрати на утримання службового легкового автотранспорту та компенсації (у межах установлених законодавством норм) за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів; —

витрати на відрядження, пов’язані з виробничою діяльністю (відповідно до встановлених законодавством норм); 11)

витрати, пов’язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів: —

виплата працівникам підприємств середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від роботи в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; —

оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників; —

оплата відпусток із збереженням повністю або частково заробітної плати, що надаються відповідно

. з чинним законодавством особам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх навчальних закладах, у заочній аспірантурі; 12)

витрати, пов’язані зі здійсненням робіт вахтовим методом; 13)

платежі за кредитами банків у межах ставки, встановленої законодавством, та витрати на оплату відсотків по кредитах постачальників (виробників робіт, послуг) за придбання товарно-матеріальних цінностей (проведення робіт, надання послуг сторонніми підприємствами). Платежі за кредитами понад ставок відносяться на фінансові результати. Оплата відсотків за позиками, отриманими на заповнення нестачі власних оборотних коштів, на придбання основних засобів і нематеріальних активів, а також за простроченими і відстроченими кредитами здійснюється за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; 14)

оплата послуг банків по здійсненню відповідно до укладених договорів торгово-коміс — сіоно (факторингових) операцій; 15)

відрахування в централізовані спеціальні фонди компанії, вироблені у відповідності з порядком, встановленим законодавством; 16)

витрати на відтворення основних виробничих фондів, що включаються до собівартості продукції у формі амортизаційних відрахувань на підлогу-

„ ве відновлення від вартості основних фондів; 17)

знос по нематеріальним активам. За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання, норми зносу встановлюються з розрахунку на десять років (але не більше терміну дії підприємства); 18)

податки, збори, платежі і інші обов’язкові відрахування, вироблені в порядку, встановленому законодавством. У фактичної собівартості продукції відображаються також: —

втрати від шлюбу; —

втрати від простоїв з внутрішньовиробничих причин; —

недостачі матеріальних цінностей у виробництві і на складах при відсутності винних осіб.

При визначенні собівартості видобутку нафти (планової і фактичної) розраховують наступні документи:

а) кошторис витрат на виробництво;

б) план зниження собівартості за рахунок техніко-економічних факторів, в т. ч. бізнес-плани на проведення ГТЗ;

в) калькуляцію собівартості видів продукції.

За вказаними документами визначають наступні показники:

— собівартість валової продукції; —

собівартість товарної продукції; —

витрати виробництва; —

собівартість одиниці продукції; —

виробничу (чисту) собівартість одиниці продукції;

; — витрати на 1 карбованець товарної продукції, j Кошторис витрат на виробництво

Кошторис витрат на виробництво розраховується за економічними елементами з метою визначення загальних витрат по підприємству.

Економічні елементи характеризують напрями витрачання грошових коштів. Елементи витрат, що розраховуються методом прямого рахунку за допомогою технічно обґрунтованих норм і нормативів, наступні: 1)

матеріальні витрати; 2)

фонд оплати праці; 3)

відрахування в соціальні фонди; 4)

амортизація основних фондів; 5)

інші витрати.

Матеріальні витрати включають в себе: —

сировина і основні матеріали; —

допоміжні матеріали; —

паливо; —

енергію (електрична, теплова, стиснене повітря); —

транспортні послуги сторонніх організацій з перевезення

вантажів всередині підприємства; —

вартість покупної води.

Вартість матеріальних ресурсів формується виходячи з цін їх придбання (без ПДВ), націнок, комісійних винагород, сплачуваних постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям. З витрат на матеріальні ресурси, що включаються в собівартість, виключається вартість зворотних матеріалів.

Матеріальні витрати у нафтогазовидобуванні розраховуються по процесів видобутку нафти і газу за допомогою нормативів.

1) Сировина і основні матеріали в нафтогазовидобувній промисловості не використовуються. У матеріальних витратах

основний питому вагу займають допоміжні матеріали і енергія:

а) витрати на допоміжні матеріали, на витяг нафти

вс.

м(і) д вс.м(і)

де 3 — витрати допоміжних матеріалів на витяг

вс.м(і)

нафти;

5Д — число свердловин діючого фонду; Л^вс.м(і)-‘ норматив допоміжних матеріалів на вилучення нафти в руб./вкв.,

на штучне вплив на пласт

3 г ‘N ,

вс.м(ст. пл) аг вс,м(ст. пл)

де Var — обсяг закачується на пласт реагенту (тис. м2);

NBC.M(B. m) — норматив допоміжних матеріалів на штучне вплив на пласт (руб,/м3);

на підготовку нафти

3 = Q -N

вс. м(підг) н вс. м(пояг) ‘

де NecM (П0ДГ) — норматив допоміжних матеріалів на підготовку 1 т нафти (руб/т);

б) витрати на електроенергію складаються з витрат по оплаті кВт-год активної енергії, за встановлену потужність, за утримання та обслуговування електромереж і підстанцій:

де N3 — норматив витрат електроенергії на 1 т нафти (кВт-год/т); Це — розцінка за 1 квт-год; Q — обсяг видобутої нафти.

2) Фонд оплати праці

ФОП=Ч-ЗП т. міс міс

де Ч — чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб;

зпмсс — середньомісячна заробітна плата одного працівника

(руб-);

Тмес — кількість місяців оплати. 3)

Відрахування в соціальні фонди здійснюються у вигляді єдиного соціального податку, розрахованого за нормативом від ФОП. 4)

Амортизаційні відрахування:

а) розрахунок роздільний по свердловинам та іншим основним. фондів

А =С-N ,

0 о. ф(першою) а

де Саф(першою) » середньорічна або первісна вартість основних виробничих фондів;

N — середня норма амортизації основних фондів у видобутку нафти і газу (при лінійному методі нарахування);

де Сскв(н) — вартість свердловин, що рахувалися на балансі підприємства на початок року; ССкв.виб

вартість свердловин, які вибули з чинного

фонду протягом року; Сскв.нов — вартість свердловин, введених в діючий фонд з буріння протягом року; t — кількість відпрацьованих протягом року місяців

як для введених, так і для вибулих свердловин; Na — норма амортизації для розрахунку її за лінійним методом (6,7% для нафтових свердловин і 8,2 — для газових). 5) Інші витрати: —

послуги своїх і сторонніх організацій (бізнес-план або кошторис витрат); —

адміністративно-управлінські і загальногосподарські витрати (за кошторисом витрат); —

податки (за нормативами).

За кошторисом витрат на виробництво визначають: —

собівартість товарної продукції; —

витрати на 1 карбованець товарної продукції (табл.6.2). Розрахунок собівартості за техніко-економічним факторам

у-здійснюється за наступною схемою. 1)

Визначають розрахункову собівартість товарної продукції (Ст.р) множенням обсягу товарної продукції даного року ) Сума 1-5 стор 7. Заірата на послуги, які не включаються у валову продукцію (Зтс) 8. Внутрішньовиробничий оборот (О,і) 9. Виробнича собівартість товарної продукції (Cx,nD) СТіПр = Зпр — Зус — 0»н 10. Позавиробничі витрати (3„.т) 11. Повна собівартість товарної продукції (Сг) Ст = Ст.пр + Дт.пр 12. Витрати на рубль товарної продукції (Зт), руб./руб. Зт = Ст/йт,

2т — обсяг товарної продукції, який визначається як добуток товарної продукції в натуральному вираженні та ціни реалізації цієї продукції

3) Визначають собівартість товарної продукції в аналізованому році:

з = с ±дз .

т т. р

it! i I 4) Зниження / підвищення собівартості товарної продукції розраховується у відсотках як відношення зміни витрат за техніко-економічним факторам до собівартості товарної продукції базисного року:

ДС =-100.

Т

‘б .

У розрахунках впливу на собівартість продукції основних техніко-економічних чинників і зміни гірничо-геологічних умов розробки нафтових та газових родовищ виділяються наступні групи факторів: •

підвищення технічного рівня виробництва; •

поліпшення організації виробництва і праці; •

зміна структури і обсягу виробленої продукції; •

зміна природних умов видобутку нафти і газу і способів видобутку нафти; •

інші фактори.

Результати розрахунків узагальнюються у зведеному розрахунку зниження (підвищення) собівартості по техніко-економічним факторам (табл. В. З) — зведений розрахунок зниження (підвищення) витрат на карбованець товарної продукції за основними техніко-економічних факторів на 200. р.

Калькуляція собівартості являє собою розрахунок собівартості видобутку нафти і газу, попутного і природного, складений за статтями витрат.

Калькулируемыми одиницями собівартості видобутку нафти і газу є 1 т нафти і 1000 м3 газу попутного і природного газу (окремо). При цьому собівартість калькулируемой одиниці продукції визначається виходячи з валового видобутку нафти і газу, попутного і природного.

Калькуляція собівартості складається з комплексних статей, кожна з яких включає елементи витрат:

1) витрати на енергію по вилученню нафти. По цій статті враховують витрати на електроенергію для приводів верстатів-качалок, групових приводів, ЭЦН, стисненого повітря та Зведений розрахунок зниження собівартості Показник Порядок розрахунку Обсяг товарної продукції аналізованого року QT Товарна продукція розглянутого року у цінах попереднього року. 6 Витрати на 1 карбованець товарної продукції в базисному році Зщр Собівартість товарної продукції аналізованого року виходячи з рівня витрат базисного року Зниження (-) або збільшення (+) витрат у планованому році по факторам: 1)

підвищення техніко-технологічного рівня; 2)

поліпшення організації виробництва і праці; 3)

зміни обсягів і структури виробництва; 4)

зміни природних умов; 5)

інших факторів.’ дз, дз2

±АЗз ±Д34 ±Д35 ВСЬОГО зниження (

) або збільшення (+) витрат ДЗ = Д31 + Д32 + ±Д33 + ±Д34 + ±Д35 Собівартість товарної продукції в аналізованому році З/ — Сгр і A3 ‘ Витрати на 1 карбованець товарної продукції в аналізованому році 36ф = З/ ально страхування, в пенсійний фонд, медичне страхування); 5)

амортизаційні відрахування у статтю «Амортизація свердловин» на повне відновлення, вироблені за діючими нормами від вартості нафтових, газових, оціночних, наглядових і контрольних свердловин (амортизаційні відрахування від вартості нагнітальних і поглинаючих свердловин в дану статтю не включаються).

Нарахування амортизації на повне відновлення проводиться за встановленими нормами — по нафтових свердловинах 12 років, незалежно від фактичного терміну їх служби.

Не здійснюються амортизаційні відрахування по нафтових і газових свердловинах, тимчасово законсервованим в установленому порядку, протягом усього терміну консервації (до введення в експлуатацію).

З ліквідованих свердловин амортизаційні відрахування на повне відновлення проводяться до повного погашення їхньої первісної (балансової) вартості, т.тобто до закінчення встановленого 15 — та 12-річного терміну нарахування амортизації.

Розвідувальні свердловини, які дали нафту (газ) і введені в промислову експлуатацію, а також використовуються в якості контрольних, нагнітальних і поглинають, зараховуються в основні фонди в оцінці по кошторисної вартості поточного року будівництва (буріння) експлуатаційних свердловин.

При уточненні в поточному році вартості будівництва свердловини, зарахованої в основні фонди в попередньому році, а також при збільшенні балансової вартості свердловини у зв’язку з її углубле- ; ням, здійснюється перерахунок амортизаційних відрахувань, вироб-. наведених до звітного року, на суму збільшення (зменшення) .відрахувань змінюються відповідно амортизаційні відрахувань ‘ня, що включаються в собівартість нафти (газу) поточного року.

У вартість свердловин не включається вартість наземного (верстатів-качалок, фонтанної арматури, вишок та ін) і підземного (насос — але-компресорних труб і штанг, электроцентробежных заглибних насосів) обладнання, склад якого є самостійним об’єктом основних фондів.

Нарахування амортизації від вартості нафтових, газових та інших свердловин проводиться з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування їх до складу основних фондів; 6)

включення в статтю «Витрати по збору і транспортуванню нафти і газу» витрат по утриманню та експлуатації мережі нафтопроводів від гирла свердловин до ємностей товарного парку НГВУ, конденсатопроводов, насосних станцій, мережі газопроводів, сепараторних установок, групових газових установок, дотискних компресорних станцій та ін

Крім того, ця стаття містить вартість втрат нафти (в межах норм) при видобуванні та зберіганні в товарних ємностях, а також при перекачуванні по нафтопроводах, що виходять за товарними нафтовими ємностями; 7)

включення в статтю «Витрати на технологічну підготовку нафти»: —

вартості реагентів, що використовуються у технологічному процесі підготовки нафти (незалежно від місця введення і дозування реагентів); —

витрат по утриманню та експлуатації технологічних установок (термохімічних, электрообезвожи — вакяцих і обессоливающих, стабілізаційних і ком — плексного підготовки нафти, теплообмінників) та іншого технологічного обладнання, що використовується при підготовці та стабілізації нафти; —

вартість технологічних втрат нафти при її підготовці (в межах норм убутку); —

амортизаційні відрахування від вартості поглинаючих свердловин, витрати за змістом і експлуатації цих свердловин, а також на витрати, пов’язані зі збором, підготовкою та транспортування стічних вод до кущових насосних станцій цеху ППД;

8) включення в статтю «Витрати на підготовку і освоєння виробництва»:

а) витрат з дорозвідки родовищ, введених в розробку;

б) витрат на підготовчі роботи, пов’язані з організацією нових структурних підрозділів (промислів, цехів) на щойно введених у розробку площах (крім витрат, що підлягають відшкодуванню за рахунок капі-

$ талевих вкладень).

Зазначені витрати плануються і обліковуються окремо, як витрати майбутніх періодів, термін погашення яких рекомендується встановлювати в межах 12 міс. з моменту початку видобутку нафти і газу.

До них відносяться: •

амортизаційні відрахування з вартості свердловин при відсутності оформлення їх консервації; •

амортизаційні відрахування з вартості інших основних засобів виробничого призначення; •

витрати з оплати праці виробничого персоналу, включаючи ІТП, і відрахування на соціальні потреби;

9) включення в статтю «Витрати на утримання та експлуатацію свердловин і обладнання» витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією наземного і підземного обладнання нафтових, газових, оціночних, наглядових і контрольних свердловин, а також ремонтом зазначених свердловин.

Витрати на утримання та експлуатацію наземного і підземного обладнання складаються з витрат цеху підземного ремонту свердловин, виробництва прокату експлуатаційного обладнання прокатно — ремонтного цеху експлуатаційного обладнання, виробництва прокату електрообладнання прокатно-ремонтного цеху електрообладнання електропостачання, прокатно-ремонтного цеху электропогружных установок і цеху автоматизації виробництва та інших підрозділів.

В цю статтю входять вартість штангових насосів, витрати по підйому і спуску .свердловини насосно-компресорних труб, насосних штанг, ЭЦН, витрати з ремонту підземного та наземного обладнання та ін ; 11)

податок на видобуток (нарахування провадяться до 01.01.2005 р. за нормативом від обсягу видобутку товарної нафти і газу, а з 01.01.2005 р. по нормативу 16,5% виручки від реалізації); 12)

включення до статті «Цехові витрати» заробітної плати цехового персоналу, витрат на утримання і ремонт будівель, споруд, засобів автоматизації та інвентарю, амортизаційних відрахувань від вартості будівель, споруд та інших основних фондів, витрат на охорону праці; 13)

зміст у статті «Общепромысловые витрати» витрат, пов’язаних з управлінням і організацією виробництва підприємства в цілому; 14)

включення у статтю «Інші виробничі витрати» відрахувань по обов’язковому страхуванню майна підприємства, що враховується у складі виробничих фондів, витрат на рекультивацію земель, плату за землю, платежів за гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючих речовин; 15)

включення до статті «Комерційні витрати» витрат, пов’язаних з транспортуванням нафти від товарного парку нафтогазовидобувного управління до магістрального нафтопроводу управління магістральними нафтопроводами або ємностей покупця нафти (незалежно від місця оформлення

приймання-здавання нафти), а також з транспортуванням нафти від товарного парку до нафтоналивного пункту естакади, де проводиться налив нафти в лезнодорожные цистерни або нафтоналивні суду.

До таких витрат відносяться:

а) амортизаційні відрахування від вартості власних нафтопроводів, розташованих між товарним парком та місцем передання нафти в трубопроводи або ємності покупця, а також місцем (естакада, причал) наливу нафти в цистерни і нафтоналивні судна, насосних станцій, естакад, причалів і друга* основних фондів;

б) витрати з утримання нафтопроводів, нафтоналивних споруд (естакад, морських і річкових причалів), насосних станцій, що знаходяться в пункті наливу нафти в цистерни і нафтоналивні судна, залізничних під’їзних колій та ін. які складаються з витрат на оплату праці робітників, відрахування на соціальні потреби, вартості електроенергії, витрат з ремонту, вартості витрачених матеріалів, інших витрат.

В комерційні витрати включаються також відрахування у спеціальні позабюджетні фонди, фонд фінансування науково-дослідних і опьтго-конструкторських робіт (НДДКР).

^ Виробнича собівартість товарної продукції (Ст.пр) визначається множенням собівартості 1 т валового видобутку нафти, тисячі м валового видобутку газу попутного і тисячі м3 валового видобутку природного газу на кількість їх товарної видобутку, наведене в калькуляції собівартості нафти і газу.

Різниця між виробничою собівартістю валової і товарної продукції становить внутрішньовиробничий оборот, що складається з вартості нафти, газу попутного і природного, що витрачаються на власні виробничо-технологічні потреби і списуються втрат нафти при її підготовці і зберіганні. Повна собівартість товарної продукції складається з виробничої собівартості товарної продукції і комерційних витрат. Собівартість видобутку нафти, газу попутного і природного визначають розподілом витрат по кожній статті між цими видами продукції за встановленими принципами (табл. 6.4). Таблиця 6.4

Схема розподілу витрат на собівартість видобутку нафти і газу Статті Розподіл витрат на собівартість Принцип розподілу 1. Витрати на енергію по вилученню нафти Нафти 2. Витрати по штучному впливу на пласт Нафти 3. Витрати на оплату праці виробничих робітників природного Газу і нафти

Нафти і попутного газу Пропорційно вкв.-міс. числ. За чинним нафтових і газових свердловинах Пропорційно валовий видобутку 4.0тчисления в соціальні фонди (єдиний соціальний податок) Нафти, газу попутного і природного Пропорційно витратам на оплату праці 5. Амортизація свердловин: —

нафтових, оціночних, наглядових і контрольних свердловин на нафтових площах; —

газових, оціночних, наглядових і контрольних свердловин на газовій площі Нафти і газу попутного

природного Газу Пропорційно валовий видобутку 6. Витрати по збору і транспортування:

а) нафти

б)газу, Нафти, Газу Пропорційно валовий видобуток 7. Витрати на технологічну підготовку нафти Нафти 8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва Нафти і попутного газу Пропорційно валовий видобутку 9. Витрати на утримання та експлуатацію свердловин, крім: — витрат прокатно-ремонтного цеху элегаропогружных установок і підземного ремонту свердловин Нафти, природного газу і

попутного Нафти і попутного газу Пропорційно валовий видобутку

Пропорційно видобутку 10, Податок на видобуток Нафти та газу природного За нормами до обсягу товарної продукції (нафти і газу) 11. Цехові витрати 12.

Общепромысловые витрати Нафти, газу природного і попутного Пропорційно витратам на оплату праці виробничих робітників 13. Інші виробничі витрати Нафти і природного газу Пропорційно валовий видобутку 14. Комерційні витрати Нафти

Короткий опис статті: собівартість видобутку нафти в росії 6.3. Собівартість видобутку нафти і газу: Собівартість видобутку нафти і газу являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі видобутку нафти і газу природних ресурсів, реагентів, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат. Склад, … — — 6.3. Собівартість видобутку нафти і газу: Собівартість видобутку нафти і газу являє собою вартісну

Джерело: 6.3. Собівартість видобутку нафти і газу: Собівартість видобутку нафти і газу являє собою вартісну

Також ви можете прочитати