5. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ СКЛАД ТА СТРУКТУРА.

04.07.2015

5. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА

Фінансові ресурси держави є частиною фінансових ресурсів народного господарства, до складу яких входять фінансові ресурси виробничої та невиробничої сфер, а також населення. Основними джерелами формування фінансових ресурсів держави є національний дохід, позикові і залучені кошти, доходи від зовнішньоекономічної діяльності держави, частково – національне багатство. Велика частина фінансових ресурсів держави концентрується в централізованому фонді грошових коштів держави – державний бюджет, що дає можливість здійснювати фінансування виконання державою її функцій.

В останні роки фінансові ресурси держави значною мірою поповнювалися за рахунок державних запозичень на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках. Цей спосіб збільшення обсягу фінансових ресурсів можна вважати ефективним за умови, що існують можливості своєчасного погашення державного боргу.

Фінансові ресурси є матеріальною базою функціонування держави, і велика їх частина створюється при розподілі національного доходу. Фінансові ресурси мобілізуються у державних централізованих фондах грошових коштів податковими та неподатковими методами, причому переважна частина акумулюється державою за допомогою податків.

склад фінансових ресурсів підприємств входять власні, позикові і залучені кошти. До власних фінансових ресурсів підприємств належать прибуток, амортизаційні відрахування, статутний і додатковий капітал, а також так звані стійкі пасиви підприємства, що включають джерела фінансування, які постійно перебувають в обороті підприємства, наприклад резерви, освічені відповідно до установчими документами підприємства або законодавством. До позикових коштів відносять кредити комерційних банків та інших кредитних організацій, інші позики. Залучені фінансові ресурси – це кошти, залучені шляхом випуску акцій, бюджетні асигнування і кошти позабюджетних фондів, а також кошти інших підприємств і організацій, залучені для пайової участі та на інші цілі.

Структура фінансових ресурсів підприємств розрізняється в залежності від організаційно-правової форми підприємства, його галузевої належності та інших факторів.

Незважаючи на відмінності у складі та структурі фінансових ресурсів окремих підприємств, у загальному їх обсязі за виробничим підприємствам найбільшу питому вагу займають власні кошти.

Структура фінансових ресурсів змінювалася разом з розвитком економіки. В умовах командно-адміністративної економіки питома вага у складі фінансових ресурсів вітчизняних підприємств займали кошти державного бюджету та кредити Державного банку СРСР, підприємства не мали можливості використовувати такі джерела фінансових ресурсів, як випуск цінних паперів, залучення іноземних інвестицій, кредити комерційних банків. Розвиток фінансового ринку дає підприємствам нові можливості щодо розширення складу фінансових ресурсів і збільшення їх обсягу.

Короткий опис статті: фінансові ресурси

Джерело: 5. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА / Шпаргалка з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг і кредит»

Також ви можете прочитати