2799. Управління фінансовими ресурсами підприємства, Диплом, Фінансовий

24.09.2015

1. Теоретичні питання управління фінансовими ресурсами.
1.1. Сутність, склад, структура фінансових ресурсів підприємства.

Управління фінансовими ресурсами підприємства — це сукупність цілеспрямованих методів, операцій, важелів, прийомів впливу на різноманітні види фінансів для досягнення певного результату.[ [1] ]

Фінансові ресурси фірми — це частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх надходжень, призначених для виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат по забезпеченню розширеного відтворення. [ [2] ]

Фінансові ресурси і капітал являють собою головні об’єкти дослідження фінансів фірми. В умовах регульованого ринку частіше застосовується поняття «капітал», який є для фінансиста реальним об’єктом і на який він може впливати постійно з метою отримання нових доходів фірми. У цій якості капітал для фінансиста-практика — об’єктивний фактор виробництва. Таким чином, капітал — це частина фінансових ресурсів, задіяних фірмою в оборот і приносять доходи від цього обороту. У такому розумінні капітал виступає як перетворена форма фінансових ресурсів.

У такому трактуванні принципова відмінність між фінансовими ресурсами і капіталом фірми полягає в тому, що на будь-який момент часу фінансові ресурси більші або дорівнюють капіталу фірми. При цьому рівність означає, що у фірми немає ніяких фінансових зобов’язань і всі наявні фінансові ресурси пущені в оборот. Однак це не означає, що чим більше розмір капіталу наближається до розміру фінансових ресурсів, тим ефективніше фірма працює.

У реальному житті рівності фінансових ресурсів і капіталу у працюючої фірми не буває. Фінансова звітність будується так, що різницю між фінансовими ресурсами і капіталом не можна виявити. Справа в тому, що в стандартній звітності представлені не фінансові ресурси як такі, а їх перетворені форми — зобов’язання і капітал.

У практичній діяльності люди стикаються, як правило, не з сутнісними категоріями, а з їх, перетвореними формами, тому в стандартній фінансовій звітності з практичної доцільності відбиваються саме вони.

З визначення фінансових ресурсів слідує, що за походженням вони розділяються на внутрішні (власні) і зовнішні (залучені). У свою чергу внутрішні в реальній формі представлені в стандартній звітності у вигляді чистого прибутку й амортизації, а в перетвореній формі — у вигляді зобов’язань перед службовцями фірми, чистий прибуток являє собою частину доходів фірми, яка утворюється після вирахування із загальної суми доходів обов’язкових платежів — податків, зборів, штрафів, пені, неустойок, частини відсотків та інших обов’язкових виплат. Чистий прибуток знаходиться в розпорядженні фірми і розподіляється за рішеннями її керівних органів.

Зовнішні або залучені фінансові ресурси діляться також на дві групи: власні і позикові. Такий поділ обумовлено формою капіталу, в якій він вкладається зовнішніми учасниками в розвиток даної фірми: як підприємницький або як позичковий капітал. Відповідно результатом вкладень підприємницького капіталу є утворення залучених власних фінансових ресурсів, результатом вкладень позичкового капіталу — позикових коштів.

Підприємницький капітал являє собою капітал, вкладений (інвестований) у різні підприємства з метою отримання прибутку і прав на управління фірмою.

Позичковий капітал — це грошовий капітал, наданий у борг на умовах повернення і платності. На відміну від підприємницького капіталу позичковий не вкладається у фірму, передається їй у тимчасове користування з метою одержання відсотка. Цим видом бізнесу займаються спеціалізовані кредитно-фінансові інститути (банки, кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, селенговые компанії тощо).

У реальному житті підприємницький і позичковий капітали тісно пов’язані. Сучасне ринкове господарство вельми диверсифіковано, тобто розосереджено як по видах діяльності, так і в просторі. Диверсифікація сьогодні є одним з найважливіших факторів забезпечення стабільності і

[1] Белолипецкий В. Р. «Фінанси фірми» — М. ИНФРА-М, 2005. — 298с.

[2] Баканов М. І. Шеремет А. Д. «Теорія економічного аналізу: підручник.». — М. Фінанси і статистика, 2004 — 288с.

Короткий опис статті: фінансові ресурси

Джерело: 2799. Управління фінансовими ресурсами підприємства — Диплом — Фінансовий менеджмент — КАТАЛОГ ДИПЛОМНИХ, КУРСОВИХ РОБІТ — ДИПЛОМНИК

Також ви можете прочитати